Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Informacje dla autorów

Tematyka „Przeglądu Zachodniego” w 2021 r.

Informacje dla autorów

 

„Przegląd Zachodni” nr 1/2021 Nowe Niemcy, inne Niemcy

            Zajmująca niezmiennie kluczową pozycję w relacjach europejskich i światowych Republika Federalna Niemiec doświadcza istotnych przeobrażeń wewnętrznych. Struktura społeczna, problemy demograficzne, migracje, dyskusje o kierunkach przemian cywilizacyjnych, gospodarka ery cyfrowej, zmiany klimatyczne i polityka energetyczna, coraz wyraźniejsza transformacja systemu partyjnego i spodziewana zmiana przywództwa wyznaczają szerokie obszary studiów nad Niemcami. Dynamika przeobrażeń pozwala na próby podsumowań i umożliwia szkicowanie perspektyw, kluczowych również dla innych państw oraz Unii Europejskiej. Jak zmieniły się Niemcy w epoce Angeli Merkel? Czy pierwsza pochodząca z byłej NRD kanclerz przygotowała kraj do wyzwań XXI w.? Jak doświadczenia zjednoczenia i migracji odmieniają społeczeństwo? Czy Niemcy okażą się prymusem nowego ładu energetycznego? Jak zmiany te odzwierciedla kultura  czy wskazuje także ich kierunki? Jak daleko sięgną przeobrażenia systemu partyjnego? W jaki sposób wobec aktualnych wyzwań realizowane są wartości Ustawy Zasadniczej? Do podjęcia szeroko zarysowanej problematyki badań i refleksji zapraszamy interdyscyplinarne grono niemcoznawców.

Termin składania materiałów: koniec grudnia 2020 r.

 

„Przegląd Zachodni” nr 2/2021 O przywództwie i przywódcach

            Zagadnienie przywództwa ewoluuje zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i lokalnym. Niedawne wielkie przełomy można symbolicznie opisać nazwiskami ówczesnych przywódców; współczesnych liderów coraz trudniej określać mianem mężów stanu czy autorytetów. Czy świat XXI w. nie ma szczęścia w wyłanianiu wybitnych i charyzmatycznych przewodników, czy może wcale ich nie potrzebuje, czego przykładem są choćby próby kwestionowania papiestwa? Przetasowania w gronie światowych potęg stawiają w nowym świetle kwestię zbiorowego przywództwa.

Kiedy łatwiej wyłonić lidera społeczności lokalnej niż przywódcę państwa, nasuwa się pytanie o wartość bezpośrednich relacji międzyludzkich i słabość polityki. Źródeł kryzysu przywództwa poszukiwać trzeba znacznie głębiej, poczynając od edukacji i kultury. Kwestia przywództwa to równocześnie pytania o kondycję mechanizmów demokratycznych, systemów ustrojowych, o kulturę polityczną, a wreszcie o sferę partycypacji społecznej, idei oraz wartości. Jakiego przywództwa potrzebuje współczesność, czego oczekujemy od osób, którym powierza się odpowiedzialność decydowania i nakreślania dróg, jakimi podążają społeczności i narody? Do podjęcia tego szerokiego spektrum tematów zapraszamy zarówno historiografów, jak i badaczy współczesności.

Termin składania materiałów: koniec stycznia 2021 r.

 

„Przegląd Zachodni” nr 3/2021 Europa – kryzys i odrodzenie

Zapraszamy do przedstawienia wyników interdyscyplinarnych, także polemicznych, badań nad Europą i jej (nową?) pozycją w świecie. Czy państwa europejskie dysponują umiejętnościami rozwiązywania wyzwań ekonomicznych, w zakresie bezpieczeństwa - w tym bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców, technologicznych, ochrony zasobów naturalnych, a także wynikających z niekontrolowanych procesów migracyjnych? Czy próby pokonania wielowarstwowego kryzysu Unii Europejskiej można traktować jako wzorcowe? Czy Europa w niedalekiej przyszłości ma szansę wyznaczać kierunki rozwoju, również w sferze kultury, nauki i sztuki?

Warto przypomnieć, jak historycznie Europa pokonywała napotykane trudności. Może kontynent okaże się podobny do strawionego w 1666 r. przez niszczycielski ogień Londynu, który odrodził się jako pierwsze nowoczesne miasto? Dwadzieścia lat po wydarzeniach 11 września terroryzm implikuje skutki polityczne, prawne, ekonomiczne i społeczne dla Niemiec, UE i całego świata. Konsekwencje trwającej pandemii COVID-19 rzutować będą na liczne sfery ludzkiej i społecznej aktywności. UE mierzy się z kolejnymi pytaniami o reformy swoich instytucji, podczas gdy na drugim krańcu kontynentu – na Ukrainie i na Białorusi - trwają zmagania o elementarne wartości oraz prawa obywateli i narodów.

Czy integracja technologiczna uzupełni system wartości łączący społeczeństwa, a może go zastąpi? Czy dojdzie do erozji państw narodowych, czy raczej rozwinie się national distancing? W jaki sposób Europa reaguje na wydarzenia rozgrywające się poza nią, choćby fakt, że Chiny i USA znalazły się w pułapce Tukidydesa?

Termin składania materiałów: koniec kwietnia 2021 r.

 

„Przegląd Zachodni” nr 4/2021 Redefinicja pojęć?

            Wolność, praworządność, równość to filary demokracji. Pojęcia te są jednak różnie rozumiane, podobnie jak różnie definiowana jest sama demokracja. Dla jednych oznacza ona rządy większości szanującej prawa mniejszości, a zupełnie odmienne od liberalnego rozumienie ma w Chińskiej Republice Ludowej. Suwerenność, integracja, europeizacja, tożsamość to określenia towarzyszące od lat debatom w Polsce i w Europie, a jednak bez głębszego zdefiniowania nie kierują dialogiem, lecz stają się narzędziem uproszczeń i podziałów. Spór o pojęcia związane z demokracją toczy się od wieków. Co sprawia, że iż ich rozumienie jest tak różne? Czy wynika to z uwarunkowań kulturowych, odmiennych doświadczeń historycznych czy raczej jest efektem bieżących rozgrywek politycznych? Czy jest możliwe stworzenie ich uniwersalnej definicji? Dramatyczne wydarzenia na Białorusi, aneksja części terytorium Ukrainy czy protesty w Hong Kongu, a także niepokoje na tle rasowym w USA oraz polskie spory o równość pokazują, że powrót do podstawowych pojęć i pytań potrzebny jest każdemu pokoleniu i w każdych warunkach ustrojowych.

Termin składania materiałów: koniec lipca 2021 r.

 

Informacje dla autorów

Zasady przygotowania pracy

 1. W kwartalniku publikowane są artykuły naukowe oraz materiały (np. przeglądy, raporty, recenzje, omówienia, sprawozdania) dotyczące szeroko rozumianych relacji polsko-niemieckich, historii Niemiec, problemów Niemiec współczesnych, a także integracji europejskiej, przeobrażeń w Europie, w tym w Polsce, tematyki regionalnej i lokalnej (ze szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski i Poznania) oraz wybranych problemów globalnych.
 2. Czasopismo ma charakter interdyscyplinarny, poszczególne numery mają wstępnie zarysowaną tematykę, nabór materiałów prowadzony jest w sposób ciągły.
 3. Autor dostarcza redakcji wersję elektroniczną tekstu.
 4. Złożone prace podlegają recenzji.
 5. Autor publikowanej pracy zobowiązany jest przenieść swoje prawa autorskie na wydawcę i podpisać oświadczenie.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania poprawek i skrótów, a także proponowania zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.
 7. Na całość pracy, poza tekstem głównym z przypisami, składają się:
 8. słowa kluczowe (keywords) w języku polskim i angielskim (5–6 haseł),
 9. tytuł artykułu w języku polskim, angielskim oraz niemieckim,

Streszczenie artykułu w języku polskim i angielskim (Summary), o objętości do 0,5 strony tekstu. Streszczenia w języku angielskim poddajemy weryfikacji językowej. Streszczenie powinno określać:

 1. cel artykułu,
 2. sprecyzowany problem badawczy,

  - klarownie wyodrębnione hipotezy,

 3. zastosowane metody badawcze,
 4. wnioski/podsumowanie.
 5. bibliografia (w porządku alfabetycznym, rozpoczynając od nazwiska autora/redaktora)
 6. tytuł naukowy, nazwę ośrodka afiliującego autora, numer ORCID, adres poczty e-mail
 7. Wymogi edytorskie:

  - edytor tekstu: Word, czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki 12, wielkość czcionki w      przypisach 10, odstępy między wierszami 1,5
  - marginesy: górny i dolny 25 mm, lewy 25 mm, prawy 25 mm
  - formatowanie tekstu ograniczone do minimum: wcięcia akapitowe, środkowanie
  - zastosowanie cudzysłowu: „tytuły czasopism”
  - cytaty w cudzysłowie (nie kursywą).

 8. Wykresy, tabele czy schematy powinny być przygotowane w odcieniach szarości. Należy podać ich źródło lub informację, że stanowią opracowanie własne.
 9. Sugerowana objętość tekstów do działu artykułów to ok. 1 arkusz wydawniczy.

 

Przypisy i bibliografia

Od nr 1/2020 obowiązującym stylem przypisów w „Przeglądzie Zachodnim” jest styl harwardzki.

 1. Umieszczane w treści przypisy w nawiasach półokrągłych powinny zawierać nazwisko autora lub skrót tytułu prac zbiorowych, datę wydania oraz numer strony, np. (Wojciechowski 2009: 128), (Współczesne tendencje 1997: 342).
 2. Odesłanie do kilku prac tego samego autora wydanych w tym samym roku powinno zawierać rozróżnienie w postaci daty z małą literą, np. (Wojciechowski 2011a: 67) i (Wojciechowski 2011b: 254).
 3. W przypadku odniesienia do kilku publikacji w pierwszej kolejności stosuje się kolejność alfabetyczną, a następnie chronologiczną, np. (Alberski 1989: 45; Batecki 2002: 45; Batecki 1999: 218).
 4. Kilkukrotne odwołanie do tej samej publikacji, nierozdzielone innymi odwołaniami, należy oznaczyć słowem „tamże” z przywołaniem tylko numerów stron.
 5. Pracę wieloautorską należy oznaczyć nazwiskami trzech pierwszych autorów z uzupełnieniem „i in.” (i inni), np. (Kasecki, Laskowska, Sadzik i in., 2016: 342).
 6. Przypisy dolne, stanowiące uzupełnienie tekstu czy dygresję, należy numerować w tekście indeksem górnym.
 7. Integralną częścią przypisu w tekście jest bibliografia przygotowana w następujący sposób:

Mazur Zbigniew, 2002, Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego, Poznań

W przypadku prac zbiorowych:

Budnikowski Tomasz (red.), 2011, Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, Poznań

Artykuł w pracy zbiorowej lub czasopiśmie:

Misala Józef, 2011, Rozwój wymiany zagranicznej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki Niemiec, w: Budnikowski Tomasz (red.), Gospodarka niemiecka 20 lat po zjednoczeniu, Poznań 2011

Kosman Marceli, Polska granica zachodnia. Siedem dekad badań Gerarda Labudy, w: „Przegląd Zachodni” 2011 nr 2: 137-155

Źródła elektroniczne:

Kalka Piotr (2008), Czy Polska przystąpi w 2011 r. do unii walutowo-gospodarczej?, "Biuletyn Instytutu Zachodniego" nr 4/2008 https://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,723,6e0fa0a20c423a474ba48bd1d64764ce/61-Biuletyn%20IZ%20nr%204.%20Euro%20w%20Polsce%20w%202011r.1.pdf (dostęp 23 sierpnia 2019 r.)

 1. Wskazując w bibliografii artykuły naukowe należy podać, w miarę możliwości, ich numer DOI.

 

 

Procedura recenzowania

 1. Przyjętym rozwiązaniem jest model, w którym autor(zy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review proces).
 2. Do oceny artykułów składanych do „Przeglądu  Zachodniego” powołuje się co najmniej dwóch recenzentów zewnętrznych, wolnych od konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem: bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt), relacje podległości zawodowej, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji, dopuszczenia do publikacji po naniesieniu niezbędnych modyfikacji lub jego odrzuceniu. Pobierz arkusz recenzyjny .
 4. Recenzenci zobowiązani są do traktowania tekstu powierzonego do oceny jako materiału poufnego. Zawarte w nim dane i twierdzenia nie mogą być wykorzystywane przez recenzenta we własnych badaniach do czasu publikacji artykułu.
 5. Podstawowym obowiązkiem recenzenta jest obiektywna ocena tekstu. Krytyka czyniona ze względów osobistych jest niewłaściwa. Wszelkie komentarze, oceny i sugestie powinny być wskazane w sposób jasny i wsparte argumentami.
 6. Recenzja powinna uwzględniać takie kryteria, jak: naukowy, oryginalny charakter tekstu; zgodność z profilem tematycznym czasopisma; sposób realizacji celów naukowych i jasna prezentacja problemu badawczego; właściwe wykorzystanie literatury przedmiotu; należyte uzasadnienie twierdzeń i wniosków.
 7. Recenzent informuje Kolegium redakcyjne o podejrzeniu dokonania plagiatu lub tzw. autoplagiatu przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując fragment/fragmenty tekstu budzące wątpliwości.
 8. Raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na swojej stronie internetowej, listę współpracujących recenzentów.

 

 

 

Zasady komunikacji

 1. Komunikacja redakcji z autorami i recenzentami odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, a także pocztą tradycyjną.
 2. Informacja o tematyce i harmonogramie publikacji kolejnych wydań czasopisma w roku kalendarzowym jest publikowana na stronie internetowej wydawcy w czwartym kwartale roku poprzedzającego.
 3. Materiały do publikacji przyjmowane są w formie plików elektronicznych w formacie Word. Redakcja potwierdza otrzymanie materiałów.
 4. Po wstępnym zaopiniowaniu przez Kolegium Redakcyjne materiały są kierowane do recenzentów zewnętrznych, a po uzyskaniu ich ocen redakcja przekazuje autorowi informację o skierowaniu materiału do publikacji w przedstawionej wersji, konieczności modyfikacji tekstu z wykorzystaniem uwag Kolegium Redakcyjnego oraz recenzentów lub jego odrzuceniu.
 5. Nie przewiduje się odpowiedzi autora na recenzję – redakcja nie pośredniczy w komunikacji autora z recenzentem przed opublikowaniem materiału.
 6. Termin publikacji pozytywnie zaopiniowanego i dopuszczonego do druku materiału jest uzależniony od zbieżności jego tematyki z problematyką poszczególnych wydań czasopisma nakreśloną w planie na rok kalendarzowy. Decyzja o publikacji oraz umiejscowieniu pracy w konkretnym numerze pisma należy do kompetencji redakcji.
 7. Autor otrzymuje materiał do korekty autorskiej. Termin na jej wykonanie wynosi 10 dni. W przypadku przekroczenia tego terminu redakcja zastrzega sobie prawo opublikowania tekstu z pominięciem korekty autorskiej.

 

 

 

Rzetelność w publikowaniu wyników badań oraz zapobieganie jej naruszeniom

Rzetelność w nauce jest jej jakościowym fundamentem. Czytelnicy muszą mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, wykorzystując dostępną, najnowszą literaturę przedmiotu oraz legalnie pozyskane dane. Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.), co jest przejawem nie tylko dobrych obyczajów, ale także społecznej odpowiedzialności.

Aby przeciwdziałać przypadkom braku rzetelności, a także ghostwriting (nieujawnienie autora lub osoby, która wniosła istotny wkład w powstanie publikacji) i guest authorship (honorary authorship, wkład autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo tego jest on wskazany jako współautor dzieła) redakcja ”Przeglądu Zachodniego” stosuje następujące rozwiązania:

 1. Redakcja wymaga od autorów publikacji wskazania wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
 2. Autor materiału zakwalifikowanego do publikacji składa pisemne oświadczenie dotyczące praw autorskich, oryginalnego i wolnego od wad prawnych charakteru dzieła oraz nienaruszania praw osób trzecich. W przypadku publikacji wieloautorskiej oświadczenie składa każdy z autorów.
 3. Wykryte przypadki plagiatu, autoplagiatu, ghostwriting i guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia wydawców naukowych itp.).
 4. Zgłaszanie tego samego tekstu do publikacji w kilku miejscach, fałszowanie i manipulowanie wynikami badań, nieprawdziwe twierdzenia, brak przypisów opatrujących przywoływane twierdzenia i dane oraz cytaty jest nieetyczne i nie jest akceptowane.
 5. Redakcja powinna uzyskać informację o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.

 

Zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 31 lipca 2019 r., „Przegląd Zachodni” znajduje się w wykazie czasopism naukowych, a przypisana mu wartość wynosi 40 punktów.


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640