Przegląd Zachodni

KONFLIKTY I KRYZYSY

 • Data wydania: 13 kwietnia 2011
 • Numer: 4/2010

Spis treści

Contents

Inhalt

 

ARTYKUŁY

 • Rafał Matera, Działania Marttiego Ahtisaariego na rzecz rozwiązywania konfliktów
 • Sebastian Wojciechowski, Istota i interferencyjność współczesnych konfliktów etnicznych 
 • Janusz T. Hryniewicz, Empiryczna weryfikacja teorii centrum – peryferie 
 • Marek Rewizorski, Korzyści i zagrożenia wynikające z globalizacji dla światowego ładu gospodarczego
 • Witold Ostant, Współczesny terroryzm – wymiar teoretyczny i ewolucja zjawiska
 • Artur Wejkszner, Amerykańskie działania antyterrorystyczne na początku XXI wieku 
 • Arkadiusz Domagała, Strategia reagowania Unii Europejskiej na sytuacje kryzysowe w Afryce
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Pomoc Unii Europejskiej dla obszarów objętych "małymi wojnami"
 • Wojciech Szczepański, Spór albańsko-serbski w Kosowie w latach 1980-2010 
 • Patrycja Sokołowska, Niepodległość jako czynnik stabilizujący relacje serbsko-albańskie w Kosowie 
 • Miron Lakomy, Geopolityczne następstwa wojny gruzińsko-rosyjskiej

 

MATERIAŁY

 

 • Tadeusz Sporek, Wpływ kryzysu finansowego na gospodarkę Wielkiej Brytanii
 • Marcin Mazur, Hiszpania w Unii Europejskiej
 • Piotr Napierała, Spór między historiografią niemiecką i holenderską o miejsce i rolę Holandii w Europie
 • Piotr Kubiak, Gustav Stresemann i DVP wobec puczu Kappa (13-17 marca 1920 roku)

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • Natalia Jackowska, Europejskie Spotkania Młodych - dialog w epoce kryzysu

 

OCENY I OMÓWIENA

 

 • Ryszard Zięba (red.), Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie (omów. Jerzy Stańczyk)
 • Odile Castel, Histoire des faits économiques. La dynamique de l?economie mondiale du XVesiécle a nos jours (omów. Janusz Skodlarski)
 • Sebastian Wojciechowski, Radosław Fiedler (red.), Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata (omów. Łukasz Donaj)
 • Wiesław Olszewski, Dzieje współczesnego świata od 1939 roku (omów. Łukasz Jastrząb)
 • Patrycja Sokołowska, Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa RFN wobec państw obszaru byłej Jugosławii w latach 1990-2005 (omów. Bogdan Koszel)
 • Zygmunt Bauman, Sztuka życia (omów. Rafał Matera)
 • Stanisław Burdziej, Religia obywatelska w Stanach Zjednoczonych (omów. Krzysztof Jaskułowski)
 • Katarzyna Norkowska, Ein vereinnahmter Klassiker? Das Goethe-Bild im Werk Gottfried Benns (omów. Maciej Walkowiak)
 • Aleksander Lasik, Sztafety ochronne w systemie niemieckich obozów koncentracyjnych.
 • Rozwój organizacyjny, ewolucja zadań i struktur oraz socjologiczny obraz obozowych załóg SS (omów. Kalina Troć)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Stanisław Żerko, Stan i perspektywy stosunków polsko-rosyjskich
 • Anna Potyrała, Jędrzej Skrzypczak, Od małej do dużej Europy
 • Gerda Nogal, Izabela Taraszczuk, Adolescencja w literaturze niemieckojęzycznej
 • Paulina Olechowska, III Polsko-Niemieckie Dni Mediów
 • Aleksandra Moroska, Ekstremizm we współczesnej Europie - przejawy, wyzwania, zagrożenia

 

CONTENTS

 

 • Rafał Matera, Martti Ahtisaari’s Involvement in Resolving Conflicts
 • Sebastian Wojciechowski, The Essence and Interferentiality of Contemporary Ethnic Conflicts
 • Janusz T., Hryniewicz, Empirical Verification of the Centre-Periphery Theory
 • Marek Rewizorski, Advantages and Hazards of Globalization to the World Economic Order
 • Witold Ostant, Contemporary Terrorism – Theoretical Dimension and Evolution of the Phenomenon
 • Artur Wejkszner, American Anti-Terrorist Activity at the Onset of the 21st Century
 • Arkadiusz Domagała, The Strategy of European Union’s Response to Situations of Crisis in Africa
 • Joanna Dobrowolska-Polak, The European Union’s Aid to Regions Stricken by „Small Wars”
 • Wojciech Szczepański, The Albanian-Serbian Controversy in Kosovo: 1980-2010
 • Patrycja Sokołowska, Independence as a Factor Stabilizing Serbian-Albanian Relations in Kosovo
 • Miron Lakomy, Geopolitical Consequences of the Georgian-Russian War
 • Tadeusz Sporek, The Impact of Financial Crisis on the Economy of Great Britain
 • Marcin Mazur, Spain in the European Union
 • Piotr Napierała, The Controversy between German and Dutch Historiography over the Netherlands’ Place and Role in Europe
 • Piotr Kubiak, The Attitude of Gustav Stresemann and DVP to the Kapp Putsch (13-17 March 1920)
 • Natalia Jackowska, European Youth Meetings – Dialog in an Age of Crisis

 

INHALT

 

 • Krisen, Konflikte
 • Rafał Matera, Das Wirken von Martti Ahtisaari zur Lösung von Konflikten
 • Sebastian Wojciechowski, Das Wesen und die Interferenz ethnischer Konflikte in der heutigen Welt
 • Janusz T., Hryniewicz, Die empirische Verifikation der Theorie: Zentrum - Peripherie
 • Marek Rewizorski, Vorteile und Gefahren der Globalisierung für die Weltwirtschaftsordnung
 • Witold Ostant, Der heutige Terrorismus – sein theoretisches Ausmaß und die Evolution seines Erscheinungsbildes
 • Artur Wejkszner, Die amerikanische antiterroristische Aktivität zu Beginn des 21. Jahrhunderts
 • Arkadiusz Domagała, Die Strategie der Europäischen Union bei der Reaktion auf Krisensituationen in Afrika
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Die Hilfe der Europäischen Union für von „kleinen Kriegen” betroffene Gebiete
 • Wojciech Szczepański, Der albanisch-serbische Konflikt um Kosovo in den Jahren 1980-2010
 • Patrycja Sokołowska, Unabhängigkeit als stabilisierender Faktor für die serbisch-albanischen Beziehungen in Kosovo
 • Miron Lakomy, Geopolitische Konsequenzen des grusinisch-russischen Krieges
 • Tadeusz Sporek, Der Einfluss der Finanzkrise auf die Wirtschaft Großbritanniens
 • Marcin Mazur, Spanien in der Europäischen Union
 • Piotr Napierała, Der Streit zwischen deutschen und holländischen Historikern über die Stellung und die Rolle der Niederlande in Europa
 • Piotr Kubiak, Die Haltung Gustav Stresemanns und der DVP zum Kapp-Putsch (13. – 17. März 1920)
 • Natalia Jackowska, Europäische Jugendtreffen – Dialog in einer Krisenzeit

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640