Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

prof. dr hab. Tomasz Budnikowski

prof. dr hab. Tomasz Budnikowski

ekonomista, obszary badawcze - nauki ekonomiczne, ekonomika pracy Zespół: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka

budnikowski@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • Niemiecki rynek pracy w epoce przemian strukturalnych i ustrojowych, Poznań 1993, 245 ss.
 • Bezrobocie na świecie i w Polsce, Instytut Zachodni, Poznań 2002, ss. 230.
 • Bezrobocie wyzwaniem współczesności, Instytut Zachodni, Poznań 2009, ss. 251.
 • Tendencje w wykorzystaniu czasu pracy w państwach wysoko rozwiniętych na początku XXI wieku, Instytut Zachodni, Poznań 2015, ss.158.
Redakcja monografii zbiorowych
 • Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych, (red.) T. Budnikowski, Instytut Zachodni, Poznań 2005, ss.169.
 • Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, (red.) T. Budnikowski, Instytut Zachodni, Poznań 2011, ss. 238.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Strukturalne przemiany w zatrudnieniu w RFN a bezrobocie, „Przegląd Zachodni” 1982, nr 1/6, s. 65-80.
 • The Labour Force in the Federal Republic of Germany and its Use in the Process of Economic Growth, „Polish Western Affaiars” 1984, no.1, s. 83-102.
 • Das Arbeitspotential in der Bundesrepublik Deutschland und seine Nutzung im Prozess des wirtschaftlichen Wachstums, „Polnische Weststudien” 1984, Nr. 1, s. 91-114.
 • (wraz z: Z. Puślecki), The Activation of the Economic Relations between the German Democratic Republic and the Developing Countries, „Polish Western Affairs” 1986, no.2, s. 293-316.
 • Podobieństwa i różnice między amerykańskim a zachodnioniemieckim rynkiem siły roboczej, „Przegląd Zachodni” 1987, nr 1, s.108-124
 • Transformacja gospodarki wschodnioniemieckiej. Wybrane zagadnienia, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 2, s.101-118.
 • Kościół katolicki a praca ludzka, „Przegląd Zachodni” 1997, nr 1, s.161-178.
 • Światowe bezrobocie wyzwaniem przełomu wieków, „Przegląd Zachodni” 2002, nr 2, s. 53-71.
 • Bezrobocie i polityka zatrudnienia w Europie, „Zeszyty Naukowe SGH” 2004, nr 15, s. 82-97.
 • Die Zukunft ist Europe, „Loccum” 2004, Nr. 72/02, s. 139-153.
 • Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej. Pierwsze polskie doświadczenia, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu” 2007, nr 12, s. 9-18.
 • Niemiecki rynek pracy. Symptomy poprawy, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 1, s. 43-63
 • Polacy na niemieckim rynku pracy, „Przegląd Zachodni” 2011, nr 2, s. 85-111.
 • Labour Markets of Highly Developed Countries at the Beginning of the 21st Century, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań” 2013, nr II, s. 227-248.
 • Praca skrócona jako jeden ze sposobów ograniczenia bezrobocia w okresie kryzysu 2008-2009, „Optimum. Studia Ekonomiczne” 2014, nr 2(68), s. 132-148.
 • Czego może nas nauczyć kardynał Martini? „Biblioteka Kaznodziejska” 2015, nr 2, s. 9-15.
Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Rynek pracy, w: Republika Federalna Niemiec w dobie rządów koalicji socjaldemokratyczno-liberalnej (1969-1982), (red.) A. Czubiński, L. Janicki, Poznań 1985, s.182-196.
 • Wpływ zjednoczenia Niemiec na rynek pracy w nowych krajach federacji, w: Zjednoczenie Niemiec. Studia politologiczno-ekonomiczno-prawne, (red.) L. Janicki, B. Koszel, W. Wilczyński, Instytut Zachodni, Poznań 1996, s. 267-287.
 • Arbeitsmarkt. Wirtschaftskommentar, w: Die Osterweiterung der Europäischen Union. Konsequenzen für Wohlstand und Beschäftigung in Europa, Warszawa 2000, s. 61-70.
 • Wymiana turystyczna między Polską a Niemcami, w: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, (red.) D. Bingen, K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2000, s. 232-245.
 • Zagraniczna turystyka przyjazdowa, w: Vademecum pilota grup przyjazdowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2001, s. 147-164.
 • Katolicy polscy wobec integracji z Unią Europejską. Die polnischen Katholiken angesichts der Integration in die Europäische Union, w: Integracja europejska – odpowiedzialność chrześcijańska. Europäische Integration – Christliche Verantwortung, (red.) ks. G. Chojnacki, Warszawa – Poznań –Berlin 2002, s. 54-61.
 • EU-Osterweiterung nach Polen – Chancen und Probleme für Ostbayern, w: EU- Osterweiterung: Chance für Ostbayern, Regensburg 2002, s. 18-24.
 • Kontakty turystyczne a proces porozumienia, w: Polacy – Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, (red.) A. Wolff-Powęska, D. Bingen, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 333-348.
 • Niemcy – najsłabsze ogniwo Unii Europejskiej? w: Niemcy w Unii Europejskiej, (red.) M.A. Weresa, SGH, Warszawa 2004, s. 63-77.
 • Standard życia w obydwu częściach Niemiec, w: Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), (red.) P. Kalka, J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s.144-161.
 • Tworzenie instytucjonalnego rynku pracy, w: Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), (red.) P. Kalka, J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s.46-57.
 • Zmiany na rynku pracy w byłej NRD, w: Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), (red.) P. Kalka, J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s.123-143.
 • Gospodarka Niemiec 15 lat po zjednoczeniu. Najważniejsze problemy, w: Niemcy wobec współczesnych wyzwań gospodarczych i społecznych, (red.) T. Budnikowski, Instytut Zachodni, Poznań 2005, s. 23-65.
 • Koszty pracy a konkurencyjność gospodarki niemieckiej, w: Międzynarodowa konkurencyjność Niemiec w rozszerzonej Unii Europejskiej, (red.) M. A. Weresa, SGH, Warszawa 2006, ss. 65 – 78.
 • Dostosowania na rynku pracy, w: Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski, (red.) P. Kalka, Instytut Zachodni, Poznań, 2007, s. 57-78.
 • Die Anpassung auf dem Arbeitsmarkt, w: Die Anpassungen an die EU-Erfordernisse. Beispiel Polen, (Hrsg.) P. Kalka, Instytut Zachodni, Poznań 2007, s.63-83.
 • Arbeitsmigration und ihre Auswirkungen auf die polnische Wirtschaft, w: Die Arbeitsmärkte in der erweiterten Europäischen Union. Transformation, (Hrsg.) C. Kunze, T. Lenk, Leipziger Beiträge zur Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. 24, Leipzig 2008, s. 101-117.
 • Niemiecki rynek pracy 20 lat po zjednoczeniu, w: Gospodarka niemiecka 20 lat pozjednoczeniu, (red.) T. Budnikowski, Instytut Zachodni, Poznań 2011, s. 169-212.
 • Niemiecki rynek pracy w okresie kryzysu gospodarczego 2008-2010, w: Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych, (red.) J. Olszyński, A.
 • Bielig, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014, s. 229-247.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • Koalicja SPD/Zieloni wobec wyzwań gospodarczych, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 14/1999, ss. 33.
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Jak mierzyć stopień wykorzystania siły roboczej, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 14/2009.
 • Efektywność stosowania pracy skróconej na świecie w okresie kryzysu ekonomicznego, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 119/2013.
 • Rola instytucji płacy minimalnej w powyborczych rozmowach koalicyjnych w RFN, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 147/2013.
 • Role of the minimum wage in post-electoral coalition talks in Germany, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 147/2013.
 • Rząd CDU/CSU/SPD wobec wyzwań gospodarczych. Pierwsze doświadczenia, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 163/2014.
 • Gospodarka Niemiec po roku rządów Wielkiej Koalicji, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 177/2015.
 • Niemiecka reforma emerytalna po roku funkcjonowania, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 188/ 2015.
 • Niemiecki rynek pracy wobec masowego napływu cudzoziemców, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 190/2015.
 • Przez Lampedusę do Europy czyli nielegalna migracja do Włoch, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 194/2015

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640