Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij cookies
Menu mobilne
Przegląd Zachodni

NIEMCY W RELACJACH BILATERALNYCH I GLOBALNYCH

NIEMCY W RELACJACH BILATERALNYCH I GLOBALNYCH
 • Numer: 4/2015

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki do pobrania

ARTYKUŁY

 • Rafał Riedel, Kwestia niemiecka w XXI wieku – hegemon wbrew własnej woli
 • Jan Wiktor Tkaczyński, Konstytucyjne środki ochrony ładu ustrojowego w Niemczech
 • Elżbieta Kużelewska, Republika Federalna Niemiec przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w latach 2006-2014
 • Pierre-Frédéric Weber, Emocje w konstruktywistycznej teorii stosunków międzynarodowych. Opinie o Niemczech w Europie po roku 2010
 • Bogdan Koszel, On ne touche pas à l’amitié franco-allemande. Współpraca niemiecko-francuska w okresie rządów Françoisa Hollande’a
 • Lubomir W. Zyblikiewicz, Stosunki Niemiec z mocarstwami wschodzącymi
 • Klaus Bachmann, Manoeuvring on Three Levels. The Impact of Public Opinion and Media Framing on German Foreign Policy During the Crisis in Ukraine
 • Malwina Księżniakiewicz, Opinia publiczna i elity polityczne w Niemczech wobec konfliktu na Ukrainie (listopad 2013-marzec 2015)
 • Maciej Paszyn, Ekspansja Gazpromu na niemiecki rynek energetyczny w okresie rządów Angeli Merkel 2005-2015
 • Barbara Jurkowska, Taxonomic Analysis of Labour Market in Light of Demographic Regional Changes Occurring in Poland and Germany
 • Roman Kochnowski, Floty niemieckie w XX stuleciu. Od Kaiserliche Marine do Deutsche Marine
 • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Między Gretchen a Walkirią. Model kobiecości w założeniach programowych i praktycznej działalności Bund Deutscher Mädel (1933-1945)
 • Robert Kuśnierz, Nothilfe – niemiecka pomoc głodującym rodakom w latach 30. XX w. na sowieckiej Ukrainie
 • Andrzej Denka, O roli „duchowych podżegaczy” w przemianach tożsamości historycznej i politycznej Niemiec od połowy lat 80. do końca XX wieku
 • Agnieszka Szczepaniak-Kroll Motywacje Polaków migrujących do Berlina w latach 1980-2012 i ich tło ekonomiczne, społeczne i kulturowe

OCENY i OMÓWIENIA

 • Przemysław Hauser, Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej (omów. Marian Mroczko)
 • Eckart Co nze, Norbert F rei, Peter H ayes, Moshe Zimmermann ,Urząd. Niemieccy dyplomaci w III Rzeszy i w RFN (omów. Przemysław Żurawski vel Grajewski)
 • Iwona Hofman (red.), Jan Karski Misja kompletna (omów. Marceli Kosman)
 • Halina Ludorowska, Bliżej pełni. Późna twórczość Christy Wolf (1990-2010) (mów. Maciej Walkowiak)
 • Dariusz Wojtaszyn, Kibice w socjalizmie. Trybuny piłkarskie – studium historyczno-społeczne (omów. Włodzimierz Stępiński)
 • Nowa Sól/Neusalz. Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich / Historisch-topographischer Atlas schlesischer Städte, t. 4, oprac. Hans-Jürgen Klink i Jolanta Rusinowska-Trojca (omów. Piotr Kubiak)
 • Piotr Kubiak, System partyjny i partie polityczne zjednoczonych Niemiec (1990-2013) (omów. Maria Wąsicka)

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 • 25 lat później. Imponderabilia społecznej, politycznej i ekonomicznej zmiany. O przełomie demokratycznym w Polsce i w Niemczech z pisarzami Arturem Beckerem oraz Dariuszem Muszerem rozmawia Magdalena Kardach

                                                Z DZIEJÓW INSTYTUTU ZACHODNIEGO

 • Renata Kusiak-Winter, Europejska Współpraca Terytorialna dla rozwoju obszarów przygranicznych Polski, Czech i Niemiec
 • Ernest Kuczyński, Nowa specjalność na Uniwersytecie Łódzkim Modern German Studies – Studia o Niemczech Współczesnych

CONTENTS

GERMANY IN BILATERAL AND GLOBAL RELATIONS

 • Rafa. Riedel, The German Question in the 21st Century . A Hegemonist against Its own Will
 • Jan Wiktor Tkaczyński, Constitutional Means of Protecting Systemic Order in Germany
 • Elżbieta Kużelewska, The Federal Republic of Germany before the European Court of Human Rights in the Years 2006-2014
 • Pierre-Frederic Weber, Emotions from the Perspective of a Constructivist Theory of International Relations. Opinions on Germany in Europe after 2010
 • Bogdan Koszel, On ne touche pas a lf amitie franco-allemande. German-French Cooperation during the Hollande Administration
 • Lubomir W. Zyblikiewicz, Germanyfs Relations with Rising Powers
 • Klaus Bachmann, Maneuvering on Three levels. The Impact of Public Opinion and Media Framing on German Foreign Policy during the Crisis in Ukraine
 • Malwina Księżniakiewicz, Public Opinion and Political Elites in Germany towards the Conflict in Ukraine (November 2013 - March 2015)
 • Maciej Paszyn, Expansion of Gazprom on the German Power Market during the Merkel Administration 2005-2015
 • Barbara Jurkowska, Taxonomic Analysis of the Labour Market in the Light of Regional Demographic Changes Occurring in Poland and Germany
 • Roman Kochnowski, German Fleets in the 20th Century. From Kaiserliche Marine to Deutsche Marine
 • Katarzyna Jedynakiewicz-Mroz, Between Gretchen and Valkyrie. The Pattern of Womanhood in the Concepts and Practice of the Union of German Girls (Bund Deutscher Maedel, BDM)
 • Robert Kuśnierz, Nothilfe . German Support for the Starving Compatriots in Soviet Ukraine in the 1930s.
 • Andrzej Denka, On the Role of gSpiritual Instigatorsh in Changes of Germanyfs Historical and Political Identity from Mid-1980s until the End of the 20th Century
 • Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Motivations of Poles Migrating to Berlin in the Years 1980-2012

 

 

INHALT

DEUTSCHLAND IN SEINEN BILATERALEN UND GLOBALEN BEZIEHUNGEN

 • Deutschland in seinen bilateralen und globalen Beziehungen
 • Rafał Riedel, Die deutsche Frage im XXI Jahrhundert – Hegemon wider Willen
 • Jan Wiktor Tkaczyński, Instrumente des Grundgesetzes zur Erhaltung der Rechtsordnung in Deutschland
 • Elżbieta Kużelewska, Die Bundesrepublik Deutschland vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in den Jahren 2006 - 2014
 • Pierre-Frédéric Weber, Die Emotionen im Lichte einer konstruktivistischen Theorie der internationalen Beziehungen. Einstellungen zu Deutschland in Europa nach 2010
 • Bogdan Koszel, On ne touche pas a l’ amitié franco-allemande. Die deutsch-französische Zusammenarbeit in der Zeit der Regierungen von François Hollande
 • Lubomir W. Zyblikiewicz,Die Beziehungen Deutschlands zu den aufstrebenden Mächte
 • Klaus Bachmann, Maneuvering on Three levels. The Impact of Public Opinion and Media Framing on German Foreign Policy during the Crisis in Ukraine
 • Malwina Księżniakiewicz, Die Einstellung der öffentlichen Meinung und der politischen Eliten in Deutschland zum Konflikt in der Ukraine (November 2013 – März 2015)
 • Maciej Paszyn, Die Expansion von Gazprom auf den deutschen Energiemarkt in der Regierungszeit von Angela Merkel 2005-2015
 • Barbara Jurkowska, Taxonomic Analysis of Labour Market in Light of Demographic Regional Changes Occurring in Poland and Germany
 • Roman Kochnowski, Die deutschen Flotten im 20. Jhd. Von der Kaiserlichen Marine zur Deutschen Marine
 • Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz, Zwischen Gretchen und Walküre. Das Leitbild der Frau in den programmatischen Schriften und in der praktischen Aktivität des Bundes Deutscher Mädel (1933 – 1945).
 • Robert Kuśnierz, Nothilfe – deutsche Hilfe fur die hungrigen Einheimische in der Sowjetukraine in den dreißiger Jahren des 20. Jhd.
 • Andrzej Denka, Über die Rolle der „geistigen Brandstifter” bei den Veränderungen der historischen und politischen Identität Deutschlands von der Mitte der 80er Jahre bis zum Ende des XX Jhd.
 • Agnieszka Szczepaniak-Kroll, Motivation der Polen, die in den Jahren 1980-2012 nach Berlin zogen

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640