Pracownicy

Praca w Instytucie Zachodnim

Ogłoszenie nr IZ200915

Konkurs na stanowisko samodzielnego pracownika naukowego

Instytut Naukowo-Badawczy im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu ogłasza konkurs na stanowisko samodzielnego pracownika naukowego z zakresu nauki o polityce.

Celem konkursu jest wyłonienie kandydata o predyspozycjach do pracy naukowej na stanowisko objęte postępowaniem konkursowym.


Wymagane kwalifikacje:
  • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora z zakresu nauki o polityce,
  • wskazana znajomość języka niemieckiego lub innego języka nowożytnego,
  • dobry stan zdrowia.

Wymagane dokumenty:
  • list motywacyjny,
  • cv z fotografią,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • dyplom potwierdzający posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora z zakresu nauki o polityce,
  • dokumenty potwierdzające ewentualny przebieg pracy zawodowej,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza medycyny pracy.

Dokumenty można nadsyłać lub składać osobiście w sekretariacie Instytutu Zachodniego, 61-854 Poznań, ul. Mostowa 27 w godz. 8.00-15.00, do dnia 15 października 2009 roku.

O dalszym trybie postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni drogą korespondencyjną.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640