Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

DWADZIEŚCIA LAT ZJEDNOCZONYCH NIEMIEC

 • Data wydania: 12 kwietnia 2011
 • Numer: 2/2010

Spis treści

Contents

Inhalt

 

ARTYKUŁY

 • Barbara Kobzarska-Bar, Odrodzona tożsamość niemiecka
 • Janusz Sawczuk, Niemiecka inicjatywa zjednoczeniowa. Międzynarodowa recepcja Planu Kohla (28.11.- 7.12.1989 )
 • Monika Wolting, Życie literackie w zjednoczonych Niemczech
 • Magdalena Kardach, Poszukiwanie nowego samookreślenia. Na podstawie analizy autobiograficznej literatury niemieckiej po przełomie
 • Izabela Drozdowska-Broering, Ślady przełomu, ślady rozdarcia. O najnowszej niemieckiej prozie
 • Michał Stefański, Rozrachunek kontra wyparcie. Niemieckie pokolenie'68 wobec nazistowskiej przeszłości
 • Jadwiga Kiwerska, Relacje USA ze zjednoczonymi Niemcami
 • Łukasz Machaj, Polska - Niemcy - Wspólnota Europejska w polskiej myśli politycznej w okresie przedakcesyjnym
 • Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Migracje Polaków do Niemiec w świetle częstotliwości występowania najbardziej popularnych polskich nazwisk

 

MATERIAŁY

 

 • Jerzy Pabian, Niemcy dzisiaj. Wybrane problemy społeczne
 • Elżbieta Maślak, Społeczny odbiór Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy w Republice Federalnej Niemiec
 • Maria Wagińska-Marzec, Kultura w programach wyborczych partii politycznych w Niemczech (2009 rok)
 • Ireneusz Smolarkiewicz, Ruchy obywatelskie w Niemczech Wschodnich w 1989 roku
 • Marta Götz,  Przyczyny słabszego wzrostu gospodarczego wschodnich krajów RFN w ocenie literatury naukowej 

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • Marta Götz, Konkurencyjność Niemiec - pozycja w rankingach międzynarodowych
 • Izabela Janicka, Raporty Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji

 

 

 INICJATYWY OBYWATELSKIE

 • Jerzy Buczko, Zgorzelec /Görlitz. Projekt Miasta 2030
 • Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Partnerstwo inwestujące w przyszłość
 • Janusz Meissner, Agnieszka Borejko, Współpraca partnerska Poznania i Hanoweru
 • Łukasz Owczarek, Porozumienie i współpraca polsko-niemiecka
 • Maria Wagińska-Marzec, Polacy i Niemcy Bałtyccy w Kraju Warty. Spotkanie po 70 latach

 

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Władysław Bartoszewski, O Niemcach i Polakach. Wspomnienia. Prognozy. Nadzieje (omów. Jadwiga Kiwerska)
 • Witold M. Góralski (red.), Polska-Niemcy 1945-2007. Od konfrontacji do współpracy i partnerstwa w Europie. Studia i dokumenty (omów. Izabela Janicka)
 • Frederick Taylor, Die Mauer, 13 August 1961 bis 9. November 1989, (omów. Maria Tomczak)
 • Klaus Harpprecht, Die Gräfin. Marion Dönhoff. Eine Biografie (omów. Ernest Kuczyński)
 • Heinz Bude, Die Ausgeschlossenen. Das Ende vom Traum einer gerechten Gesellschaft (omów. Jerzy Pabian )
 • Stanisław Lisiecki, O granicach naturalnych, politycznych, społecznych i… granicach w głowie. Szkice do socjologii pogranicza polsko-niemieckiego (omów. Julita Makaro)

 

WSPOMNIENIA

 

 • Natalia Jackowska, Uczony i mąż stanu. Krzysztof Skubiszewski (1926-2010)
 • Claus Arndt o Krzysztofie Skubiszewskim

 

CONTENTS

 • Barbara Kobzarska-Bar, A Restored German Identity
 • Janusz Sawczuk, German Reunification Initiative. International Reception of Kohl’s Plan (28.11.- 7.12.1989)
 • Monika Wolting, Literary Life in a United Germany
 • Magdalena Kardach, In Search of a New Self-Identification.  On the Basis of an Analysis of German Autobiographical Literature after the Breakthrough..
 • Izabela Drozdowska-Broering, Traces of Turn,Traces of rip. A Study on newest German “turn-times novels”
 • Michał Stefański, Settling Scores versus Denial. German Generation ’68 and the Nazi Past
 • Jadwiga Kiwerska, The Relations of the USA with a United Germany
 • Łukasz Machaj, Poland – Germany – the European Union in Polish Political Thought in the Pre-Accession Period
 • Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Migrations of Poles to Germany in Light of the Frequency of Occurrence of the Most Popular Polish Surnames
 • Jerzy Pabian, Germans Today. Selected Social Problems
 • Elżbieta Maślak, Social Reception of the Treaty Establishing a Constitution for Europe in the Federal Republic of Germany
 • Maria Wagińska-Marzec, Culture in the Election Programs of Political Parties in Germany (2009)
 • Ireneusz Smolarkiewicz, Civil Movements in East Germany in 1989
 • Marta Götz, Reasons of Slower Economic Growth of Eastern Federal States of the FRG in the Assessment of Scientific Literature
 • Marta Götz, Competitiveness of Germany – Its Position in International Rankings
 • Izabela Janicka, Reports of the Federal Office for the Protection of the Constitution
 • Jerzy Buczko, Zgorzelec /Görlitz. City Project 2030
 • Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Partnership Investing in the Future
 • Janusz Meissner, Agnieszka Borejko, Partnership Cooperation between Poznań and Hanover
 • Łukasz Owczarek, Polish-German Accord and Cooperation
 • Maria Wagińska-Marzec, Poles and Baltic Germans in the Wartheland. A Meeting Seventy Years On Book Reviews

 

 

INHALT

 • Barbara Kobzarska-Bar, Die Wiedergeburt der deutschen Identität
 • Janusz Sawczuk, Die deutsche Vereinigungsinitiative. Die internationale Rezeption des Kohl-Plans (28. 11. – 7. 12. 1989).
 • Monika Wolting, Das literarische Leben im vereinigten Deutschland
 • Magdalena Kardach, Auf der Suche nach neuer Selbstbestimmung. Anhand einer Analyse der autobiographisch inspirierten Literatur nach der 'Wende'
 • Izabela Drozdowska-Broering, Spuren der Wende, Spuren der Zerrissenheit. Eine Skizze zur neusten deutschen Literatur der Wende
 • Michał Stefański, Aufarbeitung vs. Verdrängung. Deutsche 68er-Generation und die Nazi-Vergangenheit
 • Jadwiga Kiwerska, Die Beziehungen der USA zum vereinigten Deutschland
 • Łukasz Machaj, Polen - Deutschland – Europäische Union im politischen Denken der Polen vor deren Beitritt
 • Mariusz Kowalski, Przemysław Śleszyński, Die Migration von Polen nach Deutschland im Lichte der Häufigkeit der populärsten polnischen Namen
 • Jerzy Pabian, Deutschland heute. Ausgewählte gesellschaftliche Probleme
 • Elżbieta Maślak, Die Reaktion der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland auf den Vertrag über die Verfassung für Europa
 • Maria Wagińska-Marzec, Die Kultur in den Wahlprogrammen der politischen Parteien in Deutschland (im Jahre 2009)
 • Ireneusz Smolarkiewicz, Bürgerbewegungen in Ostdeutschland im Jahre 1989
 • Marta Götz, Die Gründe für das schwächere Wirtschaftswachstum in den östlichen Bundesländern der BRD im Lichte der wissenschaftlichen Literatur
 • Marta Götz, Die Konkurrenzfähigkeit Deutschlands – die Position auf den internationalen Ranglisten
 • Izabela Janicka, Bundesverfassungsschutzberichte
 • Jerzy Buczko, Zgorzelec/Görlitz. Das Projekt für die Stadtentwicklung bis zum Jahre 2030
 • Bożena Górczyńska-Przybyłowicz, Partnerschaft als Investition in die Zukunft
 • Janusz Meissner, Agnieszka Borejko, Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Poznań und Hannover
 • Łukasz Owczarek, Polnisch-deutsche Verständigung und Zusammenarbeit
 • Maria Wagińska-Marzec, Polen und Baltendeutsche im Warthe-Gau. Eine Begegnung nach 70 Jahren

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640