Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Migracje

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 2/2008

 Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 

 • Andrzej Kwilecki, Florian Znaniecki jako socjolog stosunków polsko-niemieckich
 • Andrzej Sakson, Migracje - fenomen XX i XXI wieku
 • Anna Wolff-Powęska, Żyd Wieczny Tułacz: legenda i rzeczywistość
 • Martin D. Brown, "Desperackie lekarstwo". Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wobec "kwestii sudetoniemieckiej" (październik 1938 - grudzień 1945)
 • Kazimierz Dopierała, Stowarzyszenie Polskich Pracowników Naukowych w Ameryce im. Tadeusza Kościuszki
 • Jacek Poznański, Pamięć zbiorowa i ideologia narodowa polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii na łamach "Dziennika Polskiego"
 • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Z dziejów niemieckiej antynazistowskiej reprezentacji politycznej na wychodźstwie. "Council for a Democratic Germany" (1944-1945)
 • Agnieszka Gryska, Ledigenheim. Mieszkanie dla nowoczesnego nomada
 • Piotr Zientara, Polski rynek pracy
 • Izabela Wróbel, Regularyzacja statusu nielegalnych imigrantów w Unii Europejskiej
 • Stefan Troebst, Europeizacja pamięci o wypędzeniach 2002-2007?

 

MATERIAŁY

 

 • Michał Weres, Imigranci meksykańscy w USA - zarys problematyki
 • Andrzej Graś, Ukraina jako kraj migracyjny - harmonizacja prawa ukraińskiego z prawem UE i międzynarodowymi standardami prawa o migracjach zarobkowych
 • Piotr Madajczyk, Odbiór w Niemczech film "Die Flucht"
 • Anna Górna-Kubacka, Migracje zarobkowe Wielkopolan po akcesji Polski do Unii Europejskiej

 

RAPORTY

 

 • Agnieszka Nolka, Jakość życia Polaków mieszkających w Irlandii
 • Małgorzata Stach, Paweł Kwiatkowski, Poczucie obcości wśród studentów obcokrajowców "ze Wschodu" na podstawie badania przeprowadzonego w Poznaniu
 • Piotr Pokrywczyński, Kamil Skrobański, Koziegłowy - atrakcyjne miejsce migracji

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Andrzej Kwilecki, Silva rerum. Ludzie. Instytucje. Wydarzenia. Zapiski i wspomnienia (omów. Andrzej Sakson)
 • Norman Davies, Europa między Wschodem a Zachodem (omów. Marceli Kosman)
 • Iwona Hofman (red.), Kultura" paryska. Twó rcy, dzieło, recepcja (omów. Bartłomiej Secler)
 • Jerzy Kochanowski, Maike Sach (red.), Die "Volksdeutschen" in Polen, Frankreich, Ungarn und der Tschechoslowakei. Mythos und Realität (omów. Sebastian Rosenbaum)
 • Flucht, Vertreibung, Integration; Ucieczka, wypędzenie, integracja (omów. Zbigniew Mazur)
 • Dorota Heidrich-Hamera, Międzynarodowa ochrona uchodźców wewnętrznych. Aspekty prawne i praktyka (omów. Joanna Dobrowolska-Polak)
 • Andrzej Sakson (red.), Porządek społeczny a wyzwania współczesności (omów. Piotr Cichocki)
 • Ostrowskie Studia Judaistyczne. Studia Iudaica Ostroviensia, tom I (omów. Roman Dziergwa)

 

NOTY

 

 • red. Jan Dąbrowski, Ryszard Kowalski, Krystyna Maciejewska, Zbigniew Połoniewicz, Ostródzianie o swoim mieście (omów. Zbigniew Mazur)
 • Janusz Ruszkowski, Wstęp do studiów europejskich. Zagadnienia teoretyczne i metodologiczne (omów. Bogdan Koszel)
 • Łukasz Machaj, Za i przeciw Europie. Integracja europejska w polskiej myśli politycznej w latach 1989-2001 (omów. Maria Zmierczak)
 • red. Joanna Nowak, Renata Owadowska, Katarzyna Wrzesińska, Polska refleksja nad Europą. Wybór tekstów (omów. Hanka Dmochowska)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Piotr Kubiak, Götz Aly w Instytucie Zachodnim
 • Piotr Cichocki, Declining Cities / Developing Cities
 • Piotr Cichocki, Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni

 

WSPOMNIENIA

 

 • In memoriam. Karol Jonca 1930-2008 (Henryk Olszewski)

 

CONTENTS

 

 • Andrzej Kwilecki, Florian Znaniecki as a Sociologist of Polish-German Relations
 • Andrzej Sakson, Migrations - A Phenomenon of the 20th and 21st Centuries
 • Anna Wolff-Powęska, Jew the Eternal Wanderer: Legend and Reality
 • Martin D. Brown, "Desperate Medicine". The British Foreign Office and the "Sudeten German Issue" (October 1938 - December 1945)
 • Kazimierz Dopierała, Kościuszko Association Committee of Polish Scholars in America
 • Jacek Poznański, Collective Memory and National Ideology of the Polish Emigration in Great Britain in the Press Coverage of "Dziennik Polski"
 • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, From History of a German Anti-Nazi Political Representation in Exile. "Council for a Democratic Germany" (1944-1945)
 • Agnieszka Gryska, Ledigenheim. A Dwelling for the Modern Nomad
 • Piotr Zientara, The Polish Labor Market
 • Izabela Wróbel, Regularisation of the Status of Illegal Immigrants in the European Union
 • Stefan Troebst, Europeization of the Memories of Expellees 2002-2007?
 • Michał Weres, Mexican Immigrants in the USA - An Outline of the Issue
 • Andrzej Graś, Ukraine as a Country of Migration - Harmonization of Ukrainian Law with UE Law and International Standards of Law on Job Migrations
 • Piotr Madajczyk, Reception of the Film "Die Flucht" in Germany
 • Anna Górna-Kubacka, Job Migrations of Great Poland Citizens Following Polands Accession to the European Union
 • Agnieszka Nolka, The Quality of Life of Poles Staying in Ireland
 • Małgorzata Stach, Paweł Kwiatkowski, A Sense of Alienation among Foreign Students "From the East" - Based on a Survey Conducted in Poznań
 • Piotr Pokrywczyński, Kamil Skrobański, Koziegłowy - An Attractive Destination of Migration

 

INHALT

 

 • Andrzej Kwilecki, Der Soziologe der polnisch-deutschen Beziehungen Florian Znaniecki
 • Andrzej Sakson, Migration - ein Phänomen des 20. und des 21. Jahrhunderts
 • Anna Wolff-Powęska, Der Jude als ewiger Wanderer: Legende und Wirklichkeit
 • Martin D. Brown, "Verzweifeltes Heilsmittel". Das britische Außenministerium und die "Sudetendeutsche Frage" (Oktober 1938 - Dezember 1945)
 • Kazimierz Dopierała, Die Kościuszko Vereinigung der Polnischen Wissenschaftler in der Vereingten Staaten
 • Jacek Poznański, Das kollektive Gedächtnis und die nationale Ideologie der polnischen Emigration in Großbritannien in der Zeitung "Dziennik Polski"
 • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Aus der Geschichte der deutschen antinazistischen Vertretung im Exil "Council for a Democratic Germany"
 • Agnieszka Gryska, Das Ledigenheim - eine Wohnung für den modernen Nomaden
 • Piotr Zientara, Der polnische Arbeitsmarkt
 • Izabela Wróbel, Die Regularisierung des Status der illegalen Imigranten in der EU
 • Stefan Troebst, Die Europäisierung der Vertreibungserinnerung 2002-2007?
 • Michał Weres, Die mexikanischen Immigranten in den USA - ein Problemaufriss
 • Andrzej Graś, Die Ukraine als Migrationsland - Die Harmonisierung des ukrainischen Rechts mit dem der EU und mit den internationalen Rechtsstandards für Erwerbsmigranten
 • Piotr Madajczyk, Die Aufnahme des Films "Die Flucht" in Deutschland.
 • Anna Górna-Kubacka, Erwerbsmigration von Bewohnern Großpolens nach dem Beitritt Polens zur EU
 • Agnieszka Nolka, Die Lebensqualität der in Irland ansässigen Polen
 • Małgorzata Stach, Paweł Kwiatkowski, Das Gefühl der Fremdheit unter den "aus dem Osten" stammenden Studenten. Auf der Basis einer in Poznan´ vorgenommenen Untersuchung
 • Piotr Pokrywczyński, Kamil Skrobański, Koziegłowy - ein attraktiver Ort für Zuwanderer

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640