Przegląd Zachodni

Tematyka "Przeglądu Zachodniego" w 2017 r.

Tematyka "Przeglądu Zachodniego" w 2017 r.

Redakcja kwartalnika "Przegląd Zachodni" zaprasza do składania materiałów przeznaczonych do publikacji w 2017 r., a także prosi o przekazywanie sugestii i propozycji dotyczących poszczególnych numerów oraz informacji o planowanych tekstach.

1/2017

Pozostające niezmiennie w centrum zainteresowań kwartalnika Instytutu Zachodniego Niemcy pośród dynamiki bieżących wydarzeń doznają przemian społeczeństwa i państwa, także po zjednoczeniu. W realiach XXI w. dokonują przewartościowań fundamentalnych pojęć: tożsamości, suwerenności, narodu czy demokracji, toczą debaty o wpływie przeszłości na współczesne formy odpowiedzialności obywatelskiej i międzynarodowej, konfrontowani są z często sprzecznymi opiniami o sobie, a ich krajowa scena polityczna zdaje się zmierzać ku regresowi tradycyjnych partii. Bogactwo pytań i obserwacji skłania do podjęcia kolejny raz studiów nad krajem zachodnich sąsiadów, niesłusznie i paradoksalnie przez wielu Polaków traktowanym stereotypowo bądź z obojętnością.

Termin składania tekstów: koniec listopada 2016 r.

 

2/2017

Refleksjom o przyszłości Unii Europejskiej dotąd nie towarzyszyła taka doza napięć i nie dotyczyły one tak wielu płaszczyzn polityki, relacji międzynarodowych, życia społecznego, kultury i tożsamości. Czy kryzys zakwestionuje dotychczasowe dokonania, czy też okaże się konsolidującym zwrotem i otworzy nowe perspektywy? Jak kształtować politykę unijną po Brexicie? Czy uda się połączyć globalną konkurencyjność gospodarki z zaspokojeniem potrzeb państw obarczonych następstwami kryzysu? Czy polityka migracyjna może równoważyć kryzys demograficzny? Jak pogodzić bezpieczeństwo z poszanowaniem praw człowieka?

Termin składania tekstów: koniec stycznia 2017 r.

 

3/2017

Wystąpienie Marcina Lutra dało początek wielu zmianom instytucjonalnym i doktrynalnym chrześcijaństwa, a ich następstwa sięgnęły tożsamości jednostek i zbiorowości, szeroko pojmowanej kultury, a nawet ustroju i polityki. Przypadające w tym roku 500-lecie Reformacji to okazja, by podjąć tematykę religijnego i konfesyjnego zróżnicowania Niemiec, kontaktów oraz dialogu konfesyjnego i kulturowego Polaków i Niemców na przestrzeni wieków, a także formowania na ich fundamencie tożsamości małych ojczyzn. W tym ostatnim kontekście zaproponowany temat może inspirować do przygotowania artykułów i materiałów dotyczących nie tylko Wielkopolski, Pomorza czy Śląska, lecz wszystkich regionów przenikających się kultur i religii.

Termin składania tekstów: koniec kwietnia 2017 r.

 

4/2017

Rosnące współzależności w skali globalnej nasuwają pytanie, czy jesteśmy świadkami końca europocentryzmu? Krytyka zachodniej cywilizacji pochodząca z innych kręgów kulturowych, rozdźwięki na osiach Wschód-Zachód oraz Południe-Północ, kryzys autorytetów oraz elit i ich komunikacji społecznej, odpowiedzialność polityków za kształtowanie postaw i opinii - wiele obserwowanych obecnie zjawisk nakazuje powrót do podstawowych pytań i poszukiwanie odpowiedzi w nowych warunkach.

Zadanie szukania nowych odpowiedzi można odnieść również do wewnętrznej sytuacji Polski - rozziew między elitami a społeczeństwem, próby ignorowania zachodzących zmian, paradoksalne postawy zamykania się na otoczenie determinują także relacje między narodami i państwami. Dla kraju leżącego w sercu Europy stanowi to kwestię nie do przecenienia.

Łamy tego wydania "Przeglądu Zachodniego" oddajemy autorom, którzy podejmą diagnozy na gruncie nauk społecznych i humanistycznych, a także spojrzą w przyszłość z perspektyw idei, kultury, antropologii czy filozofii.

Termin składania tekstów: koniec lipca 2017 r.

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640