Przegląd Zachodni

KRYZYSY

 • Data wydania: 21 lutego 2014
 • Numer: 4/2013

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Marian Golka, Ambiwalencja kryzysów i zagrożeń
 • Janusz T. Hryniewicz, Osobowość neurotyczna nowych czasów. Analiza osobowości w trakcie przemiany postindustrialnej
 • Anna Wolff-Powęska, Ideały nauki, wizje uniwersytetu a kryzys w XXI wieku
 • Ewa Szymanik, Współczesny kryzys ekonomiczny
 • Urszula Panicz, Kryzys finansowy z 2007 roku a Wielki Kryzys z 1929 roku. Podobieństwa i różnice
 • Ilona Romiszewska, Państwa członkowskie Unii Europejskiej wobec kryzysu na rynku finansowym (2008-2013)
 • Marta Götz, Nauki ekonomiczne po kryzysie
 • Miron Lakomy, Polityka cyberbezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Pomoc humanitarna dla obszarów obje˛tych kryzysami zbrojnymi
 • Jadwiga Kiwerska, Kryzys w relacjach amerykańsko-izraelskich. Bilans pierwszej kadencji Baracka Obamy
 • Marek Kaźmierczak, Twarze kryzysu. Uwagi o problemach współczesnego człowieka na podstawie wypowiedzi użytkowników serwisu Facebook

 

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Władysław Bartoszewski, Pisma wybrane, t. 6, 2002-2012 (omów. Jadwiga Kiwerska)
 • Aleksandra Matykiewicz-Włodarska, Marion Gräfin Dönhoff. Idee i refleksje polityczne (omów. Władysław Markiewicz)
 • Jürgen Joachimsthaler, Text-Ränder. Die kulturelle Vielfalt in Mitteleuropa als Darstellungsproblem deutscher Literatur (omów. Hubert Orłowski)
 • Leszek Żyliński, Europa w niemieckiej myśli XIX-XXI wieku (omów. Hubert Orłowski)
 • Anna Moskal, Im Spannungsfeld von Region und Nation. Die Polonisierung der Stadt Posen nach 1918 und 1945 (omów. Katarzyna Woniak)
 • Michał M. Kosman, Polityka RFN wobec ZSRRRosji w latach 1989-2009 (omów. Bogdan Koszel)
 • Andrzej Kwilecki, Z Kwilcza rodem. Wspomnienia i szkice (omów. Andrzej Sakson)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Jakub Kłoszewski, Rola Niemiec w Unii Europejskiej i świecie
 • Izabela Taraszczuk, Polsko-niemieckie Judaica – pomiędzy kulturą pamięci i dyskursem o przyszłości
 • Izabela Bielka, Niemcy przed wyborami parlamentarnymi do Bundestagu. Programy – Kampanie – Prognozy
 • Maria Wagińska-Marzec, Kultura według planu? Wokół strategii niemieckiej polityki kulturalnej


 

CONTENTS

CRISES

 • Marian Golka, The Ambivalence of Crises and Threats
 • Janusz T. Hryniewicz, The Neurotic Personality of the New Times. Analysis of Personality in Postindustrial Transformation
 • Anna Wolff-Powęska, The Ideals of Scholarship. Visions of the University and the Crisis of the 21st Century
 • Ewa Szymanik, Contemporary Economic Crisis
 • Urszula Panicz, The Financial Crisis of 2007 and the Great Depression of 1929. Similarities and Differences
 • Ilona Romiszewska, Member States of the European Union toward the Crisis of the Financial Market
 • Marta Götz, Post-crisis Economic Sciences
 • Miron Lakomy, The North Atlantic Treaty toward Threats to ICT Security
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Humanitarian Aid to Victims of Armed Conflicts 
 • Jadwiga Kiwerska, The Crisis in American-Israeli Relations. A Balance of Barack Obama’s First Term as President
 • Marek Kaźmierczak, The Faces of Crisis. Remarks on the Problems of Contemporary Man Based on the Comments of the Facebook Service Users 
   

 

INHALT

KRISEN

 • Marian Golka, Die Ambivalenz von Krisen und Bedrohungen
 • Janusz T. Hryniewicz, Die neurotische Persönlichkeit unserer Zeit. Eine Analyse der Persönlichkeit im Zuge des postindustriellen Wandels
 • Anna Wolff-Powęska, Ideale der Wissenschaft, Visionen von der Universität und die Krise im 21. Jahrhundert
 • Ewa Szymanik, Die derzeitige Wirtschaftskrise
 • Urszula Panicz, Die Finanzkrise im Jahre 2007 und die Große Krise des Jahres 1929. Ähnlichkeiten und Unterschiede
 • Ilona Romiszewska, Die Haltung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Krise auf dem Finanzmarkt (2008 – 2013)
 • Marta Götz, Die Wirtschaftswissenschaft nach der Krise
 • Miron Lakomy, Die Haltung der NATO zu den Bedrohungen der Sicherheit des Teleinformationssektors
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Humanitäre Hilfe für die von militärischen Krisen betroffenen Gebiete
 • Jadwiga Kiwerska, Die Krise der amerikanisch-israelischen Beziehungen. Eine Bilanz der ersten Kadenz Barack Obamas
 • Marek Kaźmierczak, Die Gesichter der Krise. Erwägungen zu den Problemen des heutigen Menschen auf der Basis der Äußerungen von Nutzern des Facebook 

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640