Przegląd Zachodni

Koniec Wielkiej Wojny Powstanie Wielkopolskie

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 4/2008

Spis Treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 

 • Profesor Jerzy Kozeński wspomina
 • Tomasz Schramm,Dziewięćdziesiąt lat temu
 • Stanisław Żerko, System wersalski i próby jego modyfikacji w latach dwudziestych
 • Piotr Madajczyk, Pamięć o I wojnie światowej, czyli o próbie stworzenia europejskiej pamięci historycznej
 • Maciej Walkowiak, Literatura niemiecka wobec klęski Rzeszy w I wojnie światowej. Próba analizy na wybranych przykładach
 • Stanisław Sierpowski, Aspekty międzynarodowe Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Marceli Kosman, Powstanie Wielkopolskie na tle polskich powstań narodowych (z perspektywy 90-lecia)
 • Andrzej Choniawko, Kontrowersje wokół powstania wielkopolskiego 1918-1919 w syntezach historycznych
 • Szymon Piotr Kubiak, O poznańskiej architekturze dwudziestolecia międzywojennego

 

MATERIAŁY

 

 • Piotr Kubiak, Niemieckie ugrupowania liberalne wobec warunków traktatu wersalskiego (1919-1923)
 • Zofia Sujkowska, Artur Życki, Prasa sowiecka o stosunkach polsko-niemieckich w okresie Republiki Weimarskiej
 • Beata Lakeberg, Prasa mniejszości niemieckiej w Polsce wobec przewrotu majowego 1926 roku
 • Anna Sobczak, Heimatschutz i Grenzschutz a Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 w "Kurierze Poznańskim" i "Dzienniku Poznańskim"
 • Aleksandra Paradowska, Wille dla nowych elit Poznania

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Łukasz Jastrząb, Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 z perspektywy 90 lat 

 

ŹRÓDŁA

 

 • Łukasz Jastrząb, Relacja niemieckiego oficera z wybuchu Powstania Wielkopolskiego
 • Ryszarda Formuszewicz, Odrzucenie skargi Powiernictwa Pruskiego przeciwko Polsce przez Europejski Trybunał Praw Człowieka

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Regina Pacanowska, Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939 (omów. Nel Powel)
 • Ernst Jünger, Publicystyka polityczna 1919-1936 (omów. Piotr Sosiński)
 • Thomas H. Wagner, "Krieg oder Frieden. Unser Platz an der Sonne". Gustav Stresemann und die Außenpolitik des Kaiserreichs bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs (omów. Piotr Kubiak)
 • Jarosław Centek, Hans von Seeckt. Twórca Reichsheer (omów. Piotr Kubiak)
 • Wiesław Olszewski, Garnison Ehrenfriedhof 1914-1918 w Poznaniu (omów. Łukasz Jastrząb)
 • Jirí Friedl, Na jedné fronte. Vztahy ceskoslovenské a polské armády za druhé svetové války (omów. Elżbieta Pałka)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Marta Götz, Wielkopolska - landy niemieckie. Czas współpracy
 • Piotr Kalka, Wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej

 

CONTENTS

 

 • Professor Jerzy Kozeński Recalls
 • Tomasz Schramm, Ninety Years Ago
 • Stanisław Żerko, The Versailles System and Attempts at its Modification in the 1920s
 • Piotr Madajczyk, Memory of the First World War or on the Attempt to Create a European Historical Memory
 • Maciej Walkowiak, German Literature vis-a-vis the Defeat of the Reich in the First World War. An Analysis of Selected Examples
 • Stanisław Sierpowski, International Aspects of the Greater Poland Uprising of 1918-1919
 • Marceli Kosman, The Greater Poland Uprising against the Backdrop of Polish National Uprisings (From the Perspective of Its 90th Anniversary)
 • Andrzej Choniawko, Controversies over the Greater Poland Uprising of 1918-1919 in Historical Syntheses
 • Szymon Piotr Kubiak, On the Architecture of Poznań in the Interwar Period
 • Piotr Kubiak, German Liberal Parties vis-a-vis Germany's Implementation of the Terms of the Treaty of Versailles (1919-1923)
 • Zofia Sujkowska, Artur Życki, Soviet Press on Polish-German Relations during the Weimar Republic
 • Beata Lakeberg, Press of the German Minority in Poland on the Coup d'État of May 1926
 • Anna Sobczak, Heimatschutz and Grenzschutz versus the Greater Poland Uprising of 1918-1919 in the Coverage of "Kurier Poznański" and "Dziennik Poznański"
 • Aleksandra Paradowska, Villas for New Poznań Elites

 

INHALT

 

 • Profesor Jerzy Kozeński erinnert sich
 • Tomasz Schramm, Vor 90 Jahren
 • Stanisław Żerko, Das System von Versailles und die Versuche seiner Modifikation in den zwanziger Jahren
 • Piotr Madajczyk, Die Erinnerung an den Ersten Weltkrieg oder der Versuch, eine europäische Erinnerung zu schaffen
 • Maciej Walkowiak, Die deutsche Literatur über die Niederlage des Reiches im Ersten Weltkrieg. Versuch einer Analyse an ausgewählten Beispielen
 • Stanisław Sierpowski, Internationale Aspekte des Aufstands in Großpolen 1918-1919
 • Marceli Kosman, Der Aufstand in Großpolen vor dem Hintergrund der polnischen nationalen Aufstände (im Rückblick nach 90 Jahren)
 • Andrzej Choniawko, Die Kontroversen über den Aufstand in Großpolen 1918-1919 in historischen Arbeiten
 • Szymon Piotr Kubiak, Über die Posener Architektur in den beiden Zwischenkriegsjahrzehnten
 • Piotr Kubiak, Deutsche liberale Gruppierungen über die Ausführung der Bestimmungen des Versailler Vertrags durch Deutschland (1919-1923)
 • Zofia Sujkowska, Artur Życki, Die sowjetische Presse über die polnisch-deutschen Beziehungen während der Weimarer Republik
 • Beata Lakeberg, Die Presse der deutschen Minderheit in Polen über den Maiumschwung 1926
 • Anna Sobczak, Heimatschutz und Grenzschutz und der Aufstand in Großpolen 1918-1919 im "Kurier Poznański" und im "Dziennik Poznański"
 • Aleksandra Paradowska, Villen für die neuen Eliten Posens

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640