Przegląd Zachodni

RZECZPOSPOLITA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH, ETNICZNYCH I IMIGRANTÓW

 • Data wydania: 4 listopada 2013
 • Numer: 3/2013

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Marceli Kosman, Rzeczpospolita mniejszości narodowych i etnicznych. Od Piastów do XX wieku
 • Julita Makaro, Mniejszość narodowa jako kategoria polityczna i socjologiczna
 • Grażyna Baranowska, Uregulowania prawne dotyczące mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce
 • Łukasz Skoczylas, Wielokulturowa przyszłość Polski wobec krytyki polityki wielokulturowości
 • Ewa Godlewska, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce w opiniach Komitetu Doradczego RadyEuropy
 • Krzysztof Tarka, Litwini w III RP
 • Piotr Luczys, Krzysztof Rataj, Karaimi. Pytanie o tożsamość
 • Anna Śliz, Marek S. Szczepański, Między etnicznością a narodowością. Socjologiczne studium przypadku grupy Górnoąlązaków
 • Patrycja Bałdys, Bunt Ślązaków? Procesy rewindykacji tożsamości na Górnym Śląsku a idea państwa unitarnego
 • Cezary Obracht-Prondzyński, Kaszubi – ćwierć wieku po wielkiej zmianie
 • Magdalena Lemańczyk, Liderzy mniejszości niemieckiej na Pomorzu Gdańskim po 1989 roku
 • Patryk Pawełczak, Mniejszości narodowe i etniczne w województwie wielkopolskim
 • Ewa Nowicka, Młode pokolenie Wietnamczyków w Polsce. Między młotem a kowadłem?

 

 

MATERIAŁY

 • Beata Lakeberg, Niemiec, Polak niemieckiego pochodzenia czy Niemiec zagraniczny? – problematyka tożsamości ludności niemieckiej w II RP
 • Witold Nowak, Problemy tożsamości społecznej Polaków mieszkających w Niemczech
 • Marek Krutak, Polacy na Zaolziu

 

ŹRÓDŁA

 • Andrzej Sakson, Położenie ludności mazurskiej i warmińskiej oraz jej reprezentantów w świetle "Memoriału posła KRN B. Korolewicza-Wilamowskiego do MZO" z dnia 20 listopada 1946 roku

 

CONTENTS

THE REPUBLIC OF NATIONAL AND ETHNIC MINORITIES AND IMMIGRANTS

 • Marceli Kosman, The Republic of National and Ethnic Minorities. From the Piasts to the 20th Century
 • Julita Makaro, National Minority as a Political and Sociological Category
 • Grażyna Baranowska, Legal Regulations on National and Ethnic Minorities in Contemporary Poland
 • Łukasz Skoczylas, Poland’s Multicultural Future vis-à-vis Criticism of the Policy of Multiculturalism
 • Ewa Godlewska, National and Ethnic Minorities in Poland in the Opinions of the Advisory Committee of theCouncil of Europe
 • Krzysztof Tarka, Lithuanians in the Third Republic of Poland
 • Piotr Luczys, Krzysztof Rataj, Karaites. The Question of Identity
 • Anna Śliz, Marek S. Szczepański, Between Ethnicity and Nationality. A Sociological Case Study of the Groupof Upper Silesians
 • Patrycja Bałdys, Silesian Revolt? Processes of Regaining Identity in Upper Silesia and the Idea of a UnitaryState
 • Cezary Obracht-Prondzyński, Kashubians – A Quarter of a Century after the Big Change
 • Magdalena Lemańczyk, The Leaders of the German Minority in Gdan´ sk Pomerania after 1989
 • Patryk Pawełczak, National and Ethnic Minorities in the Greater Poland Voivodeship
 • Ewa Nowicka, The Young Generation of Vietnamese in Poland. Under the Psychological Pressure of BothCultures
 • Beata Lakeberg, A German, a Pole of German Descent or a Foreign German? The Problem of Identity of theGerman Population in the Second Republic of Poland
 • Witold Nowak, The Problems of the Social Identity of Poles Living in Germany
 • Marek Krutak, Poles in Zaolzie

 

INHALT

DIE REPUBLIK DER NATIONALEN, ETHNISCHEN UND EINWANDERERMINDERHEITEN

 • Marceli Kosman, Die Republik der nationalen und ethnischen Minderheiten. Von den Piasten biszum 20. Jhd
 • Julita Makaro, Die nationale Minderheit als politische und soziologische Kategorie
 • Grażyna Baranowska, Die rechtlichen Regelungen der nationalen und ethnischen Minderheiten imgegenwärtigen Polen
 • Łukasz Skoczylas, Die multikulturelle Zukunft Polens und die Kritik an der Politik einer Multikulturalität
 • Ewa Godlewska, Die nationalen und ethnischen Minderheiten in Polen im Urteil des Beratungsausschussesdes Europarates
 • Krzysztof Tarka, Die Litauer in der Dritten Republik Polen
 • Piotr Luczys, Krzysztof Rataj, Die Karaimen. Die Frage der Identität
 • Anna Śliz, Marek S. Szczepan´ski, Zwischen Ethnizität und Nationalität. Eine soziologische Fallstudie derGruppe der Oberschlesier
 • Patrycja Bałdys, Eine Verschwörung der Schlesier? Prozesse Wiedergewinnung einer Identität in Oberschlesienund die Idee eines einheitlichen Staates
 • Cezary Obracht-Prondzyński, Die Kaschuben – ein Vierteljahrhundert nach der großen Wende
 • Magdalena Lemańczyk, Die Anführer der deutschen Minderheit in Pommern nach 1989
 • Patryk Pawełczak, Die nationalen und ethnischen Minderheiten in der Wojewodschaft Großpolen
 • Ewa Nowicka, Die junge Generation der Vietnamesen in Polen. Unter psychischem Druck der beiden Kulturen
 • Beata Lakeberg, Ein Deutscher, ein Pole deutscher Herkunft oder ein Auslandsdeutscher? Die Problematikder Identität der deutschen Bevölkerung in der Zweiten Polnischen Republik
 • Witold Nowak, Probleme der gesellschaftlichen Identität der in Deutschland lebenden Polen
 • Marek Krutak, Die Polen im Zaolzie-Gebiet

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640