Przegląd Zachodni

Polska regionalna: Wielkopolska i Pomorze Zachodnie

 • Data wydania: 11 kwietnia 2011
 • Numer: 3/2006

 Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

 

ARTYKUŁY

 

 • Poznański Czerwiec 1956 w międzynarodowej perspektywie (opracował M. Nowosielski)
 • Andrzej Choniawko, Powstania czy rewolty? W kręgu terminologii
 • Stanisław Jankowiak, Ewolucja oceny i znaczenia Poznańskiego Czerwca 1956 roku. Od "imperialistycznej prowokacji" do "konfliktu w rodzinie"
 • Łukasz Jastrząb, Poznański Czerwiec 1956 roku w świetle badań nad stratami osobowymi
 • Bogumił Wojcieszak, "Jeszcze Polska nie zginęła". Aktywność napoleończyków w Wielkim Księstwie Poznańskim
 • Zenon Kachnicz, Aparat bezpieczeństwa publicznego na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1947
 • Adam Frydrysiak, Polska administracja kościelna na Pomorzu Zachodnim wobec narastającej indoktrynacji w latach 1945-1972
 • Adam Szymaniak, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Wielkopolsce. Stan obecny i perspektywy

 

MATERIAŁY

 

 • Aleksandra Pietrowicz, Rozpracowanie organizacji "Ojczyzna" przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego - wątek poznański
 • Aleksandra Kruk, Echa poznańskiego czerwca 1956 roku w prasie niemieckiej
 • Katarzyna Kozioł, Początki sądownictwa powszechnego na Pomorzu Zachodnim na przykładzie okreęgu koszalińskiego (lata 1945-1949)
 • Krzysztof Bukowski, Pierwsze Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego na terenie środkowego Pomorza w 1945 roku

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Aleksander Hall, Jaka Polska?; Jacek Kuroń, Rzeczpospolita dla moich wnuków; Marcin Król, Patriotyzm przyszłości; Wiktor Osiatyński, Rzeczpospolita obywateli (omów. Iwona Hofman)
 • Iwona Hofman, Szkice o paryskiej "Kulturze" (omów. Jan Załubski)
 • Tadeusz Wolsza, Za żelazną kurtyną. Europa Środkowo-Wschodnia, Związek Sowiecki i Józef Stalin w opiniach polskiej emigracji politycznej w Wielkiej Brytanii 1944/45-1953 (omów. Andrzej Zaćmiński)
 • Jan Walkusz, Mądrość przeszłości czyli z historią i dla historii przez życie (omów. Marceli Kosman)
 • Maciej Walkowiak, Kunst, Geschichte und der Standort des Intellektuellen. Gottfried Benn und die Kontroversen der Moderne (omów. Roman Dziergwa)
 • Ryszard Ergetowski, Silesiaca: biblioteki - studenci - uczeni (omów. Józef Szocki)

 

NOTY

 

 • Roman Baron, Nad Olzą i Ostrawicą. Działalność społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Szkoły Ludowej w Zagłębiu Ostrawsko-Karwińskim (1894-1919) (omów. Bogumiła Kosmanowa)
 • Arkadiusz Janicki, Studenci polscy na Politechnice Ryskiej w latach 1862-1918. Rys historyczny, tom 1; Album Academicum Polonorum, tom 2 (omów. Marek Andrzejewski)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Anna Kierzkowska-Tokarska, Być obywatelem Unii Europejskiej
 • Piotr Kalka, Prezydencja Austrii w Unii Europejskiej. Wykład ambasadora Austrii w Polsce Alfreda Länglego
 • Maria Wagińska-Marzec, Polacy i Niemcy - 17 czerwca 1953 i 28 czerwca 1956 - wspólna przeszłość?
 • Stanisław Żerko, Poznański Czerwiec 1956. Uwarunkowania, przebieg, konsekwencje

 

CONTENTS  

 

 • The Poznań June 1956 in an International Perspective (compiled by M. Nowosielski)
 • Andrzej Choniawko, Risings or Revolts? Within the Sphere of Terminology
 • Stanisław Jankowiak, Evolution of the Assessment and Meaning of the Poznań June 1956. From "Imperialist Provocation" to "Conflict in the Family"
 • Łukasz Jastrząb, The Poznań June 1956 in the Light of Studies on Human Losses
 • Bogumił Wojcieszak, "Poland has yet not perished". The Activity of Former Napoleonic Soldiers in the Great Poland Duchy
 • Zenon Kachnicz, The Apparatus of Public Security in Western Pomerania in the Years 1945-1947
 • Adam Frydrysiak, Polish Church Administration in Western Pomerania in the Face of Increasing Indoctrination in the Years 1945-1972
 • Adam Szymaniak, Direct Foreign Investments in Great Poland. Present State and Prospects
 • Aleksandra Pietrowicz, The Uncovering of the "Ojczyzna" Organization by the Ministry of Public Security - the Poznań Lead
 • Aleksandra Kruk, Repercussions of the Poznań June 1956 in German Press
 • Katarzyna Kozioł, The Beginnings of Common Courts of Law in Western Pomerania on the Example of the Koszalin District (1945-1949)
 • Krzysztof Bukowski, The First District Offices of Public Security on the Territory of Central Pomerania in 1945

 

INHALT

 

 • Die Ereignisse des Juni 1956 in Poznań iminternationałen Zusammenhang (zusammengestellt von M. Nowosielski)
 • Andrzej Choniawko, Aufstände oder Revolten? Terminologische Fragen
 • Stanisław Jankowiak, Die Entwicklung der Bewertung und der Bedeutung des Posener Juni 1956. Von der "imperialistischen Provokation" zum "Konflikt innerhalb der Familie"
 • Łukasz Jastrząb, Der Posener Juni 1956 aus der Sicht der Untersuchungen über die Verluste an Leib und Leben
 • Bogumił Wojcieszak, "Noch ist Polen nicht verloren". Die Aktivität der Anhänger Napoleons im Großherzogtum Posen
 • Zenon Kachnicz, Der Apparat der öffentlichen Sicherheit in Westpommern in den Jahren 1945-1947
 • Adam Frydrysiak, Die Haltung der polnischen Amtskirche in Westpommern gegenüber der zunehmenden Indoktrinierung in den Jahren 1945-1972
 • Adam Szymaniak, Die ausländischen Direktinvestitionen in Großpolen. Gegenwärtiger Stand und Zukunftsperspektiven
 • Aleksandra Pietrowicz, Die Penetrierung der Organisation "Ojczyzna" durch das Ministerium für öffentliche Sicherheit - der Fall Poznan
 • Aleksandra Kruk, Das Echo auf den Posener Juni 1956 in der deutschen Presse
 • Katarzyna Kozioł, Die Anfänge der allgemeinen Gerichtsbarkeit in Wespommern - am Beispiel des Bezirks Koszalin (1945-1949)
 • Krzysztof Bukowski, Die ersten Ämter für öffentliche Sicherheit in den Landkreisen Zentralpommerns im Jahre 1945

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640