Przegląd Zachodni

ROLA NIEMIEC W ŚWIECIE

 • Numer: 2/2013

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Tomasz Budnikowski, Marta Götz, Krzysztof Malinowski, Ilona Romiszewska, Reorientacja polityki zagranicznej RFN? Fragmenty ekspertyzy
 • Krzysztof Malinowski, Przywódcza rola Niemiec w Europie i świecie w niemieckim dyskursie naukowym
 • Aleksander Gowin, Rola kultury w polityce zagranicznej RFN
 • Beata Molo, Problem zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w kontekście stopniowej rezygnacji z użytkowania elektrowni jądrowych
 • Helena Wyligała, Ochrona środowiska w polityce zagranicznej RFN
 • Piotr Kalka, Pozycja RFN i Polski w zakresie prac badawczych i rozwojowych na początku XXI wieku
 • Malwina Księżniakiewicz, Niemiecka debata nad przyszłością integracji europejskiej (po traktacie z Maastricht)
 • Wiesław Małecki, Wilhelm von Humboldt. Między antysemityzmem a judeofobią
 • Piotr Tomczyk, Ustawa o ochronie krwi niemieckiej i niemieckiej czci – geneza i orzecznictwo
 • Jan Wnęk, Polska recepcja niemieckiej myśli pedagogicznej w pierwszej połowie XIX wieku

 

 

MATERIAŁY

 • Barbara Kobzarska-Bar, Wartości i interesy w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec
 • Izabela Janicka, Fala radykalizmu politycznego w Niemczech
 • Marek Andrzejewski, Sport a polityka. Olimpijskie medale sportowców niemieckich (1896-2012)
 • Olaf Bergmann, "Prosto z mostu" wobec problematyki żydowskiej w Trzeciej Rzeszy

 

POLEMIKI I DYSKUSJE

 • Anna Kochanowska-Nieborak, Obraz Francji i Polski w niemieckojęzycznych relacjach z podróży

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Tomasz Budnikowski (red.), Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu; Piotr Kalka (red.),
 • Stosunki gospodarcze między Polską a Niemcami 20 lat po zjednoczeniu (omów. Józef Komorowski)
 • Marek Żurek, Unia Europejska w polityce zagranicznej zjednoczonych Niemiec. Determinanty
 • Europapolitik (omów. Malwina Księżniakiewicz)
 • Rocznik Katedry Badań Niemcoznawczych Uniwersytetu Łódzkiego "Niemcy - Austria – Szwajcaria" (omów. Natalia Jackowska)
 • Agnieszka Łuczak, Utracone decorum. Grabież dóbr kultury z majątków ziemiaństwa polskiego w Wielkopolsce w czasie okupacji niemieckiej w latach 1939-1945 (omów. Bogumił Rudawski)
 • Michał Stefański, Die 68er-Generation vor Gericht. Untersuchungen zu den Konfliktkonstruktionen in den Texten der 85er-Generation (omów. Leszek Żyliński)
 • Thomas Urban, Czarny orzeł biały orzeł. Piłkarze w trybach polityki (omów. Marek Andrzejewski)
 • Sprache und Fußball im Blickpunkt linguistischer Forschung (omów. Roman Dziergwa)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Izabela Bielka, Europa i Unia Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość
 • Natalia Jackowska, "Rok 1989 i lata następne". Tadeusz Mazowiecki o polityce i powinnościach

 

CONTENTS

THE ROLE OF GERMANY IN THE WORLD

 • Tomasz Budnikowski, Marta Gotz, Krzysztof Malinowski, Ilona Romiszewska, Reorientation of the FRG’s Foreign Policy? Excerpts from Expert Analyses
 • Krzysztof Malinowski, The Leadership Role of Germany in Europe and the World from the Perspective of German Scholarly Discourse
 • Aleksander Gowin, The Role of Culture in the Foreign Policy of the FRG
 • Beata Molo, The Problem of Ensuring Germany’s Energy Security in the Context of Gradual Resignation from the Exploitation of Nuclear Power Plants
 • Helena Wyligała, Environment Protection in the Foreign Policy of the FRG
 • Piotr Kalka, Position of German and Polish Research and Development Works at the Beginning of the 21st Century
 • Malwina Księżniakiewicz, German Debate on the Future of European Integration (After the Treaty of Maastricht)
 • Wiesław Małecki, Wilhelm von Humboldt. Between Antisemitism and Judeophobia
 • Piotr Tomczyk, The Law for the Protection of German Blood and German Honour – Genesis and Judicature
 • Jan Wnęk, Polish Reception of German Pedagogical Thought in the First Half of the 19th Century
 • Barbara Kobzarska-Bar, Values and Interests in the Foreign Policy of United Germany
 • Izabela Janicka, A Wave of Political Radicalism in Germany  
 • Marek Andrzejewski, Sport and Politics. The Olympic Medals of German Athletes (1896-2012)
 • Olaf  Bergmann, “Prosto z mostu” on the Jewish Issue in the Third Reich
 • Anna Kochanowska-Nieborak, The Image of France and Poland in German-Language Travel Accounts

 

INHALT

DEUTSCHLANDS ROLLE IN DER WELT

 • Tomasz Budnikowski, Marta Gotz, Krzysztof Malinowski, Ilona Romiszewska, Eine Reorientierung der Außenpolitik der BRD? Fragmente einer Expertise
 • Krzysztof  Malinowski, Die Führungsrolle Deutschlands in Europa und in der Welt im deutschen wissenschaftlichen Diskurs
 • Aleksander Gowin, Die Rolle der Kultur in der deutschen Außenpolitik
 • Beata Molo, Das Problem der Sicherung der deutschen Energieversorgung angesichts des schrittweisen Verzichts auf die Nutzung der Kernenergie
 • Helena Wyligała, Der Umweltschutz in der Außenpolitik der BRD
 • Piotr Kalka, Die Positionen der BRD und Polens auf dem Gebiet der Forschungs- und Entwicklungspolitik zu Beginn des 21. Jhd.
 • Malwina Kniężniakiewicz, Die deutsche Diskussion über  die Zukunft der europäischen Integration (nach dem Traktat von Maastricht)
 • Wiesław Małecki, Wilhelm von Humboldt. Zwischen Antisemitismus und Judäophobie
 • Piotr Tomczyk, Das Gesetz zum Schutz des deutschen Blutes und der deutschen Ehre – seine Genese und die Praktizierung
 • Jan Wnęk, Die polnische Rezeption des deutschen pädagogischen Denkens in der ersten Hälfte des 19. Jhd.
 • Barbara Kobzarska-Bar, Werte und Interessen in der Außenpolitik des wiedervereinigten Deutschland
 • Izabela Janicka, Eine Welle des politischen Radikalismus in Deutschland
 • Marek Andrzejewski, Sport und Politik. Die Olympia-Medaillen der deutschen Sportler (1896 – 2012)
 • Olaf Bergmann,  „Prosto z  mostu“ zum Judenproblem im Dritten Reich

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640