Przegląd Zachodni

WOKÓŁ DZIEDZICTWA KULTURY I JĘZYKA

WOKÓŁ DZIEDZICTWA KULTURY I JĘZYKA
 • Numer: 3/2015

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Andrzej M. Brzeziński, Organizacja i formy międzynarodowej współpracy intelektualnej w ramach Ligi Narodów (1922-1939)
 • Izabela Wróbel, Działania RFN w latach 1998-2014 na rzecz zwrotu dóbr kultury zrabowanych ofiarom narodowego socjalizmu
 • Miron Lakomy, The Paradox of Cyber Development: Twice the tech, double the fall?
 • Magdalena Karolak-Michalska, Język rosyjski w polityce językowej niepodległej Białorusi i Mołdawi
 • Gerda Nogal, Literackie powroty Eberharda Hilschera jako medium pamięci i pojednania
 • Magdalena Moj, Charakterystyka imion nadawanych dzieciom w Krasiejowie w latach 1831-1910
 • Anna Nadolska, Kultura ziemiaństwa niemieckiego w międzywojennej Wielkopolsce. Próba charakterystyki pojęcia
 • Dariusz Łukasiewicz, Kultura mieszczańska Prus między tradycją a nowoczesnością w latach 1780-1871
 • Beata Kornatowska, Filharmonia Berlińska 1963 – przełomowa wizja architektoniczna 
 • Łukasz Bugalski, Dziedzictwo kulturowe Gdańska. Zespół śródmiejski a miejska polityka historyczna
 • Elżbieta Kocowska-Siekierka, Ochrony zamków, pałaców i innych szlacheckich założeń rezydencjonalnych w Czechach w latach 1918-2015. Problem nacjonalizacji i restytucji

 

OCENY i OMÓWIENIA

 • Anna Gajdis, Odległa prowincja. Prusy Wschodnie w prozie pisarzy niemieckich (1866-1945) (omów. Magdalena Kardach)
 • Krzysztof Kania, Edward Bernard Raczyński 1891-1993 dyplomata i polityk (omów. Andrzej Zaćmiński)
 • Piotr Perkowski, Gdańsk. Miasto od nowa (omów. Cezary Obracht-Prondzyński)
 • Michał Folega, Życie na świat otwarte. Aleksander Janta-Połczyński (omów. Iwona Hofman)
 • Ernst Jünger, Węzeł gordyjski. Eseistyka lat pięćdziesiątych (omów. Maciej Walkowiak)
 • Ernest Kuczyński (red.), Im Dialog mit der Wirklichkeit. Annäherungen an Leben und Werk von Jürgen Fuchs (omów. Grażyna Barbara Szewczyk)
 • Joanna Zator-Peljan, Selbstbilder und Fremdbilder. Eine imagologische und xenologisch Betrachtung essayistischer Texte von Matthias Kneip, Steffen Möller,Adam Soboczynski, Andrzej Stasiuk und Krzysztof Wojciechowski (omów. Maciej Walkowiak)
 • R. Baron, R. Madecki (red.), Czeska polonisticeska studia: tradice a souczasnost (filologia - historie - politologie - právo) (omów. Marceli Kosman)

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • Filip Kaczmarek, Wielojęzyczność a polityka. Współpraca polityka i tłumacza w Parlamencie Europejskim

 

 

Z DZIEJÓW INSTYTUTU ZACHODNIEGO

 • Piotr Skubiszewski, O moim bracie
 • Kreator europejskiej dyplomacji. Władysław Bartoszewski o Krzysztofie Skubiszewskim
 • Materiały archiwalne z Gabinetu Ministra Krzysztofa Skubiszewskiego w Instytucie Zachodnim, 
  • Szansa, jaką daje uniwersytet
  • "Życie ciekawe, pełne wydarzeń i dużych sukcesów"
  • O szersze spojrzenie badawcze
  • Porywanie samolotów w świetle prawa międzynarodowego
  • Kilka wspomnień o moim stryju

 

CONTENTS

ON THE CULTURAL HERITAGE AND THE LANGUAGE

 • Andrzej M. Brzeziński, Organization and forms of international intellectual cooperation within the framework of the League of Nations (1922- -1939)
 • Izabela Wróbel, Activities of the Federal Republic of Germany for the restitution of cultural goods stolen from the victims of National Socialism in the years 1998-2014
 • Elżbieta Kocowska-Siekierka, Protection of historical castles, chateaux and other residences of the nobility in Czechoslovakia and the Czech Republic in the years 1918-2015. The problem of nationalization and restitution
 • Łukasz Bugalski, The cultural heritage of Gdańsk. The urban complex of downtown Gdańsk and municipal historical policy 
 • Beata Kornatowska, Berliner Philharmonie (1963). A breakthrough in the conception of the concert hall
 • Dariusz Łukasiewicz, The bourgeois culture of Prussia between tradition and modernity in the years 1780 -1871
 • Anna Nadolska, The culture of German landed gentry in interwar Greater Poland. An attempt to characterize the concept
 • Magdalena Moj, Characteristics of names given to children in the village of Krasiejów in the years 1831-1910
 • Gerda Nogal, The literary returns of Eberhard Hilscher as a medium of memory and reconciliation
 • Magdalena Karolak-Michalska, The impact of the Russian language on the language policy of independent Belarus and Moldova
 • Miron Lakomy, The paradox of cyber development: twice the tech, double the fall?
 • Filip Kaczmarek, Multilingualism and politics. Cooperation between the politician and the translator in the European Parliament
 • From the history of the Instytut Zachodni
 • Archives of Krzysztof Skubiszewski

 

INHALT

ÜBER DIE KULTURERBE UND DIE SPRACHE

 • Andrzej M. Brzeziński, Die Organisation und die Formen der internationalen intellektuellen Zusammenarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen (1922 - 1939)
 • Izabela Wróbel, Die Maßnahmen der BRD für die Rückführung der geraubten Kulturgüter an die Opfer des Nationalsozialismus in den Jahren 1998 - 2014
 • Elżbieta Kocowska-Siekierka, Die Pflege der Schlösser, Paläste und anderen Residenzen der in Tschechien ansässigen Adeligen in den Jahren 1918 - 2015. Das Problem der Nationalisierung und der Restitution
 • Łukasz Bugalski, Das Kulturerbe Danzigs. Das Stadtzentrum und die Geschichtspolitik der Stadt
 • Beata Kornatowska, Die Berliner Philharmonie 1963 – eine revolutionäre architektonische Vision
 • Dariusz Łukasiewicz, Die preußische bürgerliche Kultur zwischen Tradition und Modernität in den Jahren 1780 - 1871
 • Anna Nadolska, Die deutsche Adelskultur im Großpolen der Zwischenkriegszeit. Ein Versuch der Charakterisierung des Begriffs
 • Magdalena Moj, Die Charakteristik der Vornamen, die den Kindern in Krasiejów in den Jahren 1831 - 1910 gegeben wurden
 • Gerda Nogal, Die literarischen Rückblicke Eberhard Hilschers als Medium der Erinnerung und der Vereinigung
 • Magdalena Karolak-Michalska, Der Einfluss der russischen Sprache auf die Sprachpolitik des unabhängigen Weißrussland und der Moldau-Republik
 • Miron Lakomy, Das Paradox der Cyber-Entwicklung: Zweimal soviel Technik, doppelsoviel Fehler?
 • Filip Kaczmarek, Vielsprachigkeit und Politik. Die Zusammenarbeit der Politiker und der Dolmetscher im Europäischen Parlament 
 • Aus der Geschichte des Instytut Zachodni
 • Archivalien von Krzysztof Skubiszewski

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640