Przegląd Zachodni

SKUTKI WOJEN MINIONEGO STULECIA

SKUTKI WOJEN MINIONEGO STULECIA
 • Numer: 2/2015

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Zbigniew Mazur, Max Weber i niemiecka klęska
 • Damian Zieliński, Paul von Lettow-Vorbeck – wizerunek ze skazą
 • Dariusz Jeziorny, Pierwsza wojna światowa z perspektywy Wielkiej Brytanii – bilans zysków i strat
 • Marek Mikołajczyk, Wielka Brytania wobec integracji europejskiej w latach 1945-1950
 • Jadwiga Kiwerska, Mocarstwo globalne – Stany Zjednoczone po II wojnie światowej
 • Łukasz Cherek, Powstanie Banku Światowego oraz jego początkowa działalność w świetle Doktryny Trumana i Planu Marshalla 1944-1948
 • Krzysztof Siwek, Amerykański projekt umiędzynarodowienia Śląska i granicy polsko-niemieckiej w latach 1945-1949
 • Karolina Ćwiek-Rogalska, Wizje zjednoczonej Słowiańszczyzny a polityka osiedleńcza na „Ziemiach Odzyskanych” w pogranicznej prasie czechosłowackiej w latach 1945-1948
 • Rafał Żytyniec, Rola Polski w antyfaszystowskiej polityce pamięci NRD (1949-1972)
 • Jakub Wojtkowiak, Wielka Wojna Ojczyźniana – bilans wykluczenia
 • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Kwestia własności niemieckiej w Austrii jako problem międzynarodowy w latach 1945–1949
 • Ewa Godlewska, Wpływ II wojny światowej na kwestię narodowościową w Austrii
 • Grażyna Strnad, Political Challenges in a Divided Nation: South Korea’s North Korea

 

OCENY i OMÓWIENIA

 • Urlich Schmid (red.), Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-1939 (omów.Rafał Riedel)
 • Krystian M. Szudarek, Dyplomacja brytyjska wobec polityki Niemiec w Komisji Przygotowawczej Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (1926-1930), (omów. Krzysztof Kania)
 • Brigitte Hamann, Wiedeń Hitlera. Lata nauki pewnego dyktatora (omów. Olaf Bergmann)
 • Jerzy Jarowiecki, Z badań nad polską prasą konspiracyjną w latach 1939-1945 (omów. Józef Szocki)
 • Reinhard Ibler (red.), Der Holocaust in den mitteleuropäischen Literaturen und Kulturen seit 1989 – The Holocaust in the Central European Literatures und Cultures since 1989 (omów. Jerzy Kałążny)
 • Ilko-Sascha Kolwalczuk, Arno Polzin (red.), Fasse Dich kurz! Der grenzüberschreitende Telefonverkehr der Opposition in den 1980er Jahren und das Ministerium für Staatssicherheit (omów. Ernest Kuczyński)
 • Józef M. Fiszer (red.), System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarnym świecie. Miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa, (omów. Agnieszka Nitszke)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Mateusz Hurysz, 100. rocznica śmierci Prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego Edwarda Likowskiego 1915-2015
 • Maria Wagińska-Marzec, Polsko-niemieckie refleksje o edukacji kulturalnej oraz upowszechnianiu kultury i sztuki

 

CONTENTS

THE EFFECTS OF PAST CENTURY‘S WARS

 • Zbigniew Mazur, Max Weber and the German Defeat
 • Damian Zieliński, Paul von Lettow-Vorbeck – a Flawed “Hero”
 • Dariusz Jeziorny, The First World War from the Perspective of Great Britain – a Balance of Gains and Losses
 • Marek Mikołajczyk, Great Britain and European Integration in the Years 1945-1950
 • Jadwiga Kiwerska, A Global Power – the United States after the Second World War
 • Łukasz Cherek, The Creation of the World Bank and its Initial Activity in the Light of the Truman Doctrine and Marshall Plan 1944-1948
 • Krzysztof Siwek, The American Project of Internationalisation of Silesia and of the Polish-German Border from 1945 to 1949
 • Karolina Ćwiek-Rogalska, Visions of a United Slavdom and the Settlement Policy on the Recovered Territories in the Czechoslovak Press Published in the Borderland in the Years 1945-1948
 • Rafał Żytyniec, The Role of Poland in the Anti-Fascist Politics of Memory in the GDR (1949-1972)
 • Jakub Wojtkowiak, The Great Patriotic War – a Balance of Exclusion
 • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, The Question of German Assets in Austria as an International Problem in the Years 1945–1949
 • Ewa Godlewska, The Influence of the Second World War on the Issue of Nationality in Austria
 • Grażyna Strnad, Political Challenges in a Divided Nation: South Korea’s North Korea Policy

 

INHALT

KONSEQUENZEN DER KRIEGE DES VERGANGENEN JAHRHUNDERTS

 • Zbigniew Mazur,   Max Weber und  die deutsche Niederlage
 • Damian Zieliński,  Paul von Lettow-Vorbeck – ein Porträt mit einem Makel
 • Dariusz Jeziorny,  Der Erste Weltkrieg aus  britischer Sicht – eine Bilanz der Gewinne und Verluste
 • Marek Mikołajczyk, Großbritannien und die europäische Integration in den Jahren 1945 - 1950
 • Jadwiga Kiwerska, Die globale Macht – Die Vereinigten Staaten nach dem Zweiten Weltkrieg
 • Łukasz Cherek,  Die Gründung der Weltbank und deren anfängliche Aktivität im Licht der Truman-Doktrin und des Marshall-Planes 1944 – 1948
 • Krzysztof Siwek, Das amerikanische Projekt der Internationalisierung Schlesiens und der polnisch-deutschen Grenzziehung in den Jahren 1945 - 1949
 • Karolina Ćwiek-Rogalska, Die Visionen eines vereinigten Slaventums und die Siedlungspolitik in den „Wiedergewonnenen Gebieten“ in der grenznahen tschechoslovakischen Presse in den Jahren 1945-1948
 • Rafał Żytyniec, Polens Rolle in der antifaschistischen Erinnerungspolitik der DDR (1949-1972)
 • Jakub Wojtkowiak, Der Große Vaterländische Krieg – eine Abschlussbilanz
 • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Die Frage des deutschen Eigentums in  Österreich  als internationales Problem in den Jahren 1945-1949
 • Ewa Godlewska, Der Einfluss des Zweiten Weltkrieges auf die nationalen Frage in Österreich
 • Grażyna Strnad, Political Challenges in a Divided Nation: South Koreaʼs North Korea Policy

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640