Przegląd Zachodni

PREZYDENCJE W RADZIE UNII EUROPEJSKIEJ

 • Data wydania: 12 listopada 2011
 • Numer: 3/2011

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Janusz J. Węc, Nowe zasady sprawowania prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Bilans prezydencji belgijskiej
 • Marek Żurek, Niemieckie prezydencje w Radzie Unii Europejskiej
 • Artur Drzewicki, Niemiecka koncepcja Europejskiej Polityki Wschodniej – doświadczenia i wnioski dla Polski
 • Piotr Idczak, Ida Musiałkowska, Priorytety polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej
 • Krzysztof Malinowski, Unia Europejska jako mocarstwo cywilne a strategie bezpieczeństwa państw członkowskich
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Partykularna polityka państw Unii Europejskiej wobec interwencji w Libii
 • Anna Potyrała, Obszar wolności, bezpieczenstwa i sprawiedliwosci Unii Europejskiej po traktacie lizbonskim
 • Ewa Małuszyńska, Polityka spójnosci Unii Europejskiej. Cele i problemy oceny
 • Magdalena Sapała, Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej po 2013 roku
 • Jerzy Babiak, Droga do strefy euro nowych państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Ewa Szymanik, Otwartość gospodarki polskiej a integracja ze strefą euro
 • Marta Götz, Polskie bezposrednie inwestycje zagranica
 • Piotr Cichocki, Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej

MATERIAŁY

 • Adam Barabasz, Przewodnictwo Polski w Radzie Unii Europejskiej
 • Łukasz Wroblewski, Rynek wewnętrzny jako priorytet polskiej prezydencji Europejskiej
 • Anna Umińska-Woroniecka, Dwudziestolecie Instytutu Polskiego w Rzymie w Radzie Unii

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Stanisław Bielen (red.), Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji (omów. Jerzy Stańczyk)
 • Lena Kolarska-Bobińska, Mateusz Fałkowski (red.), Polska – Niemcy – Francja. Wzajemne postrzeganie po rozszerzeniu UE (omów. Izabela Piskorek)
 • Tomasz Kamusella, Krzysztof Jaskułowski (red.), Nationalisms Today (omów. Piotr Cichocki)
 • Jaroslav Pánek, Oldrich Tuma et alii, A History of the Czech Lands (omów. Maceli Kosman)
 • Piotr Mikietyński, Niemiecka droga ku Mitteleuropie. Polityka II Rzeszy wobec Królestwa Polskiego (1914-1916) (omów. Damian Szymczak)

 

CONTENTS

PRESIDENCIES OF THE EUROPEAN UNION COUNCIL

 • Janusz J. Węc, New Principles of Holding Presidency of the European Union Council. The Balance of the Belgian Presidency
 • Marek Żurek, German Presidencies of the European Union Council
 • Artur Drzewicki, European Eastern Policy – Experiences and Conclusions for Poland
 • Piotr Idczak, Ida Musiałkowska, Priorities of the Polish Presidency of the European Union Council
 • Krzysztof Malinowski, The European Union as a Civil Power and the Security Strategies of Member States
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Particular Policies of EU Countries toward Intervention in Libya
 • Anna Potyrała, The Sphere of Freedom, Security and Justice in the European Union After the Treaty of Lisbon
 • Ewa Małuszynska, The Convergence Policy of the European Union
 • Magdalena Sapała, Multi-Annual Financial Frameworks of the European Union after 2013
 • Jerzy Babiak, The New European Union Member States Road to the Eurozone
 • Ewa Szymanik, The Openness of Polish Economy and Integration with the Eurozone
 • Marta Götz, Polish Foreign Direct Investments
 • Piotr Cichocki, The Attitudes of Poles to the European Union
 • Adam Barabasz, Polands Presidency of the European Union Council
 • Łukasz Wróblewski, Internal Market as a Priority of the Polish Presidency of the European Union Council
 • Anna Umińska-Woroniecka, Twenty Years of the Polish Institute in Rome Book Reviews

 

INHALT

DIE PRÄSIDENTSCHAFT IM RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

 • Janusz J. Węc, Neue Grundsätze für die Ausübung der Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union. Eine Bilanz der belgischen Ratspräsidentschaft
 • Marek Żurek, Die deutschen Präsidentschaften im Rat der Europäischen Union
 • Artur Drzewicki, Die europäische Ostpolitik – Erfahrungen und Anregungen für Polen
 • Piotr Idczak, Ida Musiałkowska, Prioritäten der polnischen Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union
 • Krzysztof Malinowski, Die Europäische Union als Zivilmacht und die Sicherheitsstrategien der einzelnen Mitgliedstaaten
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Die partikulare Politik der Staaten der Europäischen Union gegenüber der Intervention in Libyen
 • Anna Potyrała, Der Umfang von Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit in der Europäischen Union nach dem Vertrag von Lissabon
 • Ewa Małuszynska, Die Politik des Zusammenhalts der Europäischen Union. Ihre Ziele und Bewertungsprobleme
 • Magdalena Sapała, Der längerfristige Finanzrahmen der Europäischen Union nach dem Jahre 2013
 • Jerzy Babiak, Der Weg der neuen EU-Mitgliedstaaten zur EURO-Zone
 • Ewa Szymanik, Die Offenheit der Wirtschaft Polens und die Integration in die EURO-Zone
 • Marta Götz, Die direkten polnischen Auslandsinvestitionen
 • Piotr Cichocki, Die Einstellungen der Polen zur Europäischen Union
 • Adam Barabasz, Die Präsidentschaft Polens im Rat der Europäischen Union
 • Łukasz Wróblewski, Der Binnenmarkt als Priorität der polnischen Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union
 • Anna Umińska-Woroniecka, Zwanzig Jahre Polnisches Institut in Rom Buchbesprechungen

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640