Przegląd Zachodni

Współczesne Niemcy

 • Data wydania: 11 kwietnia 2011
 • Numer: 2/2006

 Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 

 • Jan Pruszyński, Prawo do dziedzictwa kultury a własność dzieł sztuki i zabytków
 • Maria Tomczak, Nowa koalicja rządowa w RFN
 • Andrzej Guział, Miejsce Rosji w polityce zagranicznej RFN a szanse na wspólną politykę wschodnią UE
 • Robert Łoś, RFN - Polska w okresie przełomu październikowego 1956 roku
 • Bernd Rother, Wizyta Willy Brandta w Warszawie w grudniu 1985 roku. Okoliczności i fakty
 • Maria Wagińska-Marzec, Konflikty wokół Festiwalu Wagnerowskiego w Bayreuth
 • Marek Andrzejewski,, Niemieckojęzyczna emigracja w Polsce w latach 1933-1939
 • Katarzyna Jedynakiewicz, Emigracyjny kabaret polityczny "Die Pfeffermühle" Eryki Mann (1933-1937)

 

MATERIAŁY

 

 • Henryk Kuszczak, Opinie o Niemcach. Postawy mieszkańców Gubina
 • Magdalena Tomaszewska, Identyfikacja narodowa młodych "późnych wysiedleńców" z Polski w Niemczech
 • Monika Mardas, Adam Szymaniak, Rozliczanie przeszłości. Odpowiedzialność byłych przywódców wschodnioniemieckich za śmierć uciekinierów z NRD
 • Anna Artwińska, Friedrich Schiller w NRD: "Bo on jest nasz..." (Jubileusz 1955)
 • Ernest Kuczyński, "Była autorytetem moralnym..." Reakcja prasy polskiej na śmierć Marion hrabiny Dönhoff

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Anna Wolff-Powęska, Dieter Bingen (red.), Polacy - Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu (omów. Izabela Janicka)
 • Walter Eucken, Podstawy polityki gospodarczej (omów. Roman Dziergwa)
 • Stephan Burgdorff, Christian Habbe (Hrsg.), Als Feuer vom Himmel fiel. Der Bombenkrieg in Deutschland (omów. Marek Andrzejewski)
 • Klaus von See, Julia Zernack, Germanistik und Politik in der Zeit des Nationalsozialismus (omów. Anna Stolarczyk)
 • Mirosław Cygański, Tadeusz Dubicki, Niemcy wschodniobałtyccy w Estonii, na Łotwie i Litwie. Zarys dziejów do roku 1920 (omów. Tomasz Paluszyński)
 • Marek Zybura (wybór i opracowanie), Izabela Surynt (współpraca), "Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej (omów. Łukasz Musiał)
 • Ernst Jünger, Promieniowania, przekład Sławomir Błaut (omów. Łukasz Musiał)

 

NOTY

 

 • Polskie dokumenty dyplomatyczne 1972, red. Włodzimierz Borodziej; Polskie dokumenty dyplomatyczne 1939 styczeń - sierpień red. Stanisław Żerko (omów. Zbigniew Mazur)
 • Gregor Schöllgen, Die Außenpolitik der Bundesrepublik Deutschland. Von den Anfängen bis zur Gegenwart (omów. Aleksandra Kruk)
 • Przemysław Chojnowski, Zur Strategie und Poetik des Übersetzens. Eine Untersuchung der Anthologien zur polnischen Lyrik von Karl Dedecius (omów. Anna Stolarczyk)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Ryszarda Formuszewicz, Rafał Żytyniec, O nowy kształt historycznych badań regionalnych
 • Marcin Piechocki, Europa w XXI wieku. Między realizmem a idealizmem
 • Romualda Zwierzycka, Nagroda Pracy Organicznej dla profesora Andrzeja Kwileckiego

 

CONTENTS

 

 • Jan Pruszyński, The Right to Cultural Heritage and the Property of Art Objects
 • Maria Tomczak, The New Government Coalition in the FRG
 • Andrzej Guział, The Place of Russia in the Foreign Policy of the FRG and the Chances for a Common Eastern Policy of the EU
 • Robert Łoś, FRG - Poland during the Breakthrough of October 1956
 • Bernd Rother, Willy Brandt's Visit to Warsaw in December 1985. Circumstances and Facts
 • Maria Wagińska-Marzec, Controversies over the Wagner Festival in Bayreuth
 • Marek Andrzejewski,, The German-Speaking Emigration in Poland in the Years 1933-1939
 • Katarzyna Jedynakiewicz, Erika Mann's Émigré Political Cabaret ''Die Pfeffermühle'' (1933-1937)
 • Henryk Kuszczak, Opinions about Germans. The Attitudes of the Inhabitants of Gubin
 • Magdalena Tomaszewska, The National Identification of Young Emigrants (Aussiedler) from Poland in Germany
 • Monika Mardas, Adam Szymaniak, Settling Accounts with the Past. The Responsibility of Former East-German Leaders for the Death of Escapees from the GDR
 • Anna Artwińska, Friedrich Schiller in the GDR: ''For He is Ours...'' (The Jubilee of 1955)
 • Ernest Kuczyński, ''She was a Moral Authority...'' The Reaction of the Polish Press to the Death of Marion Countess Dönhoff

 

INHALT

 

 • Jan Pruszyński, Das Recht auf das kulturelle Erbe und der Besitz von Kunstwerken und Kulturdenkmälern
 • Maria Tomczak, Die neue Regierungskoalition in Deutschland
 • Andrzej Guział, Die Stellung Russlands in der Außenpolitik Deutschlands und die Aussichten für eine gemeinsame Ostpolitik der EU
 • Robert Łoś, BRD - Polen während des Umsturzes im Oktober 1956
 • Bernd Rother, Der Besuch Willy Brandts in Warschau im Dezember 1985. Die Zeitumstände und Fakten
 • Maria Wagińska-Marzec, Konflikte über die Bayreuther Festspiele
 • Marek Andrzejewski,, Die Migration von Deutschsprachigen in Polen in den Jahren 1933-1939
 • Katarzyna Jedynakiewicz, Das politische Exilkabarett "Die Pfeffermühle" von Erika Mann (1933-1937)
 • Henryk Kuszczak, Meinungen über die Deutschen. Einstellungen der Bürger von Gubin
 • Magdalena Tomaszewska, Die nationale Selbstidentifizierung jugendlicher "Spätaussiedler" aus Polen in Deutschland
 • Monika Mardas, Adam Szymaniak, Abrechnung mit der Vergangenheit. Die Verantwortung der früheren ostdeutschen Politiker für den Tod von Flüchtlingen aus der DDR
 • Anna Artwińska, Friedrich Schiller in der DDR: "Denn er gehört zu uns..." (150. Todestag 1955)
 • Ernest Kuczyński, Sie war eine moralische Autorität". Marion Gräfin Dönhoffs Tod im Spiegel der polnischen Presse Buchbesprechungen

 

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640