Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Historia a pamięć

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 1/2007

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Anna Wolff-Powęska, Polskie spory o historię i pamięć. Polityka historyczna
 • Beata Ociepka, Pamięć mediów
 • Sławomir Łukasiewicz, Polska emigracja polityczna w XX wieku i pamięć historyczna
 • John V. Tolan, Średniowiecze a kształtowanie się hiszpańskiej toż samości. Rekonkwista w hiszpańskiej historiografii XIX i XX wieku
 • Adam Szymaniak, Historia i (nie)pamięć. O próbie rozliczenia dyktatury w Chile
 • Rafał Żytyniec, Pamięć o Prusach Wschodnich w literaturze niemieckiej i polskiej po 1945 r.

 

MATERIAŁY

 

 • Zbigniew Mazur, Kampania propagandowa PZPR po orędziu biskupów polskich do biskupów niemieckich (województwo wrocławskie)
 • Bartosz Korzeniewski, Wystawa o zbrodniach Wehrmachtu. Specyfika fotograficznego nośnika pamięci
 • Joanna Nitka, Edukacja i upamiętnienie Holocaustu. Instrument kształtowania tożsamożci narodowej społeczeństwa izraelskiego
 • Marcin Zaborski, Przeszłość w teraźniejszości. Niemieccy wypędzeni w polskich mediach

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Jadwiga Kiwerska, Władysława Bartoszewskiego wkład w dialog polsko-niemiecki

 

POLEMIKI I DYSKUSJE

 

 • Ryszarda Formuszewicz, Michał Nowosielski, Polacy wobec problemu "wypędzenia". Refleksje nad publikacją "Flucht und Vertreibung aus Sicht der deutschen, polnischen und tschechischen Bevölkerung" Thomasa Petersena 

 


OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Rafał Stobiecki, Klio na wygnaniu. Z dziejów polskiej historiografii na uchodźstwie w Wielkiej Brytanii po 1945 r. (omów. Sławomir Łukasiewicz)
 • Jaroslav Pánek, Rozmluvy s historiky. Ceská historiografie a soudobé dejiny ocima zahranicních kolegu (omów. Marceli Kosman)
 • Micha Brumlik, Wer Sturm sät. Die Vertreibung der Deutschen (omów. Piotr Madajczyk)
 • Klaus Bachmann, Długi cień Trzeciej Rzeszy. Jak Niemcy zmieniali swój narodowy charakter (omów. Joanna Nitka)
 • Karol Jonca, Dekrety prezydenta Edvarda Benesa. Niemcy w czechosłowackiej doktrynie politycznej i prawnej z lat 1920-1945 (omów. Władysław Chlebowski)
 • Christoph Cornelißen, Roman Holec, Jirí Pesek, Diktatur - Krieg - Vertreibungen. Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945 (omów. Aleksandra Kruk)
 • Laurence Rees, Auschwitz. Naziści i "ostateczne rozwiązanie" (omów. Rafał Matera)
 • Robert O. Paxton, Anatomia faszyzmu (omów. Michał Urbańczyk)
 • Peter Englund, Listy ze strefy zerowej (omów. Waldemar Łazuga)
 • Carsten Gansel, Paweł Zimniak (Hg.), Reden und Schweigen in der deutschsprachigen Literatur nach 1945. Fallstudien (omów. Roman Dziergwa)
 • Peter Oliver Loew, Gdańsk literacki (1793-1945) (omów. Marek Andrzejewski)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Ireneusz Smolarkiewicz, Migracje i rozszerzenie Unii Europejskiej. Stan i perspektywy rozwoju
 • Renata Urbanowicz, Europejskie i narodowe wyznaczniki polityki historycznej w Polsce i w Niemczech po 1990 roku
 • Marcin Tujdowski, Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni
 • Ryszarda Formuszewicz, Stosunki polsko-niemieckie w rok po wyborach parlamentarnych w Niemczech i w Polsce
 • Tomasz Budnikowski, Spotkanie z ambasadorem Finlandii w Polsce
 • Joanna Nitka, Polacy i Niemcy w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy

 

WSPOMNIENIA

 

 • Marian Wojciechowski 1927-2006 (Władysław Markiewicz

 

CONTENTS

 

 • Anna Wolff-Powęska, Polish Debates on History and Memory. Historical Policy
 • Beata Ociepka, The Memory of the Media
 • Sławomir Łukasiewicz, Polish Political Emigration in the 20th Century and Historical Memory
 • John V. Tolan, Using the Middle Ages to Construct Spanisch Identity. 19th and 20th Century Spanish Historiography of Reconquest
 • Adam Szymaniak, History and (Non)Memory. On the Attempt to Assess Dictatorship in Chile
 • Rafał Żytyniec, The Memory of East Prussia in German and Polish Literature after 1945
 • Zbigniew Mazur, Propaganda Campaign of the Polish United Workers' Party (PZPR) Following the Address of the Polish Bishops to the German Bishops (Wrocław Region)
 • Bartosz Korzeniewski, Exhibition on the Crimes of the Wehrmacht. Specificity of the Photographic Medium of Memory
 • Joanna Nitka, Education and Commemoration of the Holocaust as an Instrument of Shaping the National Identity of the Israeli Society
 • Marcin Zaborski, The Past in the Present. The German Expulsed in Polish Media
 • Jadwiga Kiwerska, Władysław Bartoszewski's Contribution to the Polish-German Dialogue
 • Ryszarda Formuszewicz, Michał Nowosielski, Attitudes of Poles towards the Problem of Expulsions. Some Reflections on "Flucht und Vertreibung aus Sicht der deutschen, polnischen und tschechischen Bevölkerung" of Thomas Petersen

 

INHALT

 

 • Anna Wolff-Powęska, Polnische Dispute über Geschichte und Gedenken - Geschichtspolitik
 • Beata Ociepka, Das Gedenken der Medien
 • Sławomir Łukasiewicz, Die polnische politische Emigration im 20. Jhd. und das historische Gedenken
 • John V. Tolan,Das Mittelalter und die Bildung der spanischen Identität. Die Reconquista in der spanischen Geschichtsschreibung des 19. und 20. Jh
 • Adam Szymaniak, Geschichte und (Nicht)gedenken. Über den Versuch der Abrechnung mit der Diktatur in Chile
 • Rafał Żytyniec, Die Erinnerung an Ostpreußen in der deutschen und der polnischen Literatur nach 1945
 • Zbigniew Mazur, Die Propagandakampagne der PVAP (PZPR) nach dem Schreiben der polnischen Bischöfe an die deutschen Bischöfe (in der Wojewodschaft Wrocław)
 • Bartosz Korzeniewski, Die Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht. Besonderheiten des Mediums Fotografie beim Gedenken
 • Joanna Nitka, Geschichtsunterricht und Erinnerung an den Holokaust als Instrumente der nationalen Identitätsbildung der israelischen Gesellschaft
 • Marcin Zaborski, Die Vergangenheit in der Gegenwart. Die deutschen Vertriebenen in den polnischen Medien
 • Jadwiga Kiwerska, Der Beitrag Władysław Bartoszewskis zum polnisch-deutschen Dialog
 • Ryszarda Formuszewicz, Michał Nowosielski, Die Polen und das Problem der Vertreibung Reflexionen über die Publikation "Flucht und Vertreibung aus Sicht der deutschen, polnischen und tschechischen Bevölkerung" von Thomas Petersen

 

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640