Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

dr Natalia Jackowska

dr Natalia Jackowska

główny analityk, prawnik, obszary badawcze - historia myśli politycznej, integracja europejska (z uwzględnieniem roli Kościoła), Polska i jej relacje międzynarodowe w II połowie XX wieku Zespół: Niemcy – państwo, społeczeństwo, gospodarka

jackowska@iz.poznan.pl

Publikacje

Monografie

 • Kościół katolicki w Polsce wobec integracji europejskiej, Instytut Zachodni i Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum, Poznań – Gniezno 2003, ss. 328.
 • (wraz z : J. Dobrowolska-Polak, M. Nowosielski, M. Tujdowski), Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, Instytut Zachodni, Poznań 2013, ss.257.

Artykuły

Artykuły w czasopismach naukowych
 • Tadeusz Mazowiecki w Kole Poselskim „Znak” 1961-1972, „Przegląd Zachodni” 1994, nr 1, s. 123-142.
 • Aleksander Hertz, Szkice o totalitaryzmie, Warszawa 1994, (rec.), „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. XLVIII, 1996, z. 1-2, s. 264-266.
 • Ewa Borkowska-Bagieńska, Henryk Olszewski (red.), Historia prawa – historia kultury. Liber Memorialis Vitoldo Maisel dedicatus, Poznań 1994, (rec.), „Czasopismo Prawno-Historyczne” t. XLVIII, 1996, z. 1-2, s. 254-256.
 • Tadeusz Mazowiecki – polityk trudnych czasów, red. Waldemar Kuczyński i Zofia Psota, Warszawa 1997, (rec.), „Zbliżenia. Annäherungen. Polska-Niemcy. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego”1998, nr 2(20), s. 163-166.
 • Deutsche und Polen auf dem Weg zur gutnachbarschaftlichen Partnerschaft. Eine Bilanz der ersten zehn Jahre 1989-1998. Konferenz in Kreisau/Krzyżowa, 13.16. Oktober 1998., „Blick auf Wielkopolska” Dezember 1998 - Januar 1999, s. 16.
 • Stefan Garsztecki, Das Deutschlandbild in der offiziellen, der katholischen und der oppositionellen Publizistik Polens 1970-1989. Feindbild kontra Annäherung, Materialien und Studien zur Ostmitteleuropa-Forschung, Verlag Herder-Institut, Marburg 1997, (nota), „Przegląd Zachodni” 1999, nr 2, s. 241-242.
 • Deutsche und Polen auf dem Weg zur partnerschaftlichen Nachbarschaft. Ein Bilanzversuch des ersten Jahrzehnts (1989-1998), „WeltTrends” Sommer 1999, Nr. 23, s. 214-217.
 • Renovabis – dzieło pomocy katolików niemieckich Europie Wschodniej, „Przegląd Zachodni” 2000, nr 1, s. 177-185.
 • Współpraca ekumeniczna Kościołów w latach dziewięćdziesiątych w perspektywie integracji europejskiej, „Przegląd Zachodni” 2001, nr 2, s. 143-162.
 • Polens katholische Kirche und die europäische Integration, „Welt Trends” Sommer 2003, Nr. 39, s. 120-132.
 • Dyskurs i zadanie. Kościół w Polsce wobec idei europejskiej, „Wokół Współczesności” 2004, nr 1(17), s. 186-216.
 • Andrea Langer, Die Gnadenkirche „Zum Kreuz Christi” in Hirschberg. Zum protestantischen Kirchenbau Schlesiens im 18. Jahrhundert, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 2003, (omówienie), „Przegląd Zachodni” 2005, nr 3, s. 247-249.
 • Wiarygodne i rzetelne źródło, „L’Osservatore Romano” Wydanie polskie, 2005, nr 4, s. 50.
 • Europejskie dziedzictwo Orędzia, „Nasz Głos” Pismo Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana 2005, nr 12 (105) s. 12-13.
 • Protagoniści i spadkobiercy. Rola Orędzia biskupów z 1965 roku w dialogu konfesyjnym i europejskim, „Przegląd Zachodni” 2006, nr 1, s. 99-113.
 • Habemus Papam Benedictum w kraju Karola Wojtyły, „Dialog. Magazyn Polsko-Niemiecki” 2006, nr 74-75, s. 118-124.
 • Spór graniczny PRL-NRD w Zatoce Pomorskiej, „Przegląd Zachodni” 2008, nr 3, s. 145-159.
 • Uczony i mąż stanu. Krzysztof Skubiszewski (1926-2010), „Przegląd Zachodni”2010, nr 2, s. 313-318.
 • Europejskie Spotkania Młodych – dialog w epoce kryzysu, „Przegląd Zachodni” 2010, nr 4, s. 251-261.
 • Układ z 1970 r. o podstawach normalizacji stosunków z RFN – przypadek ponadpolitycznej zgody?, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” nr 87, Studia Politologica V, (red.) M. Mikołajczyk, M. Śliwa, A. Tasak, Kraków 2011, s. 144-157.
 • Racja stanu a polska prezydencja, „Przegląd Zachodni” 2012, nr 2. s. 59-68.
 • The Border Controversy between the Polish People's Republic and the German Democratic Republic in the Pomeranian Bay, „Przegląd Zachodni” Special number 2012, s. 103-117.
 • „Polityczne resztówki”? Biografie jako czynnik kształtowania stanowiska katolickich środowisk opiniotwórczych wobec Niemiec w okresie Polski Ludowej, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” nr 129, Studia Politologica IX, (red.) M. Śliwa, M. Mikołajczyk, A.Tasak, Kraków 2013, s. 56-72.
 • Raison d'Etat and the Polish Presidency, „Przegląd Zachodni. Journal of the Institute for Western Affairs in Poznań” 2013, nr I, s. 59-67.
 • O wielkości i trudnościach polskiej transformacji. Uwagi w związku z książką Tadeusza Mazowieckiego „Rok 1989 i lata następne. Teksty wybrane i nowe”, Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2012, ss. 504, „Czasopismo Prawno-Historyczne”t. LXVI, 2014, z. 1, s. 477-485.
 • Krzysztof Skubiszewski. Polnischer Diplomat der Wendezeit, „Welt Trends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” Januar/Februar 2015, Nr. 100, s. 75-80.
 • Od Krzyżowej do Majdanu. Sąsiedztwo z Niemcami w polityce III RP, w: „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis” nr 181, seria „Studia Politologica” XIV, pod redakcją Ryszarda Kozioła i Agaty Tasak, Kraków 2015, s. 139-152.

Rozdziały w pracach zbiorowych
 • Opracowanie 50 haseł (w tym 33 biograficznych, 17 rzeczowych), w: Niemcy współczesne. Zarys encyklopedyczny, Instytut Zachodni, Poznań 1999.
 • Kościoły w procesie pojednania polsko-niemieckiego, w: Polacy i Niemcy na drodze do partnerskiego sąsiedztwa. Próba bilansu dziesięciolecia 1989-1998, (red.) D. Bingen, K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2000, s. 310-329.
 • Die Bedeutung der Förderung von katholischen Eliten in den mittelosteuropäischen Staaten (tezy wygłoszonego referatu), w: Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst, Jahresbericht 2000, Bonn 2000, s. 101-102.
 • Religie i religijność w zjednoczonych Niemczech, w: J. Dobrowolska-Polak, N. Jackowska, M. Nowosielski, M. Tujdowski, Niemcy po zjednoczeniu. Społeczeństwo – wielokulturowość – religie, Poznań 2013, s. 183-253.
 • Doświadczenie pojednania w dialogu Kościołów, w: Polacy-Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, (red.) A. Wolff-Powęska, D. Bingen, Poznań 2004, s. 174-206.
 • Erfahrungen mit der Versöhnung im Dialog der Kirchen, w: Nachbarn auf Distanz. Polen und Deutsche 1998-2004, (Hrsg.) A. Wolff-Powęska, D. Bingen, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2005, s. 144-171.
 • Europejski spór o wartości chrześcijańskie – pokusa państwa laickiego? w: Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, (red.) Z. Leszczyński, S. Sadowski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2005, s. 299-313.
 • Nauka i polityka: protokół rozbieżności czy ewolucja roli publicznej? w: Model przywództwa. Wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy, (red.) A. K. Piasecki, Kraków 2006, s. 81-91.
 • Rola chrześcijaństwa w kształtowaniu tożsamości Europy w przesłaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II wobec Polonii, Studia Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej z. 7, Poznań 2006, s. 64-79.
 • Rola informacji w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej; przykład Wielkopolski, w: Dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej. Przykład Polski ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski, (red.) P. Kalka, Instytut Zachodni Poznań 2007, s. 237-253.
 • Die Rolle der Information im Beitrittsprozess Polens zur Europäischen Union am Beispiel Wielkopolska, w: Anpassungen an die EU-Erfordernisse. Beispiel Polen, (red.) P. Kalka, Poznań 2007, s. 247-266.
 • Solidarność międzynarodowa w polskiej debacie o integracji europejskiej, w: Niepodległość, zależność, suwerenność. Problematyka zagraniczna w najnowszej polskiej myśli politycznej, (red.) W. Paruch, K. Trembicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, s. 181-196.
 • Polacy-Niemcy. Sztuka porozumiewania w europejskiej codzienności, w: Polsko-niemieckie mediacje w rozwiązywaniu konfliktów dotyczących opieki nad dziećmi, materiały powielane seminarium, Wrocław-Krzydlina Mała 2007, 13 ss.
 • Racja stanu w warunkach polskiej transformacji, w: Kontynuacje i nowatorstwo w świecie współczesnych idei, (red.) M. Mikołajczyk, M. Śliwa, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008, s. 290-301.
 • Integracja europejska jako czynnik zmiany w relacjach polsko-niemieckich, w: Koncepcje integracji w Europie w XX i XXI wieku. Prawo i stosunki międzynarodowe, (red.) D. Bunikowski, R. Musiałkiewicz, Instytut Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów UMK, Toruń 2008, s. 233-246.
 • Dialog jako obywatelska racja stanu w relacjach opolsko-niemieckich po 1989 r., w: Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej. Polityka-prawo i administracja-gospodarka. Próba bilansu, (red.) M. Fic, L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 4Dplus, Katowice 2010, s. 99-109.
 • Racja stanu w programie i działaniu Solidarności 1980-1989, w: O Polskę wolną! O Polskę solidarną! NSZZ Solidarność w latach 1980-1989, (red.) W. Polak, S. Galij-Skarbińska, V. Kmiecik, M. Białkowski, J. Kufel, P Ruchlewski, Gdańsk 2011, s. 253- 266.
 • Islam, judaizm i chrześcijaństwo w społeczeństwie i państwie niemieckim po 1990 r., w: Niemcy, Austria, Szwajcaria. Wyzwania z przełomu XX/XXI wieku, (red.) E. Kuczyński, M. Tomczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, s. 65-85.
 • Spełnione proroctwo Soboru? Orędzie biskupów z 1965 roku i geneza kościelnych inicjatyw pojednania polsko-niemieckiego, w: Studia soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II, (red.) M. Białkowski, Toruń 2013, s. 235-256.
 • Współczesne ruchy kontestacyjne w Kościele katolickim Austrii i RFN, w: Polityka – kultura – społeczeństwo. Niemcy, Austria, Szwajcaria w pierwszej dekadzie XXI wieku, (red.) E. Kuczyński, M. Tomczyk, Łódź 2013, s. 306-326.
 • Etos obywatelski w relacjach polsko-niemieckich – doświadczenia i zadania, w: Edukacja i społeczeństwo obywatelskie – perspektywa interdyscyplinarna, (red.) M. Kamińska, L. Tomaszewska, Płock 2013, s. 80-98.
 • Spóźnione aggiornamento? Integracja europejska jako element polskiej dyskusji o Kościele w świecie współczesnym, w: Studia soborowe. Historia i recepcja Vaticanum II, (red.) M. Białkowski, Toruń 2014, s. 345-372.
 • Parlament Europejski jako forum współpracy polsko-niemieckiej, w: Niemcy, Szwajcaria, Austria na arenie międzynarodowej. Polityka – kultura – społeczeństwo, (red.) E. Kuczyński, M. Tomczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 68-83.
 • „Radość i nadzieja, smutek i trwoga” – Sobór Watykański II a społeczna rola Kościoła w okresie Polski Ludowej, w: Sensus catholicus. Katolicy świeccy w Polsce Ludowej. Postawy – aktywność – myśl, (red.) R. Ptaszyński, T. Sikorski,Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 222-239.
 • Krzysztof Skubiszewski – współautor zmian w polskiej polityce wobec Niemiec, w: Między Rosją a Niemcami. Dyplomacja środkowoeuropejska w XX wieku, t. 2: Lata 1945-2000, (red.) E. Alabrudzińska, Toruń 2015, s. 364-386.
 • List biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku – wkład Kościołów w pojednanie polsko-niemieckie oraz aktualne wyzwanie dla Europy, w: „Radość i nadzieja, smutek i trwoga…” Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza, pod redakcją Michała Białkowskiego, Toruń 2016, s. 263-284.

Ekspertyzy i opracowania analityczne

 • Polska w procesie integracji europejskiej – stanowisko Kościoła katolickiego, „Zeszyty Instytutu Zachodniego” nr 17/2000, ss. 35.
 • Opinia dotycząca poselskiego projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci ks. Stanisława Streicha w 75. rocznicę śmierci kwiecień 2013, 8 ss. (ekspertyza niepublikowana na zamówienie Sejmu RP).
Biuletyny Instytutu Zachodniego
 • Niemiecka Konferencja ds. Islamu jako przykład instytucjonalizacji dialogu państwa z muzułmanami w Republice Federalnej Niemiec, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 45/2010.
  Pobierz publikację »
 • Wizyta Benedykta XVI i jej wpływ na społeczną pozycję Kościołów w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 71/2011.
  Pobierz publikację »
 • Abdykacja papieża w opiniach niemieckich komentatorów, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 120/2013.
  Pobierz publikację »
 • Parlament Europejski wobec sytuacji krajów Partnerstwa Wschodniego oraz Ukrainy przed zawarciem umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 139/2013.
  Pobierz publikację »
 • The European Parliament on the position of Eastern Partnership countries and Ukraine in the run-up to their conclusion of association agreements with the European Union, „Billetin of the Institute for Western Affairs” no. 139/2013.
  Pobierz publikację »
 • Tadeusz Mazowiecki in memoriam, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 145/2013.
  Pobierz publikację »
 • Tadeusz Mazowiecki in memoriam, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no.
  Pobierz publikację »

Numer wewnętrzny: 401


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640