Przegląd Zachodni

Budowanie wspólnej Europy

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 2/2007

 Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 

 • Anna Zielińska-Głębocka, Wspólnota Europejska po 50 latach - próba oceny
 • Janusz Hryniewicz, Ekonomiczne, polityczne i kulturowe czynniki różnicowania przestrzeni środkowoeuropejskiej
 • Marcin Dębicki, Czy dzisiejsza Europa Środkowa może być "Wspólnotą Czworga Narodów"?
 • Piotr Kalka, Powstanie Europejskiej Wspó lnoty Węgla i Stali
 • Ryszard Zięba, Rola Niemiec w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej
 • Anna Tomtas-Anders, Stan nauki i techniki w Polsce a możliwości wykorzystania funduszy europejskich
 • Paweł Churski, Regionalne zróżnicowanie wykorzystania Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce

 

MATERIAŁY

 

 • Marek Mikołajczyk, Rola Jeana Monneta w przygotowaniu planu Schumana
 • Piotr Zientara, Rewitalizacja okręgów przemysłowych z funduszy strukturalnych UE. Realizacja programu RECHAR II w Limburgii (1994-1999)
 • Rafał Riedel, Dyrektywa Bolkesteina - uwolnienie rynku usług?
 • Ryszarda Formuszewicz, Deklaracja berlińska
 • Adam Barabasz, Polska wobec koncepcji integracji europejskiej w latach 1918-1939
 • Tomasz Hoffmann, Absorpcja Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce
 • Marek Andrzejewski, "Cud" i "katastrofa" w Bernie. Polityczno-propagandowe reperkusje mistrzostw świata w piłce nożnej w 1954 roku w RFN i na Węgrzech

 


PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Stanisław Cieśla, Socjologia niemiecka wobec współczesnych wyzwań cywilizacyjnych. 33. Kongres Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego w Kassel 

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Włodzimierz Borodziej (red.), Polska wobec zjednoczenia Niemiec 1989-1991. Dokumenty dyplomatyczne (omów. Zbigniew Mazur)
 • Gerhard Besier, Das Europa der Diktaturen. Eine neue Geschichte des 20. Jahrhunderts (omów. Piotr Madajczyk)
 • Krzysztof Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne w świecie (omów. Witold Ostant)
 • Marzenna A. Weresa, Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej (omów. Przemysław Deszczyński)
 • Waldemar Sługocki, Wybrane aspekty finansowego wsparcia Unii Europejskiej w Polsce (omów. Tomasz Hoffmann)
 • Pedro Schwartz, The Euro as Politics (omów. Paweł Lisiewicz)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Marta Götz, Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski) 

 


CONTENTS

 • Anna Zielińska-Głębocka, The European Community after Fifty Years - An Attempt at Assessment
 • Janusz Hryniewicz, Economic, Political and Cultural Factors Differentiating the Central-European Space
 • Marcin Dębicki, Today's Central Europe - A "Commonwealth of Four Nations"?
 • Piotr Kalka, The Origins of the European Coal and Steel Community
 • Ryszard Zięba, The Role of Germany in the Foreign Policy and Security Policy of the European Union
 • Anna Tomtas-Anders, The State of Science and Technology in Poland and the Possibilities of Using the European Funds
 • Paweł Churski, Regional Differentiation in Using the European Union Structural Funds in Poland
 • Marek Mikołajczyk, Jean Monnet's Role in Preparing the Schuman Plan
 • Piotr Zientara, Revitalization of Industrial Areas from the EU's Structural Funds. Implementation of the RECHAR II Program in the Limburg Region (1994-1999)
 • Rafał Riedel, The Bolkestein Directive - Liberalization of the Services Market?
 • Ryszarda Formuszewicz, The Berlin Declaration
 • Adam Barabasz, Poland's Attitude to the Conception of European Integration in the Years 1918-1939
 • Tomasz Hoffmann, Absorption of the European Union Structural Funds in Poland
 • Marek Andrzejewski, "Miracle" and "Disaster" in Bern. Political and Propaganda Repercussions of the Football World Cup of 1954 in the FRG and Hungary
 • Stanisław Cieśla, German Sociology and the Challenges of Contemporary Civilization. The 33rd Congress of the German Sociological Society in Kassel

 

INHALT

 

 • Anna Zielińska-Głębocka, 50 Jahre Europäische Gemeinschaft - eine Bestandsaufnahme
 • Janusz Hryniewicz, Wirtschaftliche, politische und kulturelle Unterschiedsfaktoren im mitteleuropäischen Raum
 • Marcin Dębicki, Das heutige Mitteleuropa - "eine Vier-Nationen-Gemeinschaft"?
 • Piotr Kalka, Die Anfangsgründe der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl
 • Ryszard Zięba, Die Rolle Deutschlands in der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik
 • Anna Tomtas-Anders, Der Stand von Wissenschaft und Technik in Polen und die Möglichkeiten der Nutzung der europäischen Fonds
 • Paweł Churski, Regionale Unterschiede in Polen bei der Nutzung der Strukturfonds der EU
 • Marek Mikołajczyk, Die Rolle von Jean Monnet bei der Ausarbeitung des Schuman-Plans
 • Piotr Zientara, Die Belebung von Industriebezirken mit Mitteln der EU- Strukturfonds. Die Realisierung des RECHAR II Programms in Limburg (1994-1999)
 • Rafał Riedel, Die Direktive Bolkesteins - Liberalisierung des Dienstleistungssektors?
 • Ryszarda Formuszewicz, Die Berliner Erklärung
 • Adam Barabasz, Polen und die Konzeptionen der europäischen Integration in den Jahren 1918-1939
 • Tomasz Hoffmann, Die Nutzung der Strukturfonds der EU in Polen
 • Marek Andrzejewski, Das "Wunder" und die "Katastrophe" in Bern. Politisch-propagandistische Auswirkungen der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in der BRD und in Ungarn
 • Stanisław Cieśla, Die deutsche Soziologie und die derzeitigen zivilisatorischen Herausforderungen. Der 33. Kongress der Deutschen Soziologischen Gesellschaft in Kassel

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640