Przegląd Zachodni

EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO

EUROPA: KONCEPCJE, STRATEGIE, PRAWO
 • Numer: 4/2014

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Andrzej Madeja, Koncepcja integracji wspólnotowej Paula-Henriego Spaaka
 • Szymon Maciejewski, Teoretyczne i metodologiczne podstawy Szkoły Monachijskiej
 • Anna Moraczewska, Wymiar Wschodni Europejskiej Polityki Sąsiedztwa jako strategia zarządzania ryzykiem
 • Larysa Leszczenko, Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ochronie praw ofiar konfliktów zbrojnych na obszarze poradzieckim
 • Dariusz Wybranowski, Geneza i uwarunkowania procesu przekształcania na przełomie lat 60. i 70. XX wieku wspólnoty muzułmanów Bośni w Muzułmanów - „konstytucyjny naród” Jugosławii

MATERIAŁY

 • Jadwiga Kiwerska, Unia Europejska jako gracz międzynarodowy - perspektywa amerykańska
 • Paulina Matera, Koncepcje odrodzenia przywództwa Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej w XXI wieku
 • Marta Götz, Polsko-amerykańskie wzajemne inwestycje bezpośrednie
 • Andrzej Gadkowski, Instytucjonalna współpraca Unii Europejskiej z systemem Organizacji Narodów Zjednoczonych
 • Tadeusz Gadkowski, Przemiany instytucjonalne w Unii Europejskiej na przykładzie kompetencji Trybunału Sprawiedliwości w Przestrzeni
 • Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości
 • Natalia Buchowska, Starania Unii Europejskiej o przystąpienie do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
 • Tadeusz Janicki, Rząd RFN wobec idei integracji zachodnioeuropejskiego rolnictwa i budowy Wspólnej Polityki Rolnej w latach 1949–1969
 • Marek Mikołajczyk, Francuska batalia o Wspólną Politykę Rolną w okresie rządów generała Charles`a de Gaulle’a w latach 1958-1969
 • Radoslav Štefančík, Schwache Institutionalisierung des slowakischen Parteiensystems (bis zum Jahr 2012)
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu MATERIAŁY

 

 OCENY I OMÓWIENIA

 • Krzysztof Siwek, Próby dialogu politycznego Stanów Zjednoczonych z Kubą w latach 1961 – 1975 (omów. Krzysztof Jaskułowski)
 • System euroatlantycki w wielobiegunowym ładzie międzynarodowym, (red.) Józef M. Fiszer, Paweł Olszewski (omów. Janusz Józef Węc)
 • Zbigniew Czachór, Kryzys i zaburzona dynamika Unii Europejskiej (omów. Bogdan Koszel)
 • Tomasz Młynarski, Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej (omów. Bogdan Koszel)
 • Marta Götz, Polskie bezpośrednie inwestycje za granicą. Metodologia teorii ugruntowanej (omów. Barbara Jankowska)
 • Jaroslav Pánek, Historici mezi domovem a světem. Studie – články – glosy – rozhowory.; idem: Czesi a Polska na progu czasów nowożytnych.(omów. Marceli Kosman)
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu OCENY I OMÓWIENIA

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Marcin Poprawski, Kultura i polityka kulturalna w Polsce i Niemczech po przełomie 1989 roku. Bilans debaty, perspektywy
 • Anna Tomaszczyk, Polityki pamięci i dyskursy pamięci w 100-lecie wybuchu I wojny światowej. Tradycje chwały czy moralne zobowiązanie wobec współczesności
 • Damian Szymczak, XIX Powszechny Zjazd Historyków Polskich
 • Krzysztof A. Kuczyński, Carl Hauptmann i krąg jego przyjaciół
 • Maria Wagińska-Marzec, Forum Polsko-Niemieckie w 2014 roku
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

CONTENTS

EUROPE: CONCEPTS, STRATEGIES, LAW

 • Andrzej Madeja, The Concept of Community Integration by Paul-Henri Spaak
 • Szymon Maciejewski, Theoretical and Methodological Foundations of the Munich School
 • Anna Moraczewska, Eastern Dimension of the European Neighbourhood Policy as a Strategy of Risk Management
 • Larysa Leszczenko, Role of the European Court of Human Rights in Protecting the Rights of Victims of Armed Conflicts in the Post-Soviet Space
 • Dariusz Wybranowski, Genesis and Conditions of the Process of Transforming the Community of Muslims in Bosnia into a “Constitutive Nation” of Yugoslavia at the Turn of the 1960s/1970s
 • Jadwiga Kiwerska, The UE as a Player on the International Arena from the American Perspective
 • Paulina Matera, The Concepts of Renewing US Leadership on the International Stage in the 21st Century
 • Marta Götz, Polish-American Foreign Direct Investments
 • Andrzej Gadkowski, Institutional Cooperation between the European Union and the United Nations System
 • Tadeusz Gadkowski, Institutional Changes in the European Union. The Jurisdiction of the Court of Justice of the European Union in the Area of Freedom, Security and Justice
 • Natalia Buchowska, The European Union’s Accession to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
 • Tadeusz Janicki, Government of the FRG on the Idea of Integration of Western European Agriculture and Construction of Common Agricultural Policy in the Years 1949 – 1969
 • Marek Mikołajczyk, The French Battle for Implementing the Common Agricultural Policy during de Gaulle’s Rule in the Years 1958-1969
 • Radoslav Štefančík, Schwache Institutionalisierung des slowakischen Parteiensystems

 

INHALT

EUROPA: KONZEPTIONEN, STRATEGIEN, RECHT

 • Andrzej Madeja, Die Integrationskonzeption für die Gemeinschaft von Paul-Henri Spaak
 • Szymon Maciejewski, Die theoretischen und methodologischen Grundsätze der Münchner Schule
 • Anna Moraczewska, Die Östliche Dimension der Europäischen Nachbarschaftspolitik als eine Strategie der Verwaltung eines Risikos
 • Larysa Leszczenko, Die Rolle des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte bei dem Schutz der Rechte von Opfern militärischer Konflikte im postsowietischen Raum
 • Dariusz Wybranowski, Die Genesis und die Bedingungen des Umgestaltungsprozesses der Moslemgemeinschaft in Bosniens an der Wende von den sechziger zu den siebziger Jahren zu der „konstituierenden Nation“ Jugoslawiens
 • Jadwiga Kiwerska, Die EU als Akteur auf der internationalen Arena aus amerikanischer Sicht
 • Paulina Matera, Konzeptionen für eine Wiedergeburt der Führungsrolle der USA auf der internationalen Arena im 21. Jhd.
 • Marta Götz, Die polnisch-amerikanischen gegenseitigen Direktinvestitionen
 • Andrzej Gadkowski, Die institutionalisierte Zusammenarbeit der Europäischen Union mit dem System der Organisation der Vereinten Natione
 • Tadeusz Gadkowski, Institutionelle Veränderungen in der Europäischen Union am Beispiel der Kompetenzen des Gerichtshofs für Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit
 • Natalia Buchowska, Die Bemühungen der Europäischen Union um einen Beitritt zur Konvention über die Sicherung der Menschenrechte und die Grundfreiheiten
 • Tadeusz Janicki, Die Haltung der BRDRegierung zu der Idee der Integration der westeuropäischen Landwirtschaft und der Schaffung eines gemeinsamen Marktes in der Agrarpolitik in den Jahren 1949 – 1969
 • Marek Mikołajczyk, Der französische Kampf um die Einführung einer Gemeinsamen Agrarpolitik zur Zeit der Regierungen de Gaulles in den Jahren 1958 – 1969
 • Radoslav Štefančik, Schwache Institutionalisierung des slowakischen Parteiensystems

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640