Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Mniejszości narodowe i etniczne

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 3/2007

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Krzysztof Kwaśniewski, O logice badań problemów narodowościowych
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Panorama mniejszości etnicznych i narodowych
 • Tadeusz Białek, Ochrona praw osób należących do mniejszości narodowych w systemie prawnym Rady Europy
 • Grzegorz Janusz, Polska ustawa o mniejszościach narodowych
 • Andrzej Sakson, Kraj Kłajpedzki. Zmiany ludnościowe 1945-1950
 • Karolina Podgórska, Konflikt wokół chust islamskich we Francji
 • Wojciech Szczepański, Mity i stereotypy. Stosunek elit serbskich do Albańczyków z wilajetu kosowskiego (1878-1912)

 

MATERIAŁY

 

 • Ewa Godlewska, Prawa oświatowe mniejszości słoweńskiej i chorwackiej w Republice Austrii
 • Danuta Nikitenko, Włodzimierz Nikitenko, Szkolnictwo ukraińskie w Legnicy
 • Andrzej Choniawko, Polityka wobec mniejszości romskiej w latach 1952-1973 na przykładzie Wielkopolski
 • Jarosław Biernaczyk, Społeczność niemiecka Ostrowa Wielkopolskiego w XVIII-XX wieku
 • Anna Górna-Kubacka, Związek Uchodźców Politycznych z Grecji w Polsce im. Nikosa Belojanisa. Oddział Poznański

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Nacjonalizm czy nacjonalizmy? Funkcja wartości chrześcijańskich, świeckich i neopogańskich w kształtowaniu idei nacjonalistycznych, (omów. Maria Zmierczak)
 • Lech M. Ni jakowski, Domeny symboliczne. Konflikty narodowe i etniczne w wymiarze symbolicznym (omów. Elżbieta Smolarkiewicz)
 • Legendy Górnego Śląska. Oberschlesischer Sagenspiegel, tłum. Krystian Cipcer (omów. Krzysztof Kwaśniewski)
 • Janusz Mucha, Stosunki etniczne we współczesnej myśli socjologicznej (omów. Marek Nowak)
 • Zbigniew Kurcz, Mniejszość polska na Wileńszczyźnie. Studium socjologiczne (omów. Anna Mielczarek-żejmo)
 • Helena Zdravkovic, Politika �rtve na Kosovu. Identitet �rtve kao primarni diskurzivni clij Srba i Albanaca u upornom sukobu na Kosovu (omów. Wojciech Szczepański)
 • Anna D. Jaroszyń ska-Kirchmann, The Exile Mission. The Polish Political Diaspora and Polish Americans, 1939-1956 (omów. Kazimierz Dopierała)
 • Henryk Lisiak, Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939 (omów. Katarzyna Wrzesińska)
 • Marek Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinowskiej organizacji młodzieżowej (omów. Andrzej Choniawko)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Natalia Jackowska, Promocja tomu "Instytut Zachodni w dokumentach"
 • Piotr Kubiak, Spotkanie z biskupem Josephem Homeyerem
 • Zbigniew Mazur, Profesor Piotr S. Wandycz w Instytucie Zachodnim
 • Krzysztof Marchlewicz, Janusz Pajewski - człowiek i uczony. W setną rocznicę urodzin
 • Michał Nowosielski, ślązacy, Kaszubi i Warmiacy - między polskością a niemieckościa
 • Ireneusz Smolarkiewicz, Rola stereotypów we współczesnych stosunkach polsko-niemieckich. Polacy i Niemcy - paradoksy wzajemnych stosunków
 • Romualda Zwierzycka, Spotkanie z Gregorem Thumem

 

CONTENTS

 

 • Krzysztof Kwaśniewski, On the Logic of Nationality Studies
 • Joanna Dobrowolska-Polak, A Panorama of Ethnic and National Minorities
 • Tadeusz Białek, Protection of the Rights of Persons Belonging to National Minorities in the Legal Framework of the Council of Europe
 • Grzegorz Janusz, The Polish Act on National Minorities
 • Andrzej Sakson, Klaipeda Land. Population Changes 1945-1950
 • Karolina Podgórska, The Conflict over Islamic Headscarves in France
 • Wojciech Szczepański, Myths and Stereotypes. The Attitude of Serbian Elites to Albanians from the Kosovo Vilayet (1878-1912)
 • Ewa Godlewska, Educational Rights of the Slovenian and Croatian Minorities in the Republic of Austria
 • Danuta Nikitenko, Włodzimierz Nikitenko, Ukrainian Schools in Legnica
 • Andrzej Choniawko, Policy towards the Romani Minority in the Years 1952-1973 on the Example of Wielkopolska (Great Poland)
 • Jarosław Biernaczyk, The German Community in Ostrów from the 18th to the 20th Century
 • Anna Górna-Kubacka, The Nikos Belojanis Association of Political Refugees from Greece in Poland, Poznań Branch

 

INHALT

 

 • Krzysztof Kwaśniewski, Zur Logik der Nationalitätenforschungen
 • Joanna Dobrowolska-Polak, Das Panorama der ethnischen und nationalen Minderheiten
 • Tadeusz Białek, Der Rechtsschutz für Angehörige nationaler Minderheiten im Rechtssystem des Europarates
 • Grzegorz Janusz, Das polnische Gesetz über nationale Minderheiten
 • Andrzej Sakson, Das Gebiet Klajpeda. Bevölkerungsveränderungen 1945-1950
 • Karolina Podgórska, Der Streit um die Verhüllung islamischer Frauen in Frankreich
 • Wojciech Szczepański, Mythen und Stereotype. Die Einstellung der serbischen Eliten zu den Albanern im Kosova Villayet (1878-1912)
 • Ewa Godlewska, Die Bildungsrechte der slowenischen und der kroatischen Minderheit in der Republik Österreich
 • Danuta Nikitenko, Włodzimierz Nikitenko, Das ukrainische Schulwesen in Legnica
 • Andrzej Choniawko, Die Politik gegenüber der Minderheit der Roma in den Jahren 1952-1973 am Beispiel von Wielkopolska
 • Jarosław Biernaczyk, Die deutsche Bevölkerung von Ostrów Wielkopolski vom 18. bis zum 20. Jahrhundert
 • Anna Górna-Kubacka, Die Vereinigung der Politischen Flüchtlinge aus Griechenland "Nikos Belojanis" in Polen, Ortsverband Poznan

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640