Przegląd Zachodni

RADYKALIZACJA SPOŁECZEŃSTW

 • Data wydania: 4 marca 2012
 • Numer: 4/2011

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Michał Nowosielski, Socjologiczna refleksja na temat ruchów społecznych
 • Sebastian Wojciechowski, Źródła współczesnego ekstremizmu politycznego. Hybrydowy model przyczyn ekstremizmu
 • Artur Wejkszner, Salaficki ruch globalnego dżihadu. Narodziny i ewolucja radykalnego islamskiego ruchu religijnego
 • Jadwiga Kiwerska, Reakcja USA na terroryzm
 • Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Radykalizm polityczny jako reakcja na własne państwo. Europa Środkowa i Wschodnia w XXI wieku
 • Maria Tomczak, Niemcy wobec przemocy politycznej, terroryzmu i zamachów indywidualnych
 • Aleksandra Moroska-Bonkiewicz, Prawicowy ekstremizm w Republice Federalnej Niemiec – zagrożenie dla demokracji?
 • Karolina Churska-Nowak, Michał Kuś, Baskijskie ruchy separatystyczne a media regionalne
 • Grażyna Strnad, Radicalism of the South Korean Student Movement (1980-1989)

MATERIAŁY

 • Marzena Pomorska, Ekstremizm polityczny z perspektywy polityczno-psychologicznej
 • Witold Ostant, Współpraca Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej w zwalczaniu terroryzmu
 • Jakub Koralewski, Polityczny radykalizm na Ukrainie
 • Rafael Cambinda, Radykalizacja społeczeństw w Afryce

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Jarosław Czyżewski, Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych (omów. Hanka Dmochowska)
 • Zenon Kachnicz, Młodziez˙ w konspiracji antykomunistycznej na Pomorzu Zachodnim 1945-1956 (omów. Bogdan Chrzanowski)
 • Bryan Mark Rigg, Losy żydowskich żołnierzy Hitlera: nieznane historie ludzi żydowskiego pochodzenia, którzy walczyli za Trzecią Rzeszę (omów. Józef Szocki)
 • Timothy W. Ryback, Prywatna biblioteka Hitlera: książki, które go ukształtowały (omów. Józef Szocki)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Natalia Jackowska, Sagi ludzkie i anatomia władzy. Teresa Torańska gościem Stowarzyszenia Instytut Zachodni
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Drogi pojednania. Dwadzieścia lat Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy
 • Ilona Romiszewska, Koniec protekcjonizmu niemieckiego rynku pracy

 

CONTENTS

PRESIDENCIES OF THE EUROPEAN UNION COUNCIL

 • Michał Nowosielski, A Sociological Reflection on Social Movements
 • Sebastian Wojciechowski, The Sources of Contemporary Political Extremism. A Hybrid Connected of Reasons for Extremism
 • Artur Wejkszner, The Salafi Movement of Global Jihad. The Birth and Evolution of a Radical Islamic Religious Movement
 • Jadwiga Kiwerska, The Reaction of the USA to Terrorism
 • Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Political Radicalism as a Reaction to One’s Own Country. Central and Eastern Europe in the 21st Century
 • Maria Tomczak, The Germans’ Attitude to Political Violence, Terrorism and Attacks on Individuals
 • Aleksandra Moroska-Bonkiewicz, Right-wing Extremism in the Federal Republic of Germany – A Threat to Democracy?
 • Karolina Churska-Nowak, Michał Kuś, Regional Mass Media and Radical Nationalistic Movements in Basque Country
 • Grażyna Strnad, Radicalism of the South Korean Student Movement (1980-1989)
 • Marzena Pomorska, Political Extremism from a Political-Psychological Perspective
 • Witold Ostant, Cooperation between the European Union and the Russian Federation in Fighting Terrorism
 • Jakub Koralewski, Political Radicalism in Ukraine
 • Rafael Cambinda, The Radicalization of Societies in Africa Book Reviews

 

INHALT

DIE PRÄSIDENTSCHAFT IM RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

 • Michał Nowosielski, Soziologische Reflexion über die gesellschaftlichen Umwälzungen
 • Sebastian Wojciechowski, Die Quellen des gegenwärtigen politischen Extremismus. Ein hybrides Modell der Ursachen des Extremismus
 • Artur Wejkszner, Die salamitische Bewegung des globalen Dschihad. Das Aufkommen und die Entwicklung der radikalen islamischen Religionsbewegung
 • Jadwiga Kiwerska, Die Reaktion der USA auf den Terrorismus
 • Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Politischer Radikalismus als Reaktion auf die Eigenstaatlichkeit. Mittelund Osteuropa im 21. Jhd.
 • Maria Tomczak, Die Haltung der Deutschen gegenüber politischer Gewalt, Terrorismus und individuellem Terror
 • Aleksandra Moroska-Bonkiewicz, Rechtsextremismus in der Bundesrepublik Deutschland – eine Gefahr für die Demokratie?
 • Karolina Churska-Nowak, Michał Kuś, Die baskischen separatistischen Strömungen und die regionalen Medien
 • Grażyna Strnad, Radicalism of the South Korean Student Movement (1980-1989)
 • Marzena Pomorska, Der politische Extremismus aus politisch-psychologischer Perspektive
 • Witold Ostant, Die Zusammenarbeit der Europäischen Union und der Russischen Föderation im Kampf gegen den Terrorismus
 • Jakub Koralewski, Der politische Radikalismus in der Ukraine
 • Rafael Cambinda, Die Radikalisierung der Gesellschaft in Afrika Buchbesprechungen

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640