Przegląd Zachodni

Granice

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 3/2008

 Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

 

ARTYKUŁY

 

 • Stanisław Lisiecki, Granice i pogranicza
 • Józef Witold Komorowski, Środowisko a bariery ekologiczne rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Sławoj Maciejewski, Granice eksperymentu medycznego
 • Wanda Pilch, Kresy moralności w instytucji państwowej
 • Marzena Szmyt, Ze studiów nad pograniczem kulturowym Europy Zachodniej i Wschodniej w dobie wczesnoagrarnej (na przykładzie III tys. przed Chr.)
 • Roman Matykowski, Trwałość i zmienność granic w Europie
 • Robert Skobelski, "Granica pokoju" PRL - NRD w latach 1949-1971
 • Natalia Jackowska, Spór graniczny PRL - NRD w Zatoce Pomorskiej

 

MATERIAŁY

 

 • Marcin Tujdowski, Zanikanie starych granic a powstawanie nowych. Pogranicze jako sytuacja wykluczenia
 • Marta Götz, Znaczenie granic dla przepływu kapitału
 • Janina Jędrzejczak-Gas, Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • Ewa Szymanik, Zamożność i ubóstwo a podział Cypru - niwelowanie różnic

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Ryszarda Formuszewicz, Doktorat honoris causa dla prof. dr. hab. Andrzeja J. Szwarca na Uniwersytecie Europejskim Viadrina
 • Natalia Jackowska, Prof. dr hab. Klaus Ziemer laureatem statuetki Honorowego Hipolita Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu
 • Hanka Dmochowska, Nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego dla prof. dr hab. Anny Wolff-Powęskiej

 

POLEMIKI I DYSKUSJE

 

 • Piotr Madajczyk, Na drodze do polsko-niemieckiego podręcznika do historii
 • Bernard Linek, Obozy w Lamsdorf / Łambinowicach (1870-1946)

 

ŹRÓDŁA

 

 • Łukasz Jastrząb, Nowe dokumenty dotyczące udziału Milicji Obywatelskiej w Poznańskim Czerwcu 1956 roku

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Piotr Kalka (red.), Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski (omów. Józef W. Komorowski)
 • Andrzej Sakson (red.), Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego (omów. Zbigniew Kurcz)
 • Witold Molik, Henryk Żaliński, "O nas bez nas". Historiografia Polski w historiografiach obcojęzycznych (omów. Waldemar Łazuga)
 • Jacqueline Breugnot, Markus Molz (Hrsg.), Europa konkret! Grenzräume als Chance für Bildungsinnovationen? (omów. Elżbieta Everding)
 • Hans Hecker (Hrsg.), Grenzen. Gesellschaftliche Konstitutionen und Transfigurationen (omów. Dorota Czocher)
 • Guillaume Le Quintrec, Peter Geiss (Hrsg.), HistoireGeschichte. Europa und die Welt seit 1945 (omów. Zbigniew Mazur)
 • Julita Makaro, Gubin - miasto graniczne. Studium socjologiczne (omów. Marcin Tujdowski)
 • Marian Gorynia, Studia nad transformacją i internacjonalizacją gospodarki polskiej (omów. Przemysław Deszczyński)
 • Stefan Empter, Robert Vehrkamp (Hrsg.), Wirtschaftsstandort Deutschland (omów. Marta Götz)
 • Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i poziomie firmy (omów. Marta Götz)
 • Raymond Aron, Wspomnienia, t. I (omów. Rafał Dobek)
 • Mikló s Horváth 1956 - rozstrzelana rewolucja. Walka zbrojna Węgrów z interwencją sowiecką; Victor Sebestyen, Dwanaście dni. Rewolucja węgierska 1956; Charles Gati, Stracone złudzenia. Moskwa, Waszyngton i Budapeszt wobec powstania węgierskiego 1956 roku (omów. Łukasz Jastrząb)
 • Świadek wieku zaślepienia. Polska recepcja twórczości Eliasa Canettiego (omów. Maciej Walkowiak)
 • Christine Ockrent (red.), Czarna księga kobiet (omów. Joanna Dobrowolska-Polak)

 

NOTY

 

 • Pamela Jawad (red.), Conflict Barometer 2007. Crises - Wars - Coups d'État. Negotiations - Mediations - Peace Settlements. 16th Annual Conflict Analysis (omów. Joanna Dobrowolska-Polak)
 • Susanne Kuß, Heinrich Schwendemann (Hrsg.), Der Zweite Weltkrieg in Europa und Asien: Grenzen. Grenzräume. Grenzüberschreitungen (omów. Stanisław Żerko)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Piotr Kubiak, Polska myśl zachodnia w latach 1919-1948
 • Piotr Kubiak, Profesor Bernt Martin w Instytucie Zachodnim
 • Łukasz Owczarek, XIV Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich i Niemiecko-Polskich w Poznaniu

 

CONTENTS

 

 • Poland - Germany. A Partnership for Europe. The Address of Radosław Sikorski, the Minister of Foreign Affairs at the Institute for Western Affairs
 • Ilona Romiszewska, The Minister of Foreign Affairs Radosław Sikorski at the Institute for Western Affairs
 • Stanisław Lisiecki, Borders and Borderlands
 • Józef Witold Komorowski, Natural Environment and Ecological Barriers of Socio-Economic Development
 • Sławoj Maciejewski, The Limits of Medical Experiment
 • Wanda Pilch, Moral Borders in a State Institution
 • Marzena Szmyt, A Study on the Cultural Borderland of Western and Eastern Europe in the Early Agrarian Period
 • Roman Matykowski, Stability and Changeability of Borders in Europe
 • Robert Skobelski, "The Border of Peace". People's Republic of Poland - German Democratic Republic in the Years 1949-1971
 • Natalia Jackowska, Border Controversy between People's Republic of Poland and German Democratic Republic in the Pomeranian Bay
 • Marcin Tujdowski, The Disappearance of Old Borders and the Emergence of New Ones. Borderland as a Situation of Exclusion
 • Marta Götz, The Significance of Borders for the Flow of Capital
 • Janina Jędrzejczak-Gas, The European Union's Financial Assistance to the Sector of Small and Medium Enterprises
 • Ewa Szymanik, Affluence and Poverty versus the Division of Cyprus - A Leveling of Differences Reviews and Commentaries
 • Piotr Madajczyk, On the Way to a Polish-German History Handbook
 • Bernard Linek, Camps in Lamsdorf / Łambinowice (1870-1946)
 • Łukasz Jastrząb, New Documents on the Participation of Communist State Police in the Poznań Rising of June 1956

 

INHALT

 

 • Polen - Deutschland. Partnerschaft für Europa. Rede des Aussenministers Radosław Sikorski im Westinstitut
 • Ilona Romiszewska, Besuch des Aussenministers Radosław Sikorski im Westinstitut
 • Stanisław Lisiecki, Grenzen und Grenzland
 • Józef Witold Komorowski, Die Umwelt und ökologische Barrieren für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung
 • Sławoj Maciejewski, Grenzen für medizinische Experimente
 • Wanda Pilch, Moralische Scheidelinien in einer staatlichen Institution
 • Marzena Szmyt, Untersuchungen über die kulturellen Randbezirke West- und Osteuropas in der Frühzeit der Agrarwirtschaft
 • Roman Matykowski, Beständigkeit und Veränderung von Grenzen in Europa
 • Robert Skobelski, "Die Friedensgrenze" zwischen Polen und der DDR in den Jahren 1949-1971
 • Natalia Jackowska, Der Grenzstreit zwischen Polen und der DDR in der Pommerschen Bucht
 • Marcin Tujdowski, Das Verschwinden alter und das Erscheinen neuer Grenzen. Grenzland als die Situation der Ausschließung
 • Marta Götz, Die Bedeutung der Grenzen für den Kapitalverkehr
 • Janina Jędrzejczak-Gas, Finanzielle Unterstützung der EU für den Sektor der kleinen und mittleren Unternehmen - eine Chance für grenzüberschreitende Aktivität
 • Ewa Szymanik, Reichtum und Armut und die Teilung Zyperns - die Einebnung der Unterschiede Revue und Kommentare
 • Piotr Madajczyk, Auf dem Wege zu einem polnisch-deutschen Handbuch der Geschichte
 • Bernard Linek, Die Lager in Lamsdorf / Łambinowice (1870-1946)
 • Łukasz Jastrząb, Neue Dokumente zur Rolle der Bürgermiliz bei dem Aufstand in Poznań im Juni 1956 Buchbesprechungen

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640