Przegląd Zachodni

Unia Europejska we współczesnym świecie

  • Data wydania: 11 kwietnia 2011
  • Numer: 4/2006

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

 

ARTYKUŁY

 

  • Jolanta Miluska, Społeczno-kulturowe podstawy procesu kształtowania tożsamości we współczesnym świecie
  • Marian Golka, Manipulacja a demokratyzacja w społeczeństwie informacyjnym
  • Marcin Adamczak, Napięcia w relacjach transatlantyckich na tle wojny w Iraku. Perspektywa teoretyczna
  • Krystyna Michałowska-Gorywoda, Traktat konstytucyjny jako umowa rewizyjna traktatów stanowiących Unię Europejską
  • Janusz J. Węc, Kryzys konstytucyjny w Unii Europejskiej
  • Łukasz Bartkowiak, Unia Europejska wobec Bałkanów Zachodnich i Turcji

 

MATERIAŁY

  • Wanda Wyrwińska, Unia Europejska - instytucja - człowiek. Dlaczego integracja może budzić lęk i strach?
  • Grzegorz Chojnacki, Relacja pomiędzy wiarą a rozumem. Dwa skrzydła ducha ludzkiego
  • Witold Ostant, Zwalczanie terroryzmu we współczesnym świecie
  • Ryszarda Formuszewicz, Prezydencja Austrii w pierwszym półroczu 2006 roku
  • Karolina Wierczyńska, Konflikt cypryjski w kontekście wejścia Turcji do Unii Europejskiej

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

  • Hanka Dmochowska, Uroczystości jubileuszowe Instytutu Zachodniego 

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

  • Joseph Ratzinger, Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro (omów. Natalia Jackowska)
  • Jadwiga Kiwerska, Świat w latach 1989-2004. Wydarzenia - konflikty - procesy (omów. Witold Ostant)
  • Piotr Kalka, Rola RFN w rozwoju integracji ekonomicznej we Wspólnotach Europejskich (omów. Bohdan Gruchman)
  • Ryszard Zięba, Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej; Ryszard Zięba, Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony (omów. Mieczysław Stolarczyk)
  • Populism and Media Democracy, Edited by Beata Ociepka (omów. Marcin Piechocki)
  • Tomasz Białek, Terroryzm. Manipulacja strachem (omów. Witold Ostant)
  • Elisabeth Noelle-Neumann, Spirala milczenia. Opinia publiczna - nasza skóra społeczna (omów. Michał Nowosielski)
  • Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną. XVI-XX wiek. Księga Pamiątkowa poświęcona jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego, pod red. Zenony Rondomańskiej (omów. Danuta Jamiołkowska)
  • Die UdSSR und die deutsche Frage 1941-1948. Dokumente aus dem Archiv für Außenpolitik der Russischen Föderation, bearbeitet und herausgegeben von Jochen P. Laufer und Georgij P. Kynin unter Mitarbeit von Viktor Knoll. Band 1: 22. Juni 1941 bis 8. Mai 1945; Band 2: 9. Mai 1945 bis 3. Oktober 1946; Band 3: 6. Oktober 1946 bis 15. Juni 1948 (omów. Stanisław Żerko)

 

NOTY

  • Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947, t. I: 1939-1942, t. II: 1943-1947, oprac. Jacek Piotrowski (omów. Stanisław Żerko)
  • Manfred Alexander, Kleine Geschichte Polens (omów. Jerzy Kozeński)

Z KRONIKI NAUKOWEJ

  • Marcin Piechocki, Zimna wojna (1946-1989) i jej konsekwencje dla ładu międzynarodowego
  • Paulina Olechowska, Media a polityka
  • Ireneusz Smolarkiewicz, Kryzys czy normalność? Stan stosunków polsko-niemieckich

 

CONTENTS

 

  • Jolanta Miluska, Socio-Cultural Basis of the Process of Identity Formation in Contemporary World
  • Marian Golka, Manipulation and Democratization in Information Society
  • Marcin Adamczak, Strain in Transatlantic Relations over the War in Iraq. Theoretical Perspective
  • Krystyna Michałowska-Gorywoda, Constitutional Treaty as a Revisiontreaty of the Treaties Establishing the European Union
  • Janusz J. Węc, Constitutional Crisis in the European Union
  • Łukasz Bartkowiak, The European Union Towards Western Balkans and Turkey
  • Wanda Wyrwińska, European Union - Institution - Man. Why Can Integration Raise Fear and Dread?
  • Grzegorz Chojnacki, The Relation Between Faith and Reason. Two Wings of the Human Spirit
  • Witold Ostant, Fighting Terrorism in Contemporary World
  • Ryszarda Formuszewicz, Austria's Presidency in the First Half of 2006
  • Karolina Wierczyńska, The Cyprus Conflict in the Context of Turkey Accession to the European Union
  • Hanka Dmochowska, The Jubilee Celebrations of the Institute for Western Affairs

 

INHALT

 

  • Jolanta Miluska, Die sozial-kulturellen Grundlagen des Prozesses der Herausbildung einer Identität in der Welt von heute
  • Marian Golka, Manipulation und Demokratisierung in der Informationsgesellschaft
  • Marcin Adamczak, Spannungen in den transatlantischen Beziehungen durch den Irak-Krieg. Die theoretische Perspektive
  • Krystyna Michałowska-Gorywoda, Der Verfassungsvertrag als Revisionsvertrag in bezug auf Verträge zur Gründung der Europäischen Union
  • Janusz J. Węc, Die konstitutionelle Krise in der Europäischen Union
  • Łukasz Bartkowiak, Die Einstellung der Europäischen Union gegenüber den Staaten des westlichen Balkans und der Türkei
  • Wanda Wyrwińska, Die Europäische Union - die Institution und der Mensch. Warum kann die Integration Angst und Schrecken hervorrufen?
  • Grzegorz Chojnacki, Das Beziehungsverhältnis zwischen Glaube und Verstand. Die beiden Flügel des menschlichen Geistes
  • Witold Ostant, Die Bekämpfung des Terrorismus in der heutigen Welt
  • Ryszarda Formuszewicz, Die EU-Präsidentschaft Österreichs im ersten Halbjahr 2006
  • Karolina Wierczyńska, Der Zypern-Konflikt und der EU-Beitritt der Türkei
  • Hanka Dmochowska, Die Feiern zum Jubiläum des Instytut Zachodni

 

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640