Przegląd Zachodni

Następstwa wybuchu II wojny światowej

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 2/2009

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

 

ARTYKUŁY

 

 • Stanisław Żerko, Polska, Niemcy i geneza II wojny światowej
 • Tadeusz Janicki, Niemiecka polityka gospodarcza na ziemiach wcielonych do Rzeszy w latach 1939-1945
 • Maria Rutowska, Represje niemieckie wobec ludności polskiej na ziemiach wcielonych do III Rzeszy w latach II wojny światowej (1939-1945)
 • Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Prześladowania i zagłada Żydów pod rządami nazistów w Kraju Warty
 • Agata Bachórz, Wielka Wojna Ojczyźniana we współczesnej rosyjskiej kinematografii. O nośnikach pamięci zbiorowej
 • Magdalena Kałużna, Przemoc seksualna w konfl iktach zbrojnych. Trauma kobiet niemieckich w czasie II wojny światowej
 • Zbigniew Mazur, Karol Marian Pospieszalski. Badania nad okupacją niemiecką w Instytucie Zachodnim

 

MATERIAŁY

 

 • Zenon Kachnicz, Żołnierze Armii Krajowej w obozie Jogła
 • Wiesław Trzeciakowski, Niemiecka polityka wysiedlania Polaków oraz osadnictwa Niemców w latach 1939-1945 w Okręgu Gdańsk-Prusy Zachodnie, powiat świecki
 • Piotr Saja, Dywersja niemiecka i walki na Pomorzu we wrześniu 1939 roku

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • Andrzej Choniawko, Z polityki historycznej w Polsce Ludowej w okresie postalinowskim 

 

ŹRÓDŁA

 

 • Łukasz Jastrząb, Straty ludności polskiej w Poznaniu we wrześniu 1939 roku
 • Łukasz Jastrząb, Spis obywateli niemieckich straconych w latach 1942-1944 na podstawie wyroków sądów niemieckich

POLEMIKI I DYSKUSJE

 

 • Wojciech Stankiewicz, Polski antysemityz według Jana T. Grossa. Jan T. Gross "Strach, antysemityzm w Polsce tuż po wojnie. Historia moralnej zapaści"
 • Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Dziennik Estery Daum. Wokół książki Elżbiety Cherezińskiej "Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum"

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Pozytywista z duszą romantyka. O życiu i twórczości Edwarda Serwańskiego, pod red. Henryka Olszewskiego (omów. Jadwiga Kiwerska)
 • Wiesław Olszewski, Cmentarze na stokach poznańskiej Cytadeli (omów. Łukasz Jastrząb)
 • Maciej Hejger, Przekształcenia narodowościowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski w latach 1945-1959 (omów. Bogdan Koszel)
 • Anna Mrożewska, Naturrechtsmotive in der Literatur der Weimarer Republik und des Dritten Reiches (omów. Maciej Walkowiak)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Zenon Kachnicz, Żołnierze Armii Krajowej i ich losy w sowieckich łagrach
 • Piotr Kubiak, 90. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918-1919
 • Tomasz Budnikowski, Miriam Y. Arani w Instytucie Zachodnim
 • Jadwiga Kiwerska, Ryszarda Formuszewicz, Wizyta Władysława Bartoszewskiego w Instytucie Zachodnim

 

CONTENTS

 

 • Stanisław Żerko, Poland, Germany and the Genesis of the Second World War
 • Tadeusz Janicki, German Economic Policy on Polish Territory Annexed to the Reich in the Years 1939-1945
 • Maria Rutowska, German Repressions against the Polish People on Lands Annexed to the Third Reich during the Second World War (1939-1945)
 • Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Persecution and Extermination of Jews under Nazi Rule in the Wartheland
 • Agata Bachórz, The Great Patriotic War in Contemporary Russian Cinematography. On Memory Carriers
 • Magdalena Kałużna, Sexual Violence in Armed Conflicts. The Trauma of German Women during the Second World War
 • Zbigniew Mazur, Karol Marian Pospieszalski. Studies on German Occupation Undertaken by the Institute of Western Affairs
 • Zenon Kachnicz, Soldiers of the Home Army in the Jogła Camp
 • Wiesław Trzeciakowski, German Policy of the Displacement of Poles and German Settlement in the Years 1939-1945 in the Area of Gau Danzig-Westpreussen, Świecko County
 • Piotr Saja, German Sabotage and Battles in Pomerania in September 1939
 • Andrzej Choniawko, Mechanisms of Historical Policy in Polish People's Republic in Post-Stalinist Period
 • Łukasz Jastrząb, Losses of Polish Population in Poznań in September 1939
 • Łukasz Jastrząb, Register of German Citizens Executed in the Years 1942-1944 on the Basis of Sentences Pronounced by German Law Courts
 • Wojciech Stankiewicz, Polish Antisemitism According to Jan T. Gross
 • Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, The Diary of Estera Daum

 

INHALT

 

 • Stanisław Żerko, Polen, Deutschland und die Vorgeschichte des Zweiten Weltkriegs
 • Tadeusz Janicki, Die deutsche Wirtschaftspolitik in den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten in den Jahren 1939-1945
 • Maria Rutowska, Deutsche Repressionen gegen die polnische Bevölkerung in den dem Dritten Reich angeschlossenen Gebieten während des Zweiten Weltkriegs (1939-1945)
 • Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Die Verfolgung und Vernichtung der Juden unter der Nazi-Verwaltung im Warthegau
 • Agata Bachórz, Der Große Vaterländische Krieg in heutigen russischen Kinofi lmen. Über die Träger der Erinnerung
 • Magdalena Kałużna, Sexuelle Gewalt in militärischen Konfl ikten. Das Trauma deutscher Frauen während des Zweiten Weltkriegs
 • Zbigniew Mazur, Karol Marian Pospieszalski, Forschungsarbeiten über die deutsche Besatzung im Instytut Zachodni
 • Zenon Kachnicz, Die Soldaten der Heimatarmee (AK) im Lager Jogła
 • Wiesław Trzeciakowski, Die deutsche An- und Aussiedlungspolitik in den Jahren 1939-1945 im Gau Danzig-Westpreussen am Beispiel des Kreises Schwetz (Świecko)
 • Piotr Saja, Deutsche Sabotage und die Kämpfe in Pommern im September 1939
 • Andrzej Choniawko, Aus der Geschichtspolitik in der Volksrepublik Polen nach der Stalin-Zeit
 • Łukasz Jastrząb, Verluste der polnischen Bevölkerung in Posen im September 1939
 • Łukasz Jastrząb, Das Verzeichnis der deutschen getöteten Bürger in den Jahren 1942-1944
 • Wojciech Stankiewicz, Der polnische Antisemitismus nach Jan T. Gross
 • Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Das Tagebuch der Ester Daum

 

 

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640