Przegląd Zachodni

POLACY – NIEMCY. WZAJEMNA AKCEPTACJA?

 • Data wydania: 12 października 2012
 • Numer: 3/2012

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Michał Nowosielski, Polacy w Niemczech. Stan i perspektywy badań
 • Johannes Frackowiak, Polnische Zuwanderer in Mitteldeutschland von 1880 bis zur Gegenwart
 • Marzena Pomorska, Niemieckie roszczenia odszkodowawcze. Aspekt polityczno-prawny
 • Bernard Łukańko, Utrata obywatelstwa polskiego przez osoby migrujące doRFN
 • Witold Nowak, Bariery integracji społecznej Niemców w Polsce
 • Iwona Hofman, Edukacja narodowa Jerzego Giedroycia. Potrzeba racjonalizacji postaw Polaków wobec sąsiednich narodów
 • Maria Rutowska, Zbiory Pruskiej Biblioteki Państwowej w Krakowie
 • Ernest Kuczyński, Nowy prezydent RFN – Joachim Gauck

 

MATERIAŁY

 • Andrzej Sakson, Polonia w Niemczech w opinii prasy polskiej i niemieckiej
 • Marta Kasztelan, Prasa polska i niemiecka o czterdziestej rocznicy wizyty kanclerza Willy’ego Brandta w Warszawie

RAPORTY

 • Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Polacy w Berlinie – adaptacja, integracja i tożsamość
 • Peter Oliver Loew, Aspekty życia polskiego w Darmstadt. Lokalne studium przypadku

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • Joanna Pyrgiel, Słubicko-Frankfurckie Centrum Kooperacji przykładem nowej jakości współdziałania Polaków i Niemców
 • Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej – na rzecz wielokulturowego dziedzictwa Górnego śląska
 • Hubert Owczarek, Aktywność społeczna na rzecz polsko-niemieckiego zbliżenia. Wychodzenie sobie naprzeciw
 • Maria Wagińska-Marzec, Debata wokół subwencjonowania kultury w Niemczech
 • Magdalena Kardach, „Zrozumieć Niemcy” – seria wydawnicza

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Anna Wolff-Powęska, Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010) (omów. Henryk Olszewski)
 • „Historie”. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, Folge 1-4 (omów. Zbigniew Mazur)
 • Hans-Dieter Heumann, Hans-Dietrich Genscher. Die Biographie (omów. Aleksandra Kruk)
 • Roger Engelmann, Bernd Florath, Helge Heidemeyer, Daniela Münkel, Arno Polzin, Walter W. Süß (red.), Das MfS-
  -Lexikon. Begriffe, Personen und Strukturen der Staatssicherheit der DDR (omów. Ernest Kuczyński)
 • Gerald Praschl, Roland Jahn. Ein Rebell als Behördenchef (omów. Ernest Kuczyński)
 • Patrik von zur Mühlen, Der friedliebende Staat aller Werktätigen. Vom Aufstieg und Untergang der SED Diktatur
  (omów. Marek Andrzejewski)
 • Ingo Eser, „Volk, Staat, Gott!”: Die deutsche Minderheit in Polen und ihr Schulwesen 1918-1939 (omów. Maria Jóźwiak)
 • Jerzy Kaczmarek, Gubin i Guben – miasta na pograniczu. Socjologiczne studium sąsiedztwa (omów. Andrzej Sakson)
 • Izabela Piskorek, Der trügerische Glanz der polnischen Krone. Historiographische versus stereotypisierte Wahrnehmung
  der polnischen Herrscher im deutschsprachigen Schrifttum des 18. Jahrhunderts (omów. Roman Dziergwa)

 

WSPOMNIENIA

 • Marceli Kosman, Profesor Marian Biskup (1922-2012)

 

 

CONTENTS

POLES – GERMANS. MUTUAL ACCEPTANCE?

 • JanuszMichał Nowosielski, The State of the Art of Studies on the Polish Diaspora in the FRG
 • Johannes Frackowiak, Polnische Zuwanderer in Mitteldeutschland von 1880 bis zur Gegenwart
 • Marzena Pomorska, German Compensation Claims. The Political-Legal Aspect
 • Bernard Łukańko, The Loss of Polish Citizenship by Persons Migrating to the FRG
 • Witold Nowak, Barriers to the Social Integration of Germans in Poland
 • Iwona Hofman, National Education by Jerzy Giedroyc´. The Need to Rationalize the Attitudes of Poles
  towards their Neighbor Nations
 • Maria Rutowska, The Collections of the Prussian State Library in Cracow
 • Ernest Kuczyński, New President of the Federal Republic of Germany – Joachim Gauck
 • Andrzej Sakson, The Polish Diaspora in Germany in the Opinion of the Polish and German Press
 • Marta Kasztelan, Polish and German Press on the 40th Anniversary of Chancellor Willy Brandt’s Visit to
  Warsaw
 • Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Poles in Berlin – Adaptation, Integration and Identity
 • Peter Oliver Loew, Aspects of Polish Life in Darmstadt. A Local Case Study
 • Joanna Pyrgiel, The Słubice-Frankfurt Cooperation Centre – an Example of a New Quality in Interactions
  between Poles and Germans
 • Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, The House of Polish-German Cooperation for a Multicultural Heritage
  of Upper Silesia
 • Hubert Owczarek, Social Initiatives for Friendly Polish-German Relations. Meeting Each Other Halfway
 • Maria Wagińska-Marzec, A Debate on Subsidizing Culture
 • Magdalena Kardach „Understanding Germany” – A Publishing Series

 

INHALT

POLEN UND DEUTSCHE. GEGENSEITIGE AKZEPTANZ?

 • Janu Michał Nowosielski, Der Forschungsstand über die Polen in der BRD
 • Johannes Frackowiak, Polnische Zuwanderer in Mitteldeutschland von 1880 bis zur Gegenwart
 • Marzena Pomorska, Deutsche Entschädigungsforderungen unter politischem und rechtlichem Gesichtspunkt
 • Bernard Łukańko, Der Verlust der polnischen Staatsbürgerschaft bei Auswanderung in die BRD
 • Witold Nowak, Barrieren für Deutsche bei der gesellschaftlichen Integration in Polen
 • Iwona Hofman, Die nationale Erziehung von Jerzy Giedroyc. Die Einstellung der Polen zu ihren
 • Nachbarvölkern sollte rational gestaltet werden
 • Maria Rutowska, Die Sammlungen der Preußischen Bibliothek in Krakau
 • Ernest Kuczyński, Der neue Bundespräsident – Joachim Gauck
 • Andrzej Sakson, Die Polonia in Deutschland aus der Sicht der polnischen und der deutschen Presse
 • Marta Kasztelan, Das Bild des 40. Jahrestages des Besuchs von Bundeskanzler Willy Brandt in Warschau
  in der polnischen und der deutschen Presse
 • Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Die Polen in Berlin – Adaptation, Integration und Identität
 • Peter Oliver Loew, Aspekte des polnischen Lebens in Darmstadt. Eine Fallstudie
 • Joanna Pyrgiel, Das Kooperationszentrum in Frankfurt an der Oder und Słubice – ein Beispiel für die neue
  Qualität der Zusammenarbeit von Polen und Deutschen
 • Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Das Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit für multikulturelles
  Erbe Oberschlesiens
 • Hubert Owczarek, Gesellschaftliche Aktivität für die Sache der polnisch-deutschen Annäherung. Sich
  einander entgegenkommen
 • Maria Wagińska-Marzec, Die Debatte über die Subventionierung von Kultur
 • Magdalena Kardach, „Um Deutschland zu verstehen” – eine Verlagsreihe

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640