Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Pracownicy

Pion badawczo-analityczny

prof. dr hab. Andrzej Sakson

prof. dr hab. Andrzej Sakson

kierownik projektu, socjolog, obszary badawcze: mniejszości narodowe i etniczne, ze szczególnym uwzględnieniem mniejszości niemieckiej w Polsce oraz społeczności Mazurów i Warmiaków; przemiany społeczne na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski; zagadnienia migracji i uchodźców w Polsce i Europie; współczesne stosunki polsko-niemieckie oraz życie społeczne w zjednoczonych Niemczech; socjologia młodzieży i subkultur; Okręg Kaliningradzki Zespół: Stosunki polsko-niemieckie

sakson@iz.poznan.pl

I. MONOGRAFIE

 Menschen im Wandel. Polen und Deutsche, Minderheiten und Migranten in Europas

Geschichte und Gegenwart, Potsdamer Textbücher Bd. 10, Universitätsverlag Potsdam, Potsdam 2008,  ss. 241.

Berlin – Warszawa. Studia o Niemcach i ich relacjach z Polakami, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2010, ss. 144.

Od Kłajpedy do Olsztyna. Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Kraj Kłajpedzki, Obwód Kaliningradzki, Warmia i Mazury, Instytut Zachodni, Poznań 2011, ss. 828.

 

    Redakcja monografii zbiorowych

Wielkopolska wobec wyzwań XXI wieku, (red.) W. Molik, A. Sakson, T. Stryjakiewicz, Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, Poznań 2004.

Porządek społeczny a wyzwania współczesności, (red.) A. Sakson, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005, ss. 393.

Z pogranicza na pogranicze w świetle teorii i wyników badań,  (red.) W. Misiak, Z. Kurcz, A. Sakson, Wydawnictwo Silesia, Wrocław 2005, ss.155.

Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne (1945-2005) – 60 lat w granicach państwa polskiego, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni,  Poznań 2006, ss. 431.

Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza. Materiały pomocnicze do analizy stosunków narodowościowych na przy­kładzie warmińskiej wsi Purda Wielka, t. 1, (red.) A. Sakson, R. Traba, Historie i pamięć polsko-niemieckiego pogranicza. Purda Wielka, Wydawnictwo Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie, Instytut Zachodni, Olsztyn 2007, ss. 256.

 Die „dritte Generation”. Essays und Beiträge zu den deutsch-polnischen Beziehungen/ „Trzecie pokolenie”. Eseje i artykuły na temat stosunków polsko-niemieckich, (Hrsg.) J. Franzke, K. Kindelberger, B. Koszel, R. Kramer, A. Sakson,  Universitätsverlag Potsdam, Potsdam 2008, ss. 92.

 Raport o stratach wojennych Poznania 1939-1945, (red.) A. Sakson, A. Skarżyński, Miasto Stołeczne Poznań. Wydawnictwo Miejskie, Poznań 2008, ss. 276.

 Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, (red.) A. Sakson,  Instytut Zachodni, Poznań 2008, ss. 436.

Polskie transgranicza, (red.) Z. Kurcz, A. Sakson, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, ss. 151.

Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich. Próba bilansu, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2009, ss. 331.

Samorząd pomocniczy jako czynnik pobudzający społeczeństwo obywatelskie na wsi, red. A. Sakson, P. Węgierkiewicz, Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów, Stowarzyszenie Fundamenty Silnego Państwa, Instytut Zachodni, Konin – Poznań – Warszawa 2010, ss. 177.

Umgesiedelt – Vertrieben. Deutchbalten und Polen 1939-1945 im Warthegau, (Hrsg.) E. Neander, A. Sakson, Verlag Herder-Institut, Marburg 2010, ss.130.

Polskie Ziemie Zachodnie i Północne. Studia socjologiczne, (red.) A. Michalak, A. Sakson, Ż. Stasieniuk, Instytut Zachodni, Poznań 2011, ss. 280.

Społeczeństwo wieloetniczne w Niemczech, (red.) A. Sakson, Wydawnictwo GAJT, Wrocław 2012, ss. 91.

 Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2013, ss. 264.

  

  1. ARTYKUŁY

     Artykuły w czasopismach naukowych

 Polen: Aktuelle Situation von  Integration und Asyl, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2002, Nr. 2, s. 243-236.

 Ost-Festung Europa? Polen und die Ost-Erweiterung der EU. Auswirkungen auf Migration und  Asyl, „AWR Bulletin.Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2003, Nr. 3-4, s. 168-171.

 Położenie ludności mazurskiej w powiecie Szczytno w latach 1950-1952
w świetle dokumentów Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
, „Rocznik Mazurski” t. VII, 2003, s. 67-85.

Przestrzeń symboliczna w Kraju Kłajpedzkim, „Acta Cassubiana” t. VIII, Gdańsk 2006, s. 84-99. 

Repatrierung der polnischen  Bevölkerung: 1945-2005, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2005, Nr. 3, s. 195-202.

Społeczeństwo postmigracyjne, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych”  2005, nr 1, s. 3-4.

Sytuacja ludności warmińskiej i mazurskiej w świetle „Memoriału delegacji Warmiaków i Mazurów” z 1965 r. oraz „Apelu przedstawicieli olsztyńskich stowarzyszeń twórczych i naukowych w sprawie wyjazdów ludności rodzimej do RFN” z 1981 r., „Przegląd Zachodni” 2005, nr 3, s. 203-218.

Die Kluft wächst. Das Deutschlandbild der Polen. „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien”  2006, Nr. 50, s. 125-129.

Tożsamość lokalna i regionalna współczesnych mieszkańców byłych Prus Wschodnich. Raport, „Przegląd Zachodni”  2006, nr 1, s. 221-224. 

EU-Osterweiterung und Migration, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2007, Nr. 1, s. 4-9.

Kraj Kłajpedzki. Zmiany ludnościowe 1945-1950, „Przegląd Zachodni” 2007, nr 3, s. 105-126.

Polnische Asylpolitik im „neuen” Europa, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2007, Nr. 4, s. 261-273.

 Die Erwerbstmigration der Polen nach der EU-Erweiterung im Jahr 2004. Die soziologische Probleme einer Kulturgemeinschaft, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2008, Nr. 3, s. 180-184.

 Migracje – fenomen XX i XXI wieku, „Przegląd Zachodni” 2008,  nr 2,  s. 14-19.

70 Jahre danach. Nachdenken über den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” 2009, Nr. 69,  s. 35-42.

Warschau zwischen Berlin und Moskau. Eine polnische Sicht, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” 2009, Nr. 67, s.103-109.

Perspektywy polsko-niemieckiej współpracy, „Przegląd Zachodni” 2009, nr 3, s. 144-146.

Upamiętnienia I wojny światowej na Warmii i Mazurach, „Siedlisko. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość społeczności na Ziemiach Zachodnich i Północnych” 2009, nr 6,  s. 34-39.

Przemiany tożsamości mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych, „Rocznik Lubuski” t. 36, (cz. 2: Druga dekada wolności. Socjologiczne konsekwencje i zagadki transformacji, red. J. Frątczak-Müller, A. Mielczarek-Żejmo, L. Szczegóła), Zielona Góra 2010, s. 307-324.

 Sozialleistungen für Flüchtlinge und subsidiär Schutzbedürftige in Polen, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2010, Nr. 4, s. 295-302.

 Neues deutsches Gedanken? „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” 2011, Nr. 78, s. 142-143.

 Polonia i emigracja w Niemczech w XX wieku i na początku XXI w., „Przegląd Polsko-Polonijny” 2011, nr 1, s. 149-162.

 Polonia w Niemczech w opinii prasy polskiej i niemieckiej. „Przegląd Zachodni” 2012, nr 3, s. 157-184.

 Integration of refugees in Poland, „AWR Bulletin. Vierteljahresschrift für Flüchtlingsfragen” 2011, Nr. 4, s. 278-281.

 Abwarten im Ausland: Polnische Arbeitsmigration im Schatten der EU-Krise, „WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” 2013, Nr. 88, s. 18-22.

 Położenie ludności mazurskiej i warmińskiej oraz jej reprezentantów w świetle „Memoriału posła KRN B. Korolewicza-Wilamowskiego do MZO” z dnia 20 listopada 1946 roku, „Przegląd Zachodni” 2013, nr 3, s. 291-300.

 Polen und Ukraine – konfliktreiches Verhältnis, WeltTrends. Zeitschrift für internationale Politik und vergleichende Studien” 2014, Nr. 97, s. 71-79.

     Rozdziały w pracach zbiorowych

 Konflikty na tle narodowościowym we współczesnej Polsce, w: Społeczeństwo obywatelskie w procesie integracji europejskiej, (red.) B. Gorzyńska-Bittner, J. Stępień, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2002, s. 47-61.

 Mniejszość niemiecka w Polsce Ludowej, w: Mniejszość niemiecka w Polsce, Zeszyty Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” nr 13/6, Opole-Poznań-Warszawa 2002, s. 42-52.

 Rola mniejszości narodowych w stosunkach Polski z państwami sąsiednimi (wybrane problemy), w: Demokracja i społeczeństwo. Studia z myśli politycznej i zmian ustrojowych w Polsce, (red.) T. Godlewski, W. Jurkiewicz, Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa 2003, s. 209-219.

 Stosunek mieszkańców zachodniego pogranicza Polski do wykupu ziemi przez Niemców, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Teoria, studia, interpretacje, (red.) M. Zielińska, t. 1, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003, s. 439-451.

 Polnische Minderheitenpolitik, w: Das moderne Polen. Staat und Gesellschaft im Wandel. Beiträge zur Debatte, (Hrsg.) J. Franzke, Potsdamer Textbücher Bd. 8, Berlin 2003, s. 94-100.

 Nowy podział administracyjny a przemiany świadomości regionalnej na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, w: Społeczne uwarunkowania rozwoju lokalnego, (red.) A. Potoczek, J. Stępień, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań – Włocławek 2003, s. 86-97.

 Königsberg-Królewiec-Kaliningrad: dziedzictwo geopolityczne, w: Polacy – Niemcy. Sąsiedztwo z dystansu, (red.) A. Wolff-Powęska, D. Bingen, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 432-466.

 Dualistyczne społeczeństwo? w: Zjednoczone Niemcy. Bilans przemian ekonomicznych, społecznych i politycznych (1990-2002), (red.) P. Kalka, J. Kiwerska, Instytut Zachodni, Poznań 2004, s. 165-182.

  Polska i niemiecka pamięć historyczna, w: Zbrodnie niemieckie w Wielkopolsce 1939-1945,  (red.) M. Libicki R. Wryk, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004, s. 151-166.

 Polen und die Ost-West Wanderungsbewegungen in Europa, w: Współczesna Europa, (red.) S. Wojciechowski, Wydawnictwo WSHNiD w Poznaniu, Poznań 2004, s.17-34.

 Migracje w XX wieku, w: Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu, (red.) M. Salamon, J. Strzelczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 441-456.

 „My także jesteśmy ofiarami” – europejskie kontrowersje wokół pamięci historycznej, w: Europa w Polsce. Polska w Europie, (red.) B. Koszel, t. 3, Forum Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Poznań 2004, s. 155-186.

 Okręg Kaliningradzki – Polska – Unia Europejska, w: Inna(?) Europa. The other (?) Europe, (red.) B. Goryńska-Bittner, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Poznań 2004, s. 187-220.

Ethnic conflicts in present-day Poland: A sign of nationalism or conflicts of interests? w: Nationalisms. Across the Globe. An overview of nationalisms in state-endowed and stateless nations, vol. 1: Europe, (ed.) W. J. Burszta, T. Kamusella, S. Wojciechowski, School of Humanities and Journalism, Poznań 2005, s.191-204

Europejska czy narodowa kultura pamięci historycznej? w: Porządek społeczny a wyzwania współczesności, (red.) A. Sakson, Wydawnictwo Naukowe UAM,  Poznań 2005, s. 203-219.

Już inni, jak wszyscy, w: Etos Wielkopolan. Antologia tekstów o społeczeństwie Wielkopolski z drugiej połowy XIX i XX wieku, wybór i oprac. W. Molik, PTPN, Centrum „Instytut Wielkopolski” UAM, Poznań 2005, s.267-272.

Königsberg-Królewiec-Kaliningrad: eine geopolitische Hinterlassenschaft, w: Nachbarn auf Distanz. Polen und Deutsche 1998-2004, (Hrsg.) A. Wolff-Powęska, D. Bingen, Harrasowitz Verlag, Wiesbaden 2005, s. 364-394.

Przełamywanie granic? Współcześni mieszkańcy byłych Prus Wschodnich: Warmia i Mazury, Okręg Kaliningradzki, Kraj Kłajpedzki, w: Z pogranicza na pogranicze w świetle teorii i wyników badań, (red.) W. Misiak, Z. Kurcz, A. Sakson, Wydawnictwo Silesia, Wrocław 2005, s.9-28.

Społeczeństwo byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej – typowy czy wyjątkowy przykład transformacji w Europie Środkowej, w: Współczesne społeczeństwo polskie. Przemiany struktury społecznej, (red.) R. Suchocka, Wydawnictwo WSNHiD w Poznaniu, Poznań 2005, s.145-163.

Vertreibung und Aussiedlung aus den ehemaligen polnischen Ostgebieten und polnische Akulturationspolitik in den neuen Westgebieten, w: Recht – Wirtschaft – Kultur. Herausforderungen an Staat und Gesellschaft im Zeitalter der Globalisierung. Festschrift für Hans Hablitzel zum 60. Geburtstag, (Hrsg.) M. Wollenschläger, E. Kreßel, J. Egger, Duncker&Humboldt Verlag, Berlin 2005, s. 261-275.

Erwin Kruk – badacz i działacz mazurski, w: Z dróg Erwina Kruka. Na 65. urodziny twórcy,  (red.) Z. Chojnowski,  Polskie  Towarzystwo Czytelnicze, Oddział w Olsztynie, Olsztyn 2006, s. 165-176.

Ludność mazurska po 1945 r., w: Powiat Szczycieński. Przeszłość – współczesność, (red.) G.   Jasiński, Z. Kudrzycki, A. Misiuk, Wydawnictwo Starostwa Powiatowego w  Szczytnie, Szczytno 2006, s. 516-536.

Polnische Nationalitätenpolitik. Von multinationalen zum ethnisch (fast) homogenen Polen, w: Minderheitenkonflikte in Europa. Fallbeispiele und Lösungsansätze, (Hrsg.) S. Salzborn, Studien Verlag, Innsbruck –Wien – Bozen 2006, s. 198-200.

Odzyskiwanie Ziem Odzyskanych – przemiany tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców  Ziem Zachodnich i Północnych a rewindykacyjne postulaty niemieckich środowisk ziomkowskich, w: Ziemie Odzyskane/Ziemie Zachodnie i Północne (1945-2005) – 60 lat w granicach państwa polskiego, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2006,  s. 267-289.

Tradycja i współczesność na pograniczach: Warmia i Mazury, Okręg Kaliningradzki, Kraj Kłajpedzki, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Nowe pogranicza,  (red.) Ż. Leszkiewicz-Baczyńska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2006, s. 145-170. 

Stosunki polsko-niemieckie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: Nad Bałtykiem, Pregołą i Łyną XVI-XX wiek. Księga Pamiątkowa poświęcona Jubileuszowi 50-lecia pracy naukowej Profesora Janusza Jasińskiego, (red.) Z. Randomańska, Wydawnictwo Elset, Olsztyn 2006, s. 507-519.

Migrationsprobleme in Polen, w: Migration, Beschäftigung und soziale Sicherheit, (Hrsg.) U. Becker, H. Hablitzel, E. Kressel, Abhandlungen zu Migration und Flüchtlingsfragen, Bd. 5, Association for the Study of the World Refugee Problem, BWU – Berliner Wissenschafts-Verlag, Berlin 2007, s. 35-40.

(wraz z: R. Traba), Purda Wielka/Gross Purden. Uniwersalny charakter i specyfi­ka opowieści o pograniczu polsko-niemieckim, w: Przeszłość zapamiętana. Narracje z pogranicza. Materiały pomocnicze do analizy stosunków naro­dowościowych na przykładzie warmińskiej wsi Purda Wielka, (red.) A. Sakson, R. Traba, t. 1., Wydawnictwo Stowarzyszenia Wspólnota Kulturowa „Borussia” w Olsztynie, Instytut Zachodni, Olsztyn 2007, s. 16-30.

Sytuacja Mazurów po zakończonej w 1958 roku w województwie olsztyńskim akcji łączenia rodzin w: Ewangeliccy duchowni i parafianie. Powojenne lata w Olsztynie i na Mazurach, (red.) E. Kruk, Mazurskie Towarzystwo Ewangelickie, Olsztyn 2007, s. 97-106.

Tradycja socjologicznych badań zachodniego pogranicza w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicze Polski w integrującej się Europie, (red.) M. Zielińska, B. Trzop, K. Lisowski, Wydawnictwo Lubuskiego Towarzystwa Naukowego, Zielona Góra 2007, s. 331-348.

W cieniu przeszłości – współczesne stosunki polsko-niemieckie, w: Aktualność przesłania paryskiej „Kultury” w dzisiejszej Europie. Zbiór studiów, (red.) Ł. Jasina, J. Kłoczowski, A. Gil, Materiały Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, t. XXII, Wydawnictwo Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2007, s. 315-326.

Konstruowanie lokalności w społecznościach postmigracyjnych, w: Oblicza lokalności. Ku nowym formom życia lokalnego, (red.) J. Kurczewska, Wyda­wnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa 2008, s. 134-161.

 Transgraniczność litewsko-rosyjsko-polska, w: Polskie pogranicza w proce­sie przemian, t. 1, (red.) Z. Kurcz, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008, s. 231-240.

Jaki ustrój kochamy? Skutki społeczne procesu transformacji, w: Co kochamy? Polacy w poszukiwaniu wartości, (red.) P. Kowalski, S. Zagórski, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2009, s. 233-248.

Obwód Kaliningradzki – wzorcowa kraina dla „homo sovieticus”, w: Ludzie. Idee. Wojny. Studia z dziejów Europy Środkowowschodniej. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin profesora Włodzimierza Jastrzębskiego, (red.) T. Kawski, J. Maciejewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2009, s. 257-271.

Problemy migracji zarobkowej w Polsce, w: Transformacja w Polsce i Niemczech Wschodnich, Próba bilansu, (red.) A. Sakson, Instytut Zachodni, Poznań 2009, s. 133-174;

Tożsamość pogranicza – mieszkańcy Kaliningradu między Litwą a Polską, w: Polskie transgranicza, (red.) Z. Kurcz, A. Sakson, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 19-38.

Migracje w XX wieku, w: Wędrówka i etnogeneza w starożytności i w średniowieczu, (red.) M. Salamon, J. Strzelczyk, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, wyd. 2 mienione i poszerzone, Kraków 2010, s. 507-522.

Nieoczekiwane koszta transformacji – katastrofa socjalna w społecznościach popegeerowskich, w: Odmiany życia społecznego współczesnej Polski. Instytucje – polityka –kultura, (red.) Z. Galor, Wydawnictwo WSNHiD w Poznaniu, Poznań 2010, s. 171-185.

Przeklęte lata dziewięćdziesiąte” – przemiany społeczno-gospodarcze w Obwodzie Kalininigradzkim, w: Polska i sąsiedzi. Studia z dziejów kultury, gospodarki i myśli politycznej. Księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Marianowi Mroczce w 70. rocznicę urodzin, (red.) M. Hejger, W. Skóna, Wydawnictwo Jasne, Pruszcz Gdański – Słupsk 2010, s. 507-518.

Ziemie Odzyskane – Ziemie utracone – spory nie tylko literackie, w: Polacy – Niemcy. Literatura i pamięć, (red.) J. Fiećko, J. Kałążny, S. Piontek, Oficyna Wydawnicza WSJO, Poznań 2010, s. 29-38.

 Les minorités nationales et culturelles en Pologne du Nord et de l’Est, w: La Pologne multiculturelle, (red.) M. Delaperrière, F. Ziejka, Institut d’études slaves, Paris 2011, s. 97-106.

 Przemiany tożsamości lokalnej i regionalnej mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych, w: Polskie Ziemie Zachodnie i Północne. Studia socjologiczne, (red.) A. Michalak, A. Sakson, Ż. Stasieniuk, Instytutu Zachodni, Poznań 2011, s. 79-100.

 Litwini Pruscy – między litewskością a niemieckością, w: W kierunku Europy regionów. Analiza socjologiczna, (red.) J. Erenz, A. Szopny, Wydawnictwo Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, Wejherowo 2011, s. 146-179.

 Problem pogranicza w kontekście Ziem Zachodnich – zarys zagadnienia, w: Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy, (red.) W. Kucharski, G. Strauchold, Wydawnictwo Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”, Wrocław 2011, ss. 35-41.

 Probleme der Arbeitsmigration in Europa, w: Europa als Inspiration und Herausforderung: sozialwissenschaftliche Sichten aus Deutschland und Polen, (Hrsg.), J. Franzke, Universitätsverlag Potsdam, Potsdam 2011, s. 163-174.

 Losy ludności autochtonicznej Kraju Kłajpedzkiego i Mazur, w: Sąsiedzi III RP – Lenkij, Litwa, Polska, Lietuva. Zagadnienia społeczne, (red.) M. Dębicki, J. Makaro, GAJT, Wrocław 2012, s. 132-162.

 Zmagania ze wschodniopruskim dziedzictwem na Warmii i Mazurach, w: Miejsce święte, miejsce przeklęte. Polskie doświadczenia przestrzeni, (red.) W. Pawluczuk, S. Zagórski, Stopka, Łomża 2012, s. 44-64.

 Polsko-niemieckie spory o własność na Warmii i Mazurach, w: Historia. Pamięć. Studia z dziejów XX wieku, (red.) W. Gieszczyński, W. Łach, K. Socewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2011, s. 193-227.

 Przemiany społeczne w Kłajpedzie (1945-2010), w: Przeszłość odległa i bliska. Studia z zakresu politologii i historii, (red.) T. Wallas, WNPiD UAM, Poznań 2012, s. 473-494.

 kutki społeczne procesu transformacji. Przypadek Warmii i Mazur, w: Od teorii do praktyki politycznej, (red.) M. Kołodziejczak, R. Rosiecki, WNPiD UAM, Poznań 2012, s. 307-327.

 Spory o przeszłość w społecznościach postmigracyjnych, w: Kulturowe zróżnicowanie narodowych, regionalnych i organizacyjnych tożsamości, (red.) O. Kozlova, A. Kołodziej-Duraś, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 26-60.

 Olsztyn w świadomości jego mieszkańców, w: O społecznym znaczeniu tożsamości miejsca i czasu życia. Studia socjologiczne i gerontologiczne, (red.) D. Rancow-Sikora, C. Obracht-Prondzyński, M. Kaczmarek, P. Czekanowski, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Gdańsk 2013, s. 225-234.

 Ostpreussen – eine geteilte Region im Bewusstsein der heutigen Litauern, Russen und Polen, w: Geteilte Regionen – geteilte Geschichtskulturen? Muster der Identitätsbildung im europäische Vergleich, (Hrsg.) B. Olschowsky, R. Oldenbourg Verlag, München 2013, s. 253-272.

 Przymusowe migracje Niemców i Ukraińców na Warmii i Mazurach, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Migracje przymusowe w Europie – przesiedlenia, wysiedlenia, wypędzenia, deportacje. Różne punkty widzenia, (red.) H.-P. Müller, M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2012, s. 115-138.

 Stereotyp Polski i Polaków w Niemczech, w: Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne, (red.) A. Sakson, Instytutu Zachodni, Poznań 2013, s. 11-73.

 Ermlander und Masuren in der Postmigrationsgesellschaft, w: Ungeduld der Erkenntnis: Eine klischeewidrige Festschrift für Hubert Orłowski, (Hrsg.) W. Bielik, Cz. Karolak, M. Wojtczak, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2014, s. 223-230.

 Hieronim Skurpski – europejski Mazur, w: Artysta, który miał świadomość spełnienia. Wspomnienia o Hieronimie Skurpskim, (red.) J. Chłosta, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Olsztyn 2014, s. 167-174.

 Socjologia pogranicza społeczności postmigracyjnych Ziem Zachodnich i Północnych Polski. Kilka uwag o jej uprawnieniu, w: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, t. IX, cz. 1, (red.) M. Zielińska, B. Trzop, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2014, s. 149-156.

 III. EKSPERTYZY I OPRACOWANIA ANALITYCZNE

 Polityka Związku Wypędzonych (Bund der Vertriebenen – BdV) wobec Polski na przykładzie działalności Ziomkostwa Prus Wschodnich (Landsmannschaft Ostpreußen),Instytut Zachodni, Poznań 2009 (ekspertyza dla MSZ).

 (wraz z: J. Dobrowolska-Polak, B. Koszel, K. Malinowski, Z. Mazur), Wybory do Bundestagu XVII kadencji 27.09.2009: prognoza, Instytut Zachodni, Poznań 2009, (ekspertyza dla MSZ).

 

     Biuletyny Instytutu Zachodniego

 Problematyka mniejszości narodowych w kontekście realizacji polsko-niemieckiego traktatu z 1991 r. „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 61/2011.

 Integracja uchodźców czeczeńskich w Polsce, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 67/2011.

 Mniejszość niemiecka na Śląsku w świetle Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r., „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 85/2012.

 The German minority in Silesia in light of the National Cenzus 2011, „Bulletin of the Institute for Western Affairs” no. 85/ 2012.

 Ambiwalentny obraz Polski w Niemczech, „Biuletyn Instytutu Zachodniego” nr 101/2012.

Numer wewnętrzny: 201


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640