Przegląd Zachodni

PRZESZŁOŚĆ – PAMIĘĆ – TERAŹNIEJSZOŚĆ

 • Data wydania: 24 lipca 2014
 • Numer: 2/2014

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Jerzy Kałążny, Do kogo należy historia? Refleksja literaturoznawcy
 • Julita Makaro, Pamięć o sąsiedztwie narodowym. Wokół wystawy "Obok. Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce"
 • Pierre-Frédéric Weber, O przemianach pamięci oficjalnej w Europie po 1989 roku. Państwo a pamięć w Polsce i we Francji
 • Jolanta Mikołajczyk, Ochrona grobów ofiar wojen jako komponent polityki pamięci prowadzonej przez państwo. Podstawy prawne i przykłady realizacji
 • Dariusz Łukasiewicz, Mentalność pruska, mieszczańska, protestancka czy kapitalistyczna? Prusy 1806-1871
 • Tadeusz Kotłowski, Problem niemieckich reparacji po I wojnie światowej
 • Dariusz Jeziorny, Międzynarodowe znaczenie Austrii w okresie rządów Karla Rennera w ocenach dyplomacji polskiej
 • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Geneza i okoliczności powstania Ruchu „Freies Deutschland” wśród jeńców niemieckich w ZSRR (1941-1943) 
 • Ernest Kuczyński, Przeciwko zapomnieniu. Jürgen Fuchs i pamięć o drugiej niemieckiej dyktaturze

MATERIAŁY

 • Marek Andrzejewski, Z dziejów niemieckiego hymnu
 • Bohdan Piętka, Więźniowie z różowym trójkątem w KL Auschwitz
 • Agnieszka Dylewska, Dagmar Leupolds Vaterroman „Nach den Kriegen“ als Zwischenreich von Identitätsfindung und Gedächtnis
 • Michał Siekierka, Pamięć polityczna a pamięć społeczna w kształtowaniu się relacji polsko – ukraińskich po 1991 r.
 • Monika Wójcik-Żołądek, Od Königsberga do Kaliningradu. Nazwy miast jako miejsca pamięci
 • Małgorzata Praczyk, Kopiowanie miejsc pamięci. Przypadek Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956
 • Łukasz Skoczylas, Od/budowa Zamku Królewskiego w Poznaniu i spory o poznańską pamięć społeczną
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu MATERIAŁY

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Christian Myschor, Wyżsi urzędnicy pruskiej administracji prowincjonalnej w Poznańskiem 1871-1918 (omów. Zygmunt Zieliński)
 • Sabina Bober, Bóg i człowieczeństwo w niemieckich obozach koncentracyjnych (omów. Zygmunt Zieliński)
 • Günther Morsch, Agnes Ohm, Zapomniana zagłada? Polska i czeska inteligencja w obozie koncentracyjnym Sachsenhausen na początku drugiej wojny światowej; Agnes Ohm, Anna Pukajlo, Horst Seferens, Polska mniejszość w KZ 1939 – 1945. Działacze i działaczki polskich organizacji w Rzeszy Niemieckiej w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Ravensbrück (Die polnische Minderheit im KZ 1939 – 1945. Mitglieder polnischer Verbänder im Deutschen Reich in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Ravensbrück) (omów. Bogumił Rudawski)
 • Rolf-Dieter Müller, Wspólny wróg. Hitlerowskie Niemcy i Polska przeciw Związkowi Radzieckiemu (mów. Olaf Bergmann)
 • Andrew Demshuk, The Lost German East: Forced Migration and the Politics of Memory, 1945-1970 (omów. Maciej B. Stępień)
 • Mirosław Ossowski, Literatura powrotów – powrót literatury. Prusy Wschodnie w prozie niemieckiej po 1945 roku (omów. Roman Dziergwa)
 • Sławomir Buryła, Dorota Krawczyńska, Jacek Leociak (red.), Literatura polska wobec Zagłady (1939-1968) (omów. Jerzy Kałążny)
 • Anna Zofia Musioł, Erinnern und Vergessen. Erinnerungskulturen im Lichte der deutschen und polnischen Vergangenheitsdebatten (omów. Agata Domińska)
 • Eliza-Maria Hiemer, Generationenkonflikt und Gedächtnistradierung: Die Aufarbeitung des Holocaust in der polnischen Erzählprosa des 21. Jahrhunderts (omów. Dominika Gortych)
 • Pobierz wszystkie artykuły z działu OCENY I OMÓWIENIA

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

CONTENTS

THE PAST – MEMORY – THE PRESENT

 • Jerzy Kałążny, Who Owns History? Reflections of a Literary Scholar
 • Julita Makaro, The Memory of Neighbouring Nations. On the Exhibition “Side by Side. Poland-Germany. 1000 Years of Art and History”
 • Ernest Kuczyński, Against Forgetfulness. Jürgen Fuchs and Memory of the Second German Dictatorship
 • Pierre-Frédéric Weber, On Changes in Official Memory in Europe after 1989. The State and Remembrance in Poland and France
 • Jolanta Mikołajczyk, Protection of Graves of War Victims as a Component of State-Led Policy of Remebrance. Legal Grounds and Examples of Realization
 • Dariusz Łukasiewicz, Which Mentality: Prussian, Bourgeois, Protestant or Capitalist? Prussia 1806-1871
 • Tadeusz Kotłowski, The Problem of German Reparations after the First World War
 • Dariusz Jeziorny, The International Significance of Austria under Chancellor Karl Renner in the Assessment of Polish Diplomacy
 • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, The Origin and Circumstances of the Formation of the “Freies Deutschland” Movement among German Prisoners of War in the USSR (1941-1943)
 • Marek Andrzejewski, From the History of the German National Anthem
 • Bohdan Piętka, Prisoners with a Pink Triangle in KL Auschwitz
 • Agnieszka Dylewska, Dagmar Leupold’s Novel “Nach den Kriegen” as the Sphere between Newly Found Identity and Memory
 • Michał Siekierka, Political Memory versus Social Memory in the Shaping of Polish-Ukrainian Relations after 1991
 • Monika Wójcik-Żołądek, From Königsberg to Kaliningrad. City Names as Places of Memory
 • Małgorzata Praczyk, Copying of les Lieux de mémoire. The case of Poznań 1956 Protests Memorial
 • Łukasz Skoczylas, The Re/Building of the Royal Castle in Poznań and the Dispute over Poznań’s Social Memory

 

INHALT

VERGANGENHEIT – GEDÄCHTNIS - ZUKUNFT

 • Jerzy Kałążny, Wem gehört die Geschichte? Überlegungen eines Literaturkenners
 • Julita Makaro, Die Erinnerung an eine nationale Nachbarschaft. Zu der Ausstellung „Tür an Tür Polen-Deutschland 1000 Jahre Kunst und Geschichte“
 • Ernest Kuczyński, Gegen das Vergessen. Jürgen Fuchs und die Erinnerung an die zweite deutsche Diktatur
 • Pierre-Frédéric Weber, Über die Veränderungen des offiziellen Gedenkens in Europa nach 1989. Der Staat und das Gedenken in Polen und in Frankreich
 • Jolanta Mikołajczyk, Die Pflege der Gräber der Kriegsopfer als Komponente der vom Staat betriebenen Erinnerungspolitik. Rechtsgrundlagen und Beispiele aus der Praxis
 • Dariusz Łukasiewicz, Die preußische Mentalität - kleinbürgerlich, protestantisch oder kapitalistisch? Preußen 1806-1871
 • Tadeusz Kotłowski, Das Problem der deutschen Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg
 • Dariusz Jeziorny, Die internationale Geltung Österreichs in der Regierungszeit Karl Renners in der Einschätzung der polnischen Diplomaten
 • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Die Genesis und die Umstände der Entstehung der Bewegung „Freies Deutschland“ unter den deutschen Kriegsgefangenen in der UdSSR (1941-1943)
 • Marek Andrzejewski, Aus der Geschichte der deutschen Nationalhymne
 • Bohdan Piętka, Die Häftlinge mit dem rosa Winkel im KZ Auschwitz
 • Agnieszka Dylewska, Dagmar Leupolds Vaterroman „Nach den Kriegen“ als Zwischenreich von Identitätsfindung und Gedächtnis
 • Michał Siekierka, Der Einfluss der politischen und der gesellschaftlichen Erinnerung auf die Entwicklung der polnisch-ukrainischen Beziehungen nach 1991
 • Monika Wójcik-Żołądek, Von Königsberg nach Kaliningrad. Die Namen der Städte als Träger der Erinnerung
 • Małgorzata Praczyk, Die Kopierung von Erinnerungsstätten. Der Fall des Denkmals an den Posener Juni 1956
 • Łukasz Skoczylas, Der (Wieder)aufbau des königlichen Schlosses in Posen und die Auseinandersetzungen über die Posener öffentliche Erinnerung

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640