Przegląd Zachodni

Profesorowi Gerardowi Labudzie w 90. rocznicę urodzin

 • Data wydania: 11 kwietnia 2011
 • Numer: 1/2006

 Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

 

ARTYKUŁY

 

 • Gerard Labuda, Instytut Zachodni przed wyzwaniami przyszłości
 • Marceli Kosman, Gerard Labuda - człowiek i dzieło. W 90. rocznicę urodzin
 • Józef Borzyszkowski, Gerard Labuda - Kaszuba z Poznania. Droga od "Historii Pomorza" do "Historii Kaszubów"
 • Jerzy Strzelczyk, Kościół polski na pograniczu chrześcijaństwa rzymskiego w średniowieczu
 • Natalia Jackowska, Protagoniści i spadkobiercy. Rola Orędzia biskupów z 1965 roku w dialogu konfesyjnym i europejskim
 • Magdalena Mikołajczyk, Orędzie biskupów polskich w publicystyce i historiografii polskiej emigracji i środowisk opozycyjnych PRL
 • Winfried Lipscher, Ewangelia czy polityka? Wymiana listów pojednania biskupów polskich i niemieckich w roku 1965 oraz jej następstwa
 • Theo Mechtenberg, Porozumienie i pojednanie z Polską w NRD
 • Karl Schlögel, Niemiecki Wschód - wspólne europejskie dziedzictwo kulturowe
 • Jaroslav Pánek, Historycy środkowoeuropejscy w Unii Europejskiej

 

MATERIAŁY

 

 • Iwona Hofman, Sąsiedztwo Polski i Niemiec w publicystyce politycznej Juliusza Mieroszewskiego
 • Andrzej Choniawko, Konfrontacyjne działania władz Wielkopolski wobec Kościoła w końcowej fazie obchodów milenijnych

 

RAPORTY

 

 • Piotr Kalka, Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski)
 • Marcin Tujdowski, Purda Duża. Studium tożsamości i pamięci polsko-niemieckiego pogranicza
 • Rafał Zytyniec, Dylematy kultury w społeczeństwie postmigracyjnym - Ziemie Zachodnie i Północne
 • Andrzej Sakson, Tożsamość lokalna i regionalna współczesnych mieszkańców byłych Prus Wschodnich
 • Maria Wagińska-Marzec, Dylematy kultury w społeczeństwie postmigracyjnym - Ziemie Zachodnie i Północne
 • Rafał Zytyniec, Ustalanie nazw miejscowości na Ziemiach Zachodnich i Północnych po 1945 roku

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Richard Roepell, Dzieje Polski do XIV stulecia (omów. Gerard Labuda)
 • Jan M. Piskorski, Polacy i Niemcy. Czy przeszłość musi być przeszkodą? (Wokół dyskusji o wysiedleniach i tzw. Centrum przeciw Wypędzeniom) (omów. Władysław Markiewicz)
 • Krystyna Jagiełło, Po zmierzchu bogów (omów. Anna Wolff-Powęska)
 • Tomasz Węcławski, Eligiusz Piotrowski (red.), Praeceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego (omów. Grzegorz Chojnacki)
 • Ewa Skorupa, Polskie symbole kulturowe przed sądem pruskim w latach 1871-1914. "O podburzanie do gwałtów...." (omów. Anna Łysiak-Łatkowska)

 


Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Rafał Zytyniec, W dialogu z historią. Między Prusami Wschodnimi a Warmią i Mazurami. Akademia Letnia w Olsztynie
 • Ryszarda Formuszewicz, Stanisław Zerko, Stosunki polsko-niemieckie w 60 lat po zakończeniu II wojny światowej
 • Elżbieta Later-Chodyłowa, Historia Norwegii i wzajemne relacje między Polską a Norwegią 1905-2005
 • Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski, Pamięć zbiorowa jako zagadnienie współczesnej humanistyki
 • Tomasz Budnikowski, 40. rocznica listu biskupów polskich do biskupów niemieckich
 • Ryszarda Formuszewicz, Problemy dostosowań strukturalnych w tradycyjnych regionach przemysłowych Europy Środkowo-Wschodniej
 • Michał Nowosielski, Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni

 

CONTENTS

 

 • Gerard Labuda, The Institute for Western Affairs and the Challenges of the Future
 • Marceli Kosman, Gerard Labuda - The Man and his Work on the 90th Birth Anniversary
 • Józef Borzyszkowski, Gerard Labuda - A Kashubian from Poznań. The Way from "The History of Pomerania" to "The History of Kashube"
 • Jerzy Strzelczyk, The Polish Church on the Boundaries of Roman Christianity in the Middle Ages
 • Natalia Jackowska, Protagonists and Heirs. The Role of the Address of Polish Bishops of 1965 in Confessional and European Dialogue
 • Magdalena Mikołajczyk, The Address of Polish Bishops in the Press Coverage and Historiography of Polish Emigration and Opposition Circles in the Polish People's Republic (PRL)
 • Winfried Lipscher, The Gospel or Politics? An Exchange of Letters of Reconciliation between Polish and German Bishops in 1965 and Its Consequences
 • Theo Mechtenberg, Agreement and Reconciliation with Poland in the GDR
 • Karl Schlögel, The German East - A Common European Cultural Heritage
 • Jaroslav Pánek, Central-European Historians in the European Union
 • Iwona Hofman, Question of Polish-German Neighbourly Relations in the Political Writings of Juliusz Mieroszewski
 • Andrzej Choniawko, Confrontational Activity of the Great Poland Administration Towards the Church in the Last Phase of Polands Millennium Celebrations
 • Piotr Kalka, Adjustments to the Requirements of the European Union on the Example of Poland (With Special Emphasis on the Great Poland Region)
 • Marcin Tujdowski, Purda Duża. A Study in the Identity and Memory of the Polish-German Borderland
 • Rafał Zytyniec, The Dilemmas of Culture in a Post-Migration Society - Poland's Western and Northern Lands
 • Andrzej Sakson, Local and Regional Identity of Contemporary Inhabitants of Former East Prussia
 • Maria Wagińska-Marzec, Establishing the Names of Places in Poland's Western and Northern Lands after 1945

 


INHALT

 

 • Gerard Labuda, Das Instytut Zachodni vor neuen Herausforderungen
 • Marceli Kosman, Gerard Labuda - der Mensch und sein Werk. Zu seinem 90. Geburtstag
 • Józef Borzyszkowski, Gerard Labuda - ein Kaschube aus Posen. Der Weg von der "Geschichte Pommerns" zu der "Geschichte Kaschubiens"
 • Jerzy Strzelczyk, Die polnische Kirche im Grenzraum der mittelalterlichen römischen Christenheit
 • Natalia Jackowska, Die Protagonisten und die Erben. Die Rolle des Briefs der polnischen Bischöfe von 1965 im Dialog zwischen den Konfessionen und den Europäern in Ost und West
 • Magdalena Mikołajczyk, Der Brief der polnischen Bischöfe in der Publizistik und Geschichtsschreibung der polnischen Emigration und der Widerstandskreise in der Volksrepublik Polen
 • Winfried Lipscher, Evangelium oder Politik? Der Austausch der Versöhnungsbriefe zwischen den polnischen und den deutschen Bischöfen im Jahre 1965 und seine Nachwirkungen
 • Theo Mechtenberg, Verständigung und Versöhnung mit Polen in der DDR
 • Karl Schlögel, Der deutsche Osten - gemeinsame europäische Kulturerbe
 • Jaroslav Pánek, Die zentraleuropäischen Historiker in der Europäischen Union
 • Iwona Hofman, Die polnisch-deutsche Nachbarschaft in der politischen Publizistik von Juliusz Mieroszewski
 • Andrzej Choniawko, Die Verfolgung der Kirche durch die Behörden Großpolens in der Endphase der Tausend-jahrfeiern
 • Piotr Kalka, Die Anpassung an die Anforderungen der Europäischen Union am Beispiel Polens (unter besonderer Berücksichtigung der Region Großpolen)
 • Marcin Tujdowski, Purda Duża. Identität und Erinnerung im polnisch-deutschen Grenzgebiet
 • Rafał Zytyniec, Kulturelle Dilemmata der Gesellschaft in den West- und Nordgebieten
 • Andrzej Sakson, Die lokale und regionalle Identität der heutigen Bewohner des früheren Ostpreußen
 • Maria Wagińska-Marzec, Die Neubenennung der Ortschaften in den West- und Nordgebieten nach 1945 Buchbesprechungen

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640