Przegląd Zachodni

WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ

WSPÓŁCZESNE DYLEMATY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ
 • Numer: 1/2015

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Cezary Kościelniak, Chrześcijańskie i laickie konteksty idei braterstwa i ich polityczne konsekwencje
 • Tomasz Grzegorz Grosse, Czy „zróżnicowana integracja” może prowadzić do federacji wEuropie?
 • Sebastian Wojciechowski, W poszukiwaniu modelu polityki zagranicznej Unii Europejskiej
 • Michał Tomczyk, Wpływ europeizacji na proces decyzyjny w polityce zagranicznej Szwajcarii
 • Magdalena Szkudlarek, Turcja w Unii Europejskiej – realna perspektywa czy polityczna fikcja?
 • Przemysław Osiewicz, Wpływ zmian politycznych w Egipcie na bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej
 • Adam Kirpsza, Koordynatorzy grup politycznych w Parlamencie Europejskim
 • Wojciech Kasprowski, Polityka transportowa UE w działaniach Parlamentu Europejskiego VII kadencji
 • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Z historii dyplomacji polsko-austriackiej w latach 70. XX w. Wizyty kanclerza Austrii Bruno Kreisky’ego
 • Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Rola dyplomacji publicznej w kreowaniu zewnętrznego obrazu Unii Europejskiej
 • Bartosz Jankowski, Umowy o partnerstwie gospodarczym jako element polityki rozwojowej UE
 • Urszula Panicz, Janusz J. Tomidajewicz, Relokacja działalności gospodarczej a spójność w państwach członkowskich UE
 • Piotr Kalka, Innowacyjność gospodarki polskiej na tle gospodarek krajów Unii Europejskiej
 • Agata Ludera-Ruszel, Rozwój polskiego prawa pracy w następstwie integracji z Unią Europejską
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Unia Europejska wobec wyzwań rewolucji internetowej

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Marek Mazurkiewicz, Colloquium Opole 2014. 10 lat razem w Unii Europejskiej. Zagrożenia i szanse
 • Paweł Malendowicz, Społeczne oblicza Europy XXI wieku
 • Mariusz Menz, Edukacja polityczna w Polsce i w Niemczech. Historia, wyzwania, perspektywy
 • Marta Götz, Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni
 • Witold Nowak, Jubileusz 70-lecia Instytutu Zachodniego
 • Jadwiga Kiwerska, Wystawa poświęcona 70-leciu Instytutu Zachodniego
 • Hanka Dmochowska, Europejska Nagroda Obywatelska – European Citizen`s Prize 2014

 

CONTENTS

EUROPE: CONCEPTS, STRATEGIES, LAW

 • Cezary Kościelniak, Christian and Secular Contexts of the Idea of Brotherhood and Their Political Consequences  
 • Tomasz Grzegorz Grosse, Can “Differentiated Integration” Lead to a Federation of Europe?
 • Sebastian Wojciechowski, In Search of a Model of the European Union’s Foreign Policy
 • Michał Tomczyk, The Effect of Europeanization on the Decision-Making Process in the Foreign Policy of Switzerland
 • Magdalena Szkudlarek, Turkey in the EU – Still a Real Perspective or Political Fiction?
 • Przemysław Osiewicz, Political Changes in Egypt and Their Impact on the Energy Security of the European Union
 • Adam Kirpsza, Party Group Coordinators in the European Parliament
 • Wojciech Kasprowski, The European Union’s Transport Policy in the Activities Undertaken during the 7th Term of the European Parliament
 • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, From the History of Polish-Austrian Diplomacy in the 1970s. The Visits of Chancellor Bruno Kreisky
 • Marta Ryniejska–Kiełdanowicz, The Role of Public Diplomacy in Creating the External Image of the European Union
 • Bartosz Jankowski, Economic Partnership Agreement as Part of EU Development Policy
 • Urszula Panicz, Janusz J. Tomidajewicz, Economic Activity Relocation and Cohesion in EU Member States
 • Piotr Kalka, Innovativeness of Polish Economy against the Backdrop of the Economies of EU Countries
 • Agata Ludera-Ruszel, Development of Polish Labour Law in Consequence of Poland’s Integration with the European Union
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, The European Union vis-à-vis Challenges of the Internet Revolution

 

INHALT

EUROPA: KONZEPTIONEN, STRATEGIEN, RECHT

 • Cezary Kościelniak, Christliche und laizistische  Kontexte der Ideen der Brüderlichkeit und ihre politischen Konsequenzen
 • Tomasz  Grzegorz  Grosse, Kann eine „differenzierte Integration” zu einer Föderation  in Europa führen?
 • Sebastian Wojciechowski, Auf der Suche nach einem Modell der Außenpolitik der Europäischen Union
 • Michał Tomczyk, Der Einfluss der Europäisierung auf den Entscheidungsprozeß in der Außenpolitik der Schweiz
 • Magdalena Szkudlarek,  Die Türkei in der EU – eine reale Perspektive oder eine träumerische politische Fiktion?
 • Przemysław Osiewicz. Der Einfluss der politischen Veränderungen in Ägypten auf die Sicherheit der Energieversorgung der Europäischen Union
 • Adam Kirpsza, Die Koordinatoren der politischen Gruppierungen im Europäischen Parlament
 • Wojciech Kasprowski, Die Verkehrspolitik der EU in den Verhandlungen des Europäischen Parlaments der siebten Kadenz
 • Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska, Aus der polnisch-österreichischen Diplomatiegeschichte in den siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts. Die Besuche des Kanzlers Bruno Kreisky
 • Marta Ryniejska-Kiełdanowicz, Die Rolle der öffentlichen Diplomatie bei der Schaffung eines Bildes der EU nach außen
 • Bartosz Jankowski, Verträge über Wirtschaftspartnerschaft als ein Element der Entwicklungspolitik der EU
 • Urszula Panicz, Janusz J. Tomidajewicz, Die Relokalisation der Wirtschaftstätigkeit und der Zusammenhalt in den Mitgliedstaaten der EU
 • Piotr Kalka, Die Innovationsfähigkeit der polnischen Wirtschaft vor dem Hintergrund der Wirtschaft in den EU-Staaten
 • Agata Ludera-Ruszel, Die Entwicklung des polnischen Arbeitsrechts infolge der der Integration in die Europäische Union
 • Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz, Die Europäische Union vor den Herausforderungen der Internet-Revolution

 

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640