Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr hab. Magdalena Bainczyk

dr hab. Magdalena Bainczyk

główny analityk, prawnik, obszary badawcze: polskie i niemieckie prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe Zespół: Niemcy - Państwo, Społeczeństwo, Gospodarka

bainczyk@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • M. Bainczyk, Polski i niemiecki Trybunał Konstytucyjny wobec członkostwa państwa w Unii Europejskiej, Wrocław 2017, ss. 516 Do pobrania

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • M. Bainczyk, 2005, Wykonywanie praw zwierzchnich przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej na terenie Polski i Niemiec – zagadnienia konstytucyjno-prawne, Kwartalnik Prawa Publicznego 2005, nr 3, s. 203 – 219

 • M. Bainczyk, U. Ernst, 2006, Fragen der EU-Mitgliedschaft vor dem polnischen Verfassungsgerichtshof (Zagadnienia członkostwa w UE przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym), Europarecht 2006, nr 2, s. 247-265

 • M. Bainczyk, 2008, Ochrona przyrodzonej godności człowieka a ustawy „antyterrorystyczne” na przykładzie wyroków FTK i TK w sprawie zestrzelenia samolotów typu renegade, Państwo i społeczeństwo 2008, nr 3, s. 7-21

 • M. Bainczyk, 2008, Die Öffnung der Verfassung der Republik Polen für den Europäischen Haftbefehl (Otwarcie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej na europejski nakaz aresztowania), Europarecht 2008, nr 2, s. 257-269

 • M. Bainczyk, 2008, Konstytucyjno-prawne aspekty wolności religijnej w Niemczech w świetle orzecznictwa najwyższych sądów, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2008, nr 2, s. 117-140

 • M. Bainczyk, 2008, Konstytucyjno-prawne problemy otwarcia krajowego porządku prawnego na prawo unijne na przykładzie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe w sprawie europejskiego nakazu aresztowania, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2008, nr 2, s. 33-57

 • M. Bainczyk, 2008, Aspekty prawne ewolucji polityki zagranicznej UE– od Traktatu Konstytucyjnego do Traktatu Lizbońskiego, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2008, nr 4, s. 41-55

 • M. Bainczyk, 2009, Wybrane aspekty prawno-konstytucyjne procedury ratyfikacji Traktatu z Lizbony, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 3, s. 15-45

 • M. Bainczyk, 2009, Umowa stowarzyszeniowa jako instrument prawny Partnerstwa Wschodniego, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 4, s. 149-159

 • M. Bainczyk, 2009, Das Ratifizierungsverfahren des Vertrages von Lissabon in Polen (Procedura ratyfikacji Traktatu z Lizbony w Polsce), Europarecht 2009, nr 1, s. 145-160

 • M. Bainczyk, U. Ernst, 2010, Kompetenzstreit zwischen Staats- und Regierungschef über die Vertretung im Europäischen Rat – Anmerkung zum Beschluss des polnischen Verfassungsgerichtshofs vom 20. Mai 2009, Kpt 2/08 (Spór kompetencyjny pomiędzy szefem państwa a szefem rządu o przedstawicielstwo państwa w Radzie Europejskiej – uwagi na tle postanowienia TK z 20 maja 2009 r., Kpt 2/08) Europarecht 2010, nr 3, s. 415-437

 • M. Bainczyk, 2011, The concept of human dignity in European Union Law (Koncepcja godności ludzkiej w prawie Unii Europejskiej), Krakowskie Studia Międzynarodowe 2010, nr 3, s. 213-221

 •  M. Bainczyk, 2012, Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Niemiec w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów, Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 9, s. 42-46

 • M. Bainczyk, 2012, Wyrok niemieckiego Bundesverfassungsgericht w sprawie szkolenia w zawodzie lekarza, Europejski Przegląd Sądowy 2012, nr 11, s. 35-3

 • M. Bainczyk, Wyrok niemieckiego Bundesverfassungsgericht z 12.09.2012 r. w sprawie zastosowania środka tymczasowego w odniesieniu do traktatów mających na celu stabilizację sytuacji finansowej w państwach strefy euro, Europejski Przegląd Sądowy 2012 nr 12, s. 36-41

 • M. Bainczyk, 2012, Aspekty polityczno – prawne prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Między metodą wspólnotową a międzyrządową. W kierunku metody unijnej? Krakowskie Studia Międzynarodowe 2012, nr 2, s. 13-22

 • M. Bainczyk, 2013, Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Podstawowych Wolności przez organy władzy publicznej Republiki Federalnej Niemiec. Studium przypadku, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2013, nr 2, s. 25-43

 • M. Bainczyk, 2013, Krakowska Akademia przestrzenią dla dialogu społecznego. Debata „ACTA – prawa i wolności w Internecie”, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2013, nr 2, s. 133-137

 • M. Bainczyk Pomiędzy otwartością a kontrolą ultra vires – orzeczenie niemieckiego Bundesverfassungsgericht dotyczące skutków wyroku TS w sprawie Mangold II, Europejski Przegląd Sądowy 2013 nr 5, s. 33-39

 • M. Bainczyk, Zasada demokracji jako źródło warunków uczestnictwa Republiki Federalnej Niemiec w UE - wyrok niemieckiego Bundesverfassungsgericht w sprawie Traktatu z Lizbony (cz. I), Europejski Przegląd Sądowy 2013 nr 8, s. 33-38

 • M. Bainczyk, Zasada demokracji jako źródło warunków uczestnictwa Republiki Federalnej Niemiec w UE - wyrok niemieckiego Bundesverfassungsgericht w sprawie Traktatu z Lizbony (cz. II), Europejski Przegląd Sądowy 2013 nr 9, s. 26-31

 • M. Bainczyk, Wyrok niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 18.03.2014 r. w sprawie zgodności aktów prawnych, związanych ze stabilizacją strefy euro, z Ustawą Zasadniczą RFN, Europejski Przegląd Sądowy 2014 nr 7, s. 37-44

 • M. Bainczyk, 2014, Wybrane aspekty nowelizacji prawnych podstaw członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Uwagi na tle wyroków polskiego i niemieckiego trybunału konstytucyjnego w sprawie aktów normatywnych stabilizujących strefę euro, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2014, nr 1, s. 155-189

 • M. Bainczyk, Problemy hybrydowej oceny aktów unijnego prawa pochodnego w świetle wyroku niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 21.06.2016 r. w sprawie decyzji OMT, Europejski Przegląd Sądowy 2016, nr 11, s. 27-34

 • M. Bainczyk, Umowa stowarzyszeniowa pomiędzy UE a Ukrainą elementem budowy bezpieczeństwa europejskiego. Wybrane aspekty swobodnego przepływu osób, Krakowskie Studia Międzynarodowe 2016, nr 4, s. 29-51

 • M. Bainczyk, 2017, Die erste Vorabentscheidungsfrage des polnischen Verfassungsgerichtshofs an den EuGH (Pierwsze pytanie prejudycjalne polskiego Trybunału Konstytucyjnego wniesione do TS UE), Europarecht 2017 nr 1, s. 121-136

 • M. Bainczyk, 2017, Folgen einer mangelnden Anpassung der polnischen Verfassung nach dem Vertrag vom Lissabon im Lichte des Urteils des polnischen Verfassungsgerichtshofes zum Beschluss des Europäischen Rates zur Änderung von Art. 136 AEUV (Skutki braku modyfikacji polskiej Konstytucji w związku ze zmianami wprowadzonymi przez Traktat z Lizbony w świetle wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego decyzji Rady Europejskiej o zmianie Art. 136 TFUE) , Europarecht 2017, nr 2, s. 306-331

 • M. Bainczyk, 2017, Religionsfreiheit in Deutschland – zwischen kulturgeschichtlicher Bedeutung der Religion und der Neutralitätspflicht des Staates (Wolność religijna w Niemczech – pomiedzy znaczeniem historyczno-kulturowym religii i obowiązkiem neutralności światopoglądowej państwa), Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2017, nr 1, s. 51-69

 • M. Bainczyk, 2017, Die praktische Anwendung des Unionsrechts in Polen – Anmerkung zum Urteil des EuGH v. 7.3.2017, Rs. C-390/15 (RPO), und zum Beschluss des polnischen Verfassungsgerichtshofes v. 17.5.2017, Akz. K 61/13 (Praktyczne stosowanie prawa UE w Polsce – uwagi na tle wyroku TS UE z 7.3.2017 r., C-390/15 (RPO) i postanowienia polskiego TK z 17.5.2017 r. sygn. Akt K61/13), Europarecht 2017, nr 6, s. 645-662

Tłumaczenia orzeczeń sądowych
 • M. Bainczyk, U. Ernst, 2005, Auslieferung eines polnischen Staatsbürgers aufgrund eines europäischen Haftbefehls (Wydanie obywatela Polski na podstawie europejskiego nakazu aresztowania), Europarecht 2005, nr 4, s. 494-504
 • M. Bainczyk, U. Ernst, 2006, Urteil des polnischen Verfassungsgerichtshofes vom 11. Mai 2005, Az. K 18/04 (Wyrok polskiego Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r., sygn. Akt K 18/04) , Europarecht 2006, nr 2, s. 236-246
 • M. Bainczyk, U. Ernst, 2010, Polnischer Verfassungsgerichtshof, Beschluss vom 20. Mai 2009 (Polski Trybunał Konstytucyjny, postanowienie z 20 maja 2009 r.), wraz z U. Ernstem, Europarecht 2010, nr 3, s. 402 – 41
 • M. Bainczyk, 2011, Wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego z 7.09.2011 r. w sprawie pomocy dla Grecji, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 12, s. 51-56

Tłumaczenie tekstów prawniczych

 • M. Bainczyk tłumaczenie w: Z. Maciąg, Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy, Kraków 2006
 • Tłumaczenie M. Bainczyk, 2011, T. Giegerich, Ostatnie słowo Niemiec w sprawie zjednoczonej Europy – wyrok Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie Traktatu z Lizbony, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 3, s. 4-17
 • Tłumaczenie M. Bainczyk, 2011, W. Kahl, Rozwój prawa UE i orzecznictwa TS, Europejski Przegląd Sądowy 2011, nr 10, s. 4-15
 • Tłumaczenie M. Bainczyk, 2012, T. Dreier, E. Euler, V. Fischer, A. v. Raay, Muzea, biblioteki i archiwa w Unii Europejskiej – głos za rozszerzeniem zakresu dozwolonego użytku, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 2012, nr 4, s. 5-18
Opracowania zbiorowe
 • M. Bainczyk, 2006, Bezpieczeństwo energetyczne UE – wybrane aspekty prawne w: B. Bednarczyk, M. Lasoń (red.), Współczesne determinanty stosunków międzynarodowych, Kraków 2006, s. 161-173
 • M. Bainczyk, 2007, Standard ochrony praw podstawowych w orzecznictwie sądów europejskich w: B. Bednarczyk, M. Lasoń (red.), Społeczne, gospodarcze i polityczne relacje we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Kraków 2007, s. 147-157
 • M. Bainczyk, 2010, Badania i rozwój technologiczny oraz przestrzeń kosmiczna w: J. Barcz (red.), System prawa Unii Europejskiej. Podręcznik. Polityki Unii Europejskiej. Polityki społeczne. Aspekty prawne, Warszawa 2010, s. 182-209
 • M. Bainczyk, 2010, Klauzula praw człowieka jako środek budowy bezpieczeństwa i stabilizacji w: K. Budzowski (red.), Europejska polityka bezpieczeństwa i integracji, Kraków 2010, s. 177-187
 • M. Bainczyk, 2010, Pomiędzy wolnością pozytywną a negatywną - wolność religijna w świetle wybranych orzeczeń niemieckiego Federalnego Trybunału Konstytucyjnego, w: B. Bednarczyk, Z. Pasek, P. Stawiński (red.), Religia a współczesne stosunki międzynarodowe, Kraków 2010, s. 105-120
 • M. Bainczyk, 2010, Poszanowanie godności obywatela państwa trzeciego w świetle unijnego kodeksu wizowego w: J. Majchrowski, B. Stoczewska (red.), Wartości polityczne, Kraków 2010, s. 27-36
 • M. Bainczyk, 2014, Zasada państwa prawnego jako ograniczenie w przenoszeniu uprawnień władczych Republiki Federalnej Niemiec w ramach integracji europejskiej w: M. Grzybowski, P. Tuleja (red.), Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Studia konstytucyjne, tom 1, Kraków 2014, s. 401-428
 • M. Bainczyk, 2016, Konstytucyjna zasada poszanowania praw człowieka w procesie integracji europejskiej - od wspólnoty do zbieżności aksjologicznej w: L. Leszczenko, J. Szablicka-Żak (red.), Wybrane problemy ochrony praw człowieka w Polsce, Wrocław 2016, s. 65-78
 • M. Bainczyk, 2016, Odwołania do prawa obcego w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego w sprawach związanych z integracją europejską w: A. Wudarski (red.), Polska komparatystyka prawa. Prawo obce w doktrynie prawa polskiego, Warszawa 2016, s. 505-532
Recenzje
 • M. Bainczyk, 2009, B. Latos, Klauzula derogacyjna i limitacyjna w Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, recenzja opublikowana w: Krakowskie Studia Międzynarodowe 2009, nr 3, s. 197-200
 • M. Bainczyk, 2010, J. Kranz (red.), Świat współczesny wobec użycia siły zbrojnej. Dylematy prawa i polityki, Warszawa 2009, recenzja opublikowana w: Bezpieczeństwo. Teoria o praktyka 2010, nr 1-2, s. 141-146

Numer wewnętrzny: 312


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640