Przegląd Zachodni

Unia Europejska - Europa Środkowo-Wschodnia

 • Data wydania: 11 kwietnia 2011
 • Numer: 4/2005

 Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 

 • Nagroda Polsko-Niemiecka
 • Elżbieta Stadtműller, Unia Europejska i regionalny governance. Wymiar wschodni
 • Jolanta Bryła, Doktryna George'a W. Busha źródłem rozłamu w stosunkach euroatlantyckich
 • Radosław Fiedler, Bliski Wschód w polityce Unii Europejskiej
 • Janusz J. Węc, Projekt traktatu konstytucyjnego. Obrady Konferencji Międzyrządowej pod auspicjami prezydencji włoskiej
 • Tomasz Kubin, Pozycja Polski w Radzie (Radzie Ministrów) oraz Komisji Europejskiej. Traktat z Nicei a Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy
 • Piotr Albiński, Polska droga do euro: od optymizmu do realizmu
 • Renata Gabryszak, Przemiany demograficzne w Polsce na tle sytuacji ludnościowej państw Europy Zachodniej
 • Mirosław Zajdel, Struktura zatrudnienia w polskiej gospodarce i w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 • Grzegorz Chojnacki, Ewangelia nadziei. Jan Paweł II i Benedykt XVI o Europie

 

MATERIAŁY

 

 • Dariusz R. Bugajski, Współpraca instytucjonalna w zakresie ochrony Morza Bałtyckiego
 • Łukasz Donaj, Ukraina - Unia Europejska. Wybrane problemy
 • Monika Widomska, Rumuńska droga do Unii Europejskiej (1999-2004)
 • Zbigniew Zaręba, Liberalizm w polityce Wolnościowej Partii Austrii
 • Adam Barabasz, Prasa polska o wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Jadwiga Kiwerska, Jubileusz "kanclerza zjednoczenia"
 • Władysław Bartoszewski, Wielki Niemiec i wielki Europejczyk w oczach polskiego świadka historii
 • Maria Rutowska, Fotografie w zbiorach Archiwum II wojny światowej Instytutu Zachodniego

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Europa, Europa... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie (omów. Marceli Kosman)
 • Jeremy Rifkin, Der Europäische Traum. Die Vision einer leisen Supermacht (Europejskie marzenie. Uniwersalna propozycja dla świata) (omów. Kornelia Kończal)
 • Piotr Gliński, Barbara Lewenstein, Andrzej Siciński (red.), Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie (omów. Michał Nowosielski)
 • Richard Pipes, Żyłem. Wspomnienia niezależnego (omów. Rafał Matera)
 • Mečislovas Jučas, Unia polsko-litewska (omów. Marceli Kosman)
 • Guido Hitze, Carl Ulitzka (1873-1953) czyli Górny Śląsk w okresie międzywojennym
 • Badania i źródła historii najnowszej (omów. Bernd Behning)

 


NOTY

 

 • Piotr Natkański, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europejskiej Tożsamości Bezpieczeństwa i Obrony (omów. Witold Ostant)
 • Michał Dobroczyński, Ekonomiczne mocarstwa Unii Europejskiej (omów. Hanka Dmochowska)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Bogdan Koszel, Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. 60 lat w granicach Państwa Polskiego

 

CONTENTS

 

 • Elżbieta Stadtműller, The European Union and Regional Governance: The Development of an Eastern Policy
 • Jolanta Bryła, The Doctrine of George W. Bush as a Source of Split in the Euro-Atlantic Relations
 • Radosław Fiedler, The Middle East in the Policy of the European Union
 • Janusz J. Węc, Draft Constitutional Treaty. Negotiations of the Intergovernmental Conference under the Italian Presidency
 • Tomasz Kubin, The Position of Poland in the Council of the European Union (Council of Ministers) and the European Commission in the Treaty of Nice and the Treaty Establishing a Constitution for Europe
 • Piotr Albiński, The Polish Road to Euro: From Optimism to Realism
 • Renata Gabryszak, Demographic Changes in Poland Against the Background of the Demographic Situation in Western Europe
 • Mirosław Zajdel, The Structure of Employment in Polish Economy and in the Member States of the EU
 • Grzegorz Chojnacki, The Gospel of Hope. John Paul II and Benedict XVI on Europe
 • Dariusz R. Bugajski, Institutional Cooperation for the Environmental Protection of the Baltic Sea
 • Łukasz Donaj, Ukraine - The European Union. Selected Problems
 • Monika Widomska, The Romanian Road to the European Union (1999-2004)
 • Zbigniew Zaręba, Liberalism in the Policy of the Austrian Freedom Party
 • Adam Barabasz, Polish Press on the Elections to the European Parliament in 2004 Book Reviews

 

INHALT

 

 • Elżbieta Stadtműller, Die Europäische Union und regional governance. Die östliche Variante
 • Jolanta Bryła, Die Doktrin von George W. Bush - ein Spaltpilz in den euro-atlantischen Beziehungen
 • Radosław Fiedler, Der Nahe Osten in der Politik der Europäischen Union
 • Janusz J. Węc, Entwurf des Verfassungsvertrages. Beratungen der Regierungskonferenz unter der italienischen Präsidentschaft
 • Tomasz Kubin, Polens Position im Ministerrat und in der Hohen Kommission der EU. Der Vertrag von Nizza und der Entwurf einer Verfassung für die EU
 • Piotr Albiński, Der polnische Weg zum EURO: Vom Optimismus zu Realismus
 • Renata Gabryszak, Die demographischen Veränderungen in Polen vor dem Hintergrund der Bevölkerungsentwicklung in Westeuropa
 • Mirosław Zajdel, Die Beschäftigungsstruktur der Wirtschaft Polens und der übrigen EU-Staaten
 • Grzegorz Chojnacki, Evangelien der Hoffnung. Die Päpste Johannes Paul II und Benedikt XVI über Europa
 • Dariusz R. Bugajski, Die institutionelle Zusammenarbeit zum Schutz der Ostsee
 • Łukasz Donaj, Die Ukraine und die Europäische Union. Ausgewählte Probleme
 • Monika Widomska, Rumänien auf dem Weg in die EU (1999-2004)
 • Zbigniew Zaręba, Der Liberalismus in der Politik der Freiheitlichen Partei Österreichs
 • Adam Barabasz, Die Wahlen zum Europäischen Parlament von 2004 im Spiegel der polnischen Presse Buchbesprechungen

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640