Przegląd Zachodni

DWIE DEKADY TRAKTATÓW POLSKO-NIEMIECKICH

 • Data wydania: 27 lipca 2011
 • Numer: 2/2011

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Jerzy Sułek, Historia powstania Traktatu Dobrosąsiedzkiego RP – RFN z 17 czerwca 1991 r. (ze wspomnień głównego negocjatora) 
 • Beata Ociepka, Polska – Niemcy: narzędzia miękkiej siły w polityce zagranicznej Aleksandra Trzcielińska-Polus, Realizacja praw Polaków w Niemczech po zawarciu traktatu o dobrym sąsiedztwie 
 • Tomasz Budnikowski, Polacy na niemieckim rynku pracy Maria Wagińska-Marzec, Współpraca kulturalna w świetle zapisów traktatowych i umów (1990-2010) 
 • Marceli Kosman, Polska granica zachodnia. Siedem dekad badań Gerarda Labudy Hans-Christian Petersen, „Współpraca” czy „negatywna interakcja”? Relacje pomiędzy niemieckimi badaniami wschodnimi w Królewcu a polską myślą zachodnią 
 • Olaf Bergmann, Problematyka niemiecka w karykaturach polskich czasopism satyrycznych Drugiej Rzeczypospolitej (analiza statystyczna)

 

MATERIAŁY

 • Hubert Owczarek, Wpływ Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy na rozwój współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi 
 • Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Dwadzieścia lat umowy o polsko-niemieckiej wymianie młodzieży 
 • Michał Nowosielski, Relacje polskich organizacji w RFN z niemiecką administracją publiczną – wyniki badań empirycznych 
 • Tomasz Browarek, Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Arkadiusz Wełniak, Losy ludności niemieckiej powiatu elbląskiego w latach 1945-1947 (na podstawie dokumentacji Archiwum Federalnego w Bayreuth)

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • Maria Wagińska-Marzec, Jubileusz 60. Berlinale wydarzeniem społeczno-artystycznym
 • Marek Andrzejewski, Afera plagiatowa Karla-Theodora zu Guttenberga

 

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Dariusz Aleksander Dekański, O całą prawdę, a nie manipulowanie faktami. W odpowiedzi Markowi Andrzejewskiemu

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Mieczysław Stolarczyk, Zbieżność i różnice interesów w stosunkach polsko-niemieckich w latach 1989-2009 (omów. Michał M. Kosman) 
 • Krzysztof Malinowski, Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa 1990–2005 ( omów. Ryszard Zięba) 
 • Tytus Jaskułowski, Ostatnie miesiące NRD ( omów. Ryszarda Formuszewicz) 
 • Aleksandra Kruk, Hans-Dietrich Genscher w polityce wewnętrznej i zagranicznej RFN w latach 1969-1992) (omów. Piotr Kubiak) 
 • Izabela Surynt, Przemoc – pamięć - tożsamość w niemieckiej literaturze drugiej połowy XX wieku (omów. Aleksandra Chylewska-Tölle) 
 • Markus Krzoska (red.), Erinnerungen des Posener Domherren Albert Steuer (omów. Aleksandra Chylewska-Tölle) 
 • Juliane Haubold-Stolle, Mythos Oberschlesien. Der Kampf um Erinnerung in Deutschland und in Polen (omów. Bernard Linek) 
 • Beata Dorota Lakeberg, Die deutsche Minderheitenpresse in Polen 1918-1939 und ihr Polen- und Judenbild (omów. Maria Tomczak) 
 • Henryk Kocój, Powstanie kościuszkowskie w świetle relacji z Warszawy posła austriackiego Benedykta de Cachégo do kanclerza Joanna Amadeusa Thuguta z 1794 roku (omów. Bartłomiej Szyndler) 
 • Henryk Kocój, Dyplomaci sascy wobec Konstytucji 3-go Maja (omów. Agnieszka Kubica-Czyż)

 

CONTENTS

 • Jerzy Sułek, The Diplomatic History of the Emergence of the Polish-German Treaty on Good Neighbors of 17 June 1991 (From the Reminiscences of the Main Negotiator) 
 • Beata Ociepka, Poland - Germany: Soft Power Tools in Foreign Policy Aleksandra Trzcielińska-Polus, Realization of the Rights of Poles in Germany Following the Ratification of the Treaty on Good Neighbors 
 • Tomasz Budnikowski, Poles on the German Job Market 
 • Maria Wagińska-Marzec, Treaty Provisions and Agreements in the Cultural Sphere (1990-2010) 
 • Marceli Kosman, Poland’s Western Border. Seven Decades of Studies by Gerard Labuda 
 • Hans-Christian Petersen, “Cooperation” or “Negative Interaction”? Relations between German Eastern Studies from Königsberg and Polish Western Thought 
 • Olaf Bergmann, German Themes in the Caricatures of Polish Satirical Journals of the Second Republic of Poland (A Statistical Analysis) 
 • Hubert Owczarek, The Effect of the Treaty on Good Neighbors and Friendly Cooperation on the Development of Cooperation among NGOs 
 • Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Two Decades of the Agreement on Polish-German Youth Exchange 
 • Michał Nowosielski, The Relations of Polish Organizations in the FRG with the German Public Administration – The Results of Empirical Research 
 • Tomasz Browarek, The German Socio-Cultural Society 
 • Arkadiusz Wełniak, Destinies of the German Population of the Elbląg District in the Years 1945-1947 (On the Basis of Documentation of the Federal Archives in Bayreuth)

 

INHALT

 • Jerzy Sułek, Die Geschichte der Verhandlungen über den Vertrag über gute Nachbarschaft zwischen der Republik Polen und der Bundesrepublik Deutschland vom 17. Juni 1991 (Aus den Memoiren des polnischen Verhandlungsleiters) 
 • Beata Ociepka, Polen – Deutschland: „Soft Power“ Instrumente in der Außenpolitik 
 • Aleksandra Trzcielińska-Polus, Die Verwirklichung der Rechte der Polen in Deutschland nach dem Abschluss des Vertrages über gute Nachbarschaft 
 • Tomasz Budnikowski, Polen auf dem deutschen Arbeitsmarkt 
 • Maria Wagińska-Marzec, Die kulturelle Zusammenarbeit im Kontext der Verträge und Vereinbarungen (1990 – 2010) 
 • Marceli Kosman, Die polnische Westgrenze. Siebzig Jahre Forschungsarbeit von Gerard Labuda 
 • Hans-Christian Petersen, „Kooperation“ oder „negative Interaktion?“ Anmerkungen zum Verhältnis zwischen deutscher Ostforschung und polnischer Westforschung 
 • Olaf Bergmann, Die deutsche Problematik in den Karikaturen polnischer satirischer Zeitschriften der Zweiten Republik (statistische Analyse) 
 • Hubert Owczarek, Der Einfluss des Vertrags über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit auf die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Nichtregierungsorganisationen 
 • Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Zwanzig Jahre Vertrag über polnisch-deutschen Jugendaustausch 
 • Michał Nowosielski, Die Beziehungen der polnischen Organisationen in der BRD zu den deutschen Behörden - Ergebnisse empirischer Forschungen
 • Tomasz Browarek, Die Deutsche Sozial-Kulturelle Gesellschaft 
 • Arkadiusz Wełniak, Das Schicksal der Deutschen im Bezirk Elbing in den Jahren 1945 – 1947 (auf der Basis der Dokumente des Bundesarchivs in Bayreuth)

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640