Przegląd Zachodni

PRZYSZŁOŚĆ EUROPY

 • Data wydania: 5 czerwca 2013
 • Numer: 1/2013

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Janusz Józef Węc, Debata w Unii Europejskiej na temat drugiej reformy ustrojowej (2011-2012)
 • Bogdan Koszel, Od Konstytucji dla Europy do "traktatu reformującego"
 • Sebastian Wojciechowski, Współczesne problemy Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony Unii Europejskiej
 • Izabela Wróbel, Quasi-prawodawcza inicjatywa obywatelska jako element demokracji uczestniczącej w systemie prawnoinstytucjonalnym Unii Europejskiej
 • Radosław Grodzki, Bezpieczeństwo wewnętrzne Unii Europejskiej a stosunki transatlantyckie
 • Jadwiga Kiwerska, Wyznaczniki polityki amerykańskiej wobec Europy
 • Krzysztof Malinowski, Europa i USA wobec przyszłości Sojuszu Północnoatlantyckiego
 • Marta Götz, Gospodarcze aspekty stosunków transatlantyckich
 • Ilona Romiszewska, Chiny jako partner gospodarczy USA i Unii Europejskiej
 • Artur Wejkszner, Zaangażowanie UE w rozwiązywanie kryzysów regionalnych w Afryce Północnej
 • Anna Potyrała, Działania zewnętrzne Unii Europejskiej wobec państw nieuznawanych
 • Paweł Malendowicz, Ruch anarchistyczny w Europie w początkach XXI wieku

 

 

MATERIAŁY

 • Magdalena Dobkiewicz, Eurożargon. Czy istnieje europejska nowomowa?
 • Maciej Korsak, Nowe horyzonty Europy. Rozważania na temat przyszłości Unii Europejskiej
 • Jacek Kubera, Algierczycy we Francji. Jaka integracja?

 

RAPORTY

 • Jadwiga Kiwerska, USA – Europa. Wyzwania, trendy, prognozy

ŹRÓDŁA

 • Bogdan Koszel, Raport końcowy Grupy Refleksyjnej ds. Przyszłości Europy

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Jerzy Holzer, Europa zimnej wojny (omów. Rafał Matera)
 • MatthiasWeber, Burkhard Olschowsky, Ivan A. Petransky, Attila Pók, Andrzej Przewoźnik (Hg.), Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven (omów. Bernard Linek)

 

 

CONTENTS

THE FUTURE OF EUROPE

 • Janusz Józef Węc, Debate in the European Union on the Second Systemic Reform (2011-2012)
 • Bogdan Koszel, From Constitution for Europe to "Reform Treaty"
 • Sebastian Wojciechowski, Contemporary Problems of the European Union’s Common Security and Defense Policy
 • Izabela Wróbel, Quasi-Legislative Citizens’ Initiative as an Element of Participating Democracy in the Legal-Institutional System of the European Union
 • Radosław Grodzki, Internal Security of the European Union and Transatlantic Relations
 • Jadwiga Kiwerska, Determinants of American Policy towards Europe
 • Krzysztof Malinowski, Europe and the USA on the Future of the North Atlantic Alliance
 • Marta Götz, Economic Aspects of Transatlantic Relations
 • Ilona Romiszewska, China as an Economic Partner of the USA and the European Union
 • Artur Wejkszner, Engagement of the EU in Solving Regional Crises in North Africa
 • Anna Potyrała, Activity of the European Union towards Unrecognized States
 • Paweł Malendowicz, Anarchist Movement in Europe at the Beginning of 21st Century
 • Magdalena Dobkiewicz, Eurojargon. Is there a European Newspeak?
 • Maciej Korsak, New Horizons of Europe. Deliberations on the Future of the European Union
 • Jacek Kubera, Algerians in France. What Integration?
 • Jadwiga Kiwerska, The USA – Europe. Challenges, Trends, Forecasts. A Report
 • Bogdan Koszel, Final Report of the Reflection Group on the Future of Europe

 

INHALT

DIE ZUKUNFT EUROPAS

 • Janusz Józef Węc, Die Debatte in der Europäischen Union über die zweite Systemreform (2011-2012)
 • Bogdan Koszel, Von einer Verfassung für Europa zu einem Reformvertrag
 • Sebastian Wojciechowski, Aktuelle Probleme einer Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union
 • Izabela Wróbel, Die quasigesetzgebende Bürgerinitiative als Element der Partizipationsdemokratie im Rechtssystem der Institutionen der Europäischen Union
 • Radosław Grodzki, Die innere Sicherheit der Europäischen Union und die transatlantischen Beziehungen
 • Jadwiga Kiwerska, Determinanten der amerikanischen Europa-Politik
 • Krzysztof Malinowski, Die Einstellungen Europas und der USA zur Zukunft der Nordatlantischen Union
 • Marta Götz, Wirtschaftliche Aspekte der transatlantischen Beziehungen
 • Ilona Romiszewska, China als Wirtschaftspartner der USA und der EU
 • Artur Wejkszner, Das Engagement der EU bei der Lösung der regionalen Krisen in Nordafrika
 • Anna Potyrała, Die Aktivität der Europäischen Union gegenüber nicht anerkannten Staaten
 • Paweł Malendowicz, Die anarchistische Bewegung in Europa zu Beginn des 21. Jahrhunderts
 • Magdalena Dobkiewicz, Ein Eurojargon. Gibt es einen Europa-Jargon?
 • Maciej Korsak, Neue Horizonte Europas. Überlegungen zum Thema der Zukunft der Europäischen Union
 • Jacek Kubera, Die Algerier in Frankreich. Inwieweit sind sie integriert?
 • Jadwiga Kiwerska, USA – Europa. Herausforderungen, Trends, Prognosen. Ein Bericht
 • Bogdan Koszel, Abschlussbericht der Reflexionsgruppe über die Zukunft Europas

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640