Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

O Niemczech i Niemcach

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 4/2009

Spis treści

Contents

Inhalt

 

 

ARTYKUŁY

 • Magdalena Szaniawska-Schwabe, Polityka imigracyjna Republiki Federalnej Niemiec
 • Wywiad z Hansem-Michaelem Goldmannem i Josefem Winklerem (rozmawiała Magdalena Szaniawska-Schwabe)
 • Patrycja Sokołowska, Zaangażowanie Niemiec na rzecz stabilizacji Macedonii
 • Maria Wagińska-Marzec, Kontrowersje wokół odbudowy zamku berlińskiego jako wyraz sporu o tożsamość Niemców
 • Justyna Balisz, Artyści a historia. Kilka uwag o recepcji faszyzmu w sztuce niemieckiej
 • Wojciech Stankiewicz, Zasadność roszczeń wysiedlonych Niemców
 • Peter Oliver Loew, Polska jako przedmiot badań w Republice Federalnej Niemiec
 • Pierre-Frédéric Weber, RFN - NRD - PRL (1950-1972). Normalizacja polsko-niemiecka jako "ménage a trois"
 • Anna Kwiatkowski, Solidarność 1980-1981 w prasie Republiki Federalnej Niemiec
 • Bogdan Koszel, "Nowe otwarcie"? Stosunki polsko-niemieckie w okresie rządów koalicji PO-PSL (2007-2009)

 

MATERIAŁY

 • Marek Andrzejewski, Metro w Niemczech
 • Maria Józwiak, Sytuacja mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej na podstawie literatury niemieckojęzycznej
 • Wanda Pierzchlewicz, Obóz jeniecki - Oflag II C Woldenberg

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Izabela Janicka, Wybory parlamentarne w RFN w 2009 roku

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Fritz Stern, Niemcy w pięciu wcieleniach (omów. Władysław Markiewicz)
 • Marcin Miodek, Niemcy. Publicystyczny obraz w "Pionierze"/"Słowie Polskim" 1945-1989 (omów. Marceli Kosman)
 • Anna Kochanowska-Nieborak, Francuzi Północy. Obraz Polski i Polaków w niemieckich leksykonach konwersacyjnych XIX wieku (omów. Ewa Płomińska-Krawiec)
 • Izabela Janicka, Nowy niemiecki patriotyzm w debacie publicznej RFN (omów. Michał Nowosielski)
 • Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung (omów. Kornelia Kończal)

 

NOTY

 

 • Miriam Y. Arani, Fotografi sche Selbst- und Fremdbilder von Deutschen und Polen im Reichsgau Wartheland 1939-1945. Unter besonderer Berücksichtigung der Region Wielkopolska. T. 1-2 (omów. Hubert Orłowski)
 • Bernhard Stasiewski (1905-1995). Osteuropahistoriker und Wissenschaftsorganisator, red. R. Haas, S. Samerski (omów. Anna Sobczak)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Piotr Cichocki, Europa w polityce nowej administracji Stanów Zjednoczonych
 • Natalia Jackowska, Nowy humanizm europejski
 • Maria Tomczak, W poszukiwaniu zagubionej przestrzeni. Spotkanie z profesorem Karlem Schlögelem
 • Aleksandra Pietrowicz, Promocja książki "Lager Glowna. Niemiecki obóz przesiedleńczy na Głównej w Poznaniu dla ludności polskiej (1939-1940)"

 

CONTENTS

 

 • Magdalena Szaniawska-Schwabe, The Immigration Policy of the Federal Republic of Germany
 • An Interview with Hans-Michael Goldmann and Josef Winkler (by Magdalena Szaniawska-Schwabe)
 • Patrycja Sokołowska, Germany's Involvement in the Stabilization of Macedonia
 • Maria Wagińska-Marzec, Controversies over the Reconstruction of the Berlin Castle as an Expression of the Debate on the Identity of Germans
 • Justyna Balisz, Artists and History. Some Remarks on the Reception of Fascism in German Art
 • Wojciech Stankiewicz, Legitimacy of the Property Claims of Expelled Germans
 • Peter Oliver Loew, Poland as a Subject of Studies in the FRG
 • Pierre-Frédéric Weber, FRG - GDR - PPL (1950-1972). Polish-German Normalization as a "ménage a trois"
 • Anna Kwiatkowski, Solidarity 1980-1981 in the Press of the Federal Republic of Germany
 • Bogdan Koszel, A "New Opening"? Polish-German Relations during the Rule of the PO-PSL Coalition (2007-2009)
 • Marek Andrzejewski, The Underground Railway in Germany
 • Maria Józwiak, The Situation of the German Minority in the Second Republic of Poland on the Basis of German-Language Literature
 • Wanda Pierzchlewicz, The POW Camp in Woldenberg
 • Izabela Janicka, Parliamentary Elections in the FRG (2009)

 

INHALT

 

 • Magdalena Szaniawska-Schwabe, Die Einwanderungspolitik der Bundesrepublk Deutschland
 • Interview von Magdalena Szaniawska-Schwabe mit Hans-Michael Goldmann und Josef Winkler
 • Patrycja Sokołowska, Das Engagement Deutschlands für die Stabilisierung Mazedoniens
 • Maria Wagińska-Marzec, Die Kontroversen über den Wiederaufbau des Berliner Schlosses - ein Ausdruck des Streites über die Identität der Deutschen
 • Justyna Balisz, Künstler und die Geschichte. Einige Erwägungen über die Rezeption des Faschismus in der deutschen Kunst
 • Wojciech Stankiewicz, Die Stichhaltigkeit der Ansprüche der ausgesiedelten Deutschen
 • Peter Oliver Loew, Polen als Gegenstand der Forschung in der BRD
 • Pierre-Frédéric Weber, BRD - DDR - VRP (1950-1972), Die Normalisierung der polnisch-deutschen Beziehungen als "ménage a trois"
 • Anna Kwiatkowski, Die Solidarność 1980-1981 in der Presse der Bundesrepublik Deutschland
 • Bogdan Koszel, Eine "neue Öffnung"? Die polnisch-deutschen Beziehungen in der Regierungszeit der PO-PSL-Koalition (2007-2009)
 • Marek Andrzejewski, Die Metro in Deutschland
 • Maria Józwiak, Die Lage der deutschen Minderheit in der Zweiten Republik nach der deutschsprachigen Literatur
 • Wanda Pierzchlewicz, Das Gefangenenlager in Woldenberg
 • Izabela Janicka, Die Bundestagswahl in der BRD (2009)

Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640