Przegląd Zachodni

Regionalizm, lokalność, tożsamość

 • Data wydania: 9 lipca 2012
 • Numer: 1/2012

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Marian Golka, Doświadczanie tożsamości w warunkach wielokulturowości
 • Przemysław Pluciński, „Prawo do miasta” jako ideologia radykalnych miejskich ruchów społecznych
 • Robert Kmieciak, Formy samorządu korporacyjnego w Polsce – dwadzieścia lat doświadczeń państwa
  demokratycznego
 • Paweł Antkowiak, Ewolucja samorządowej ordynacji wyborczej w Polsce w okresie transformacji systemowej
 • Piotr Cichocki, Jaka jest tożsamość wielkopolska?
 • Marta Götz, Potencjał koopetycji w Wielkopolsce na tle wybranych województw kraju
 • Monika Choroś, Dwujęzyczne tablice z nazwami miejscowości na Opolszczyźnie: przejaw demokracji
  czy źródło nowych konfliktów?
 • Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Gdynia – historia, charakter, tożsamość
 • Paweł Lewandowski, Tożsamość lokalna Gorzowa: między niemieckim dziedzictwem a polską codziennością

MATERIAŁY

 • Bernard Linek, Instytut Śląski (1934-1948)
 • Mikołaj Tyrchan, Poznańscy historycy prawa i Instytut Zachodni

 PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • Marta Małkus, Kamila Szymańska, Ziemia Wschowska na pograniczu
 • Józef Szocki, O ojczyźnie lokalnej (na przykładzie „Zeszytów Obornik Śląskich”)
 • Maria Rutowska, Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego
 • Witold Marcoń, Jan Kotas w Sejmie Śląskim 

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Piotr Eberhardt, Migracje polityczne na ziemiach polskich (1939-1945) (omów. Andrzej Rykała)
 • Andrzej Sakson, Od Kłajpedy do Olsztyna. Wspó łczeŚni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj
  Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury (omów. Katarzyna Śliwińska)
 • Witold Molik, Inteligencja polska w Poznańskiem w XIX i początkach XX wieku (omów. Witold Matwiejczyk)
 • Agnieszka Szczepaniak-Kroll, TożsamoŚć poznań skich rodów pochodzenia niemieckiego. Losy Bajerleinów
  i Dittrichów (XVIII-XX w.), (omów. Janusz Stefaniak)

 

RAPORTY

 • Marek Nowak, Bieda i bogactwo w Poznaniu. Prezentacja i interpretacje danych zebranych w ramach
  polskiej edycji projektu badawczego EUREQUAL
 • Arkadiusz Świadek, Rozwó j innowacji w regionalnych systemach przemysłowych w Polsce południowo-
  -zachodniej

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Patrycja Sokołowska, Tró jkąt Weimarski – w poszukiwaniu sensu istnienia
 • Beata Lakeberg, Drugi Kongres Niemieckich Badań nad Polską
 • Natalia Jackowska, Brzemię pamięci i uwolnienie
 • Iwona Hofman, Półwiecze pracy naukowej Profesora Marcelego Kosmana
 • Monika ChoroŚ, Bernard Linek, Colloquium Opole 2011: Od wojny o granicę do dobrego sąsiedztwa
 • Hubert Owczarek, Willy Brandt a Polska. Przezwyciężenie podziału Europy
 • Magdalena Krysiak, Miejsca pamięci i pamięć zbiorowa we wspó łczesnej kulturze
 • Natalia Jackowska, Walny Zjazd członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni

 

CONTENTS

REGIONALISM, LOCALISM, IDENTITY

 • Marian Golka, Experiencing Identity under the Conditions of Multiculturality
 • Przemysław Pluciński, The ‘Right to the City’ as the Ideology of Radical Urban Social Movements
 • Robert Kmieciak, Forms of Corporative Self-Government in Poland – Twenty Years of Experience of
  a Democratic State
 • Paweł Antkowiak, The Evolution of Self-Government in Poland in the Period of Political Transformation
 • Piotr Cichocki, What is the State of Regional Identity in Wielkopolska?
 • Marta Götz, The Potential for Coopetition in Wielkopolska Compared to Selected Voivodeships in Poland
  Monika Choroś, Bilingual Place Names Plates in the Opole Region: A Manifestation of Democracy or
  a Source of New Conflicts?
 • Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Gdynia – History, Character, Identity
 • Paweł Lewandowski, Gorzów’s Local Identity: Between German Heritage and Polish Everyday Life
 • Bernard Linek, The Silesian Institute (1934-1948)
 • Mikołaj Tyrchan, The Poznań Historians of Law and the Institute for Western Affairs
 • Marta Małkus, Kamila Szymańska, Discovering terrae Vschovensis
 • Józef Szocki, On the Local Homeland (On the Example of „Zeszyty Obornik Śląskich”)
 • Maria Rutowska, The Archive of World War II in the Institute for Western Affairs
 • Witold Marcoń, Jan Kotas in the Silesian Parliament
 • Marek Nowak, Poverty and Wealth in Poznań . Presentation and Interpretations of Data Collected within
  the Framework of the Polish Edition of the EUREQUAL Research Project
 • Arkadiusz Świadek, Development of Innovations in Regional Industrial Systems of South-Western Poland

 

INHALT

REGIONALISMUS, HEIMAT, IDENTITÄT

 • Marian Golka, Die Erfahrung der Identität unter den Bedingungen diverser Kulturen
 • Przemysław Pluciński, Das „Recht auf eine Stadt” – die Ideologie sozialer radikaler Stadtbewegungen
 • Robert Kmieciak, Formen der korporativen Selbstverwaltung in Polen – zwanzig Jahre Erfahrungen des
  demokratischen Staates
 • Paweł Antkowiak, Die Evolution der Wahlordnung in der Selbstverwaltung in Polen in der Phase der
  Systemtransformation
 • Piotr Cichocki, Worin besteht die Identität der Region Großpolen?
 • Marta Götz, Das Potential für Coopetition in Großpolen im Vergleich zu ausgewählten Wojewodschaften
  des Landes
 • Monika Choroś, Die zweisprachigen Ortsnamensschilder in der Region Opole: ein Zeichen von
  Demokratie oder eine Quelle neuer Konflikte?
 • Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Gdynia – Geschichte, Charakter, Identität
 • Paweł Lewandowski, Die lokale Identität der Stadt Gorzo´w: Zwischen deutschem Erbe und polnischer
  Gegenwart
 • Bernard Linek, Instytut Śląski (Schlesiches Institut) 1934-1948
 • Mikołaj Tyrchan, Posener Rechtshistoriker und das Instytut Zachodni
 • Marta Małkus, Kamila Szymańska, Die Entdeckung der terra Vschovensis
 • Józef Szocki, Über das Kleine Vaterland (am Beispiel der Zeitschrift „Zeszyty Obornik Śląskich”)
 • Maria Rutowska, Das Archiv über den Zweiten Weltkrieg im Instytut Zachodni
 • Witold Marcoń, Jan Kotas im Schlesischen Sejm
 • Marek Nowak, Armut und Reichtum in Poznań . Präsentation und Interpretation gesammelter Daten im
  Rahmen der polnischen Ausgabe des Forschungsprojekts EUREQUAL
 • Arkadiusz Świadek, Die Entwicklung der Innovation in den industriellen Regionalsystemen in Südwestpolen

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640