Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Polacy - Niemcy. Inicjatywy obywatelskie

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 4/2007

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 

 • Anna Wolff-Powęska, Polacy - Niemcy: partnerstwo społeczeństw
 • Dieter Bingen, Deutsches Polen - Institut w dialogu z Polską
 • Andrzej Cechnicki, Być razem, być obok - bliskość czy obcość? Polsko-niemieckie partnerstwa w dziedzinie psychiatrii
 • Annemarie Franke, Na górze róże, na dole ... pokrzywy. 10 lat później
 • Ewa Guziak, Joanna Dyduch, Dialog polsko - niemiecki w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu
 • Małgorzata Jazgar, Szkolna Izba Pamięci
 • Michael Kurzwelly, Słubfurt - miasto na granicy dwóch krajów
 • Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Realizacja współpracy polsko-niemieckiej w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży "Mikuszewo"
 • Łukasz Owczarek, Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Poznaniu
 • Joanna Pyrgiel, Ryszard Bodziacki, Rola Słubic w kształtowaniu porozumienia między Polakami i Niemcami
 • Magdalena Tomaszewska, Magdalena Ziółek, Polsko - Niemiecka Letnia Akademia w Ciążeniu
 • Elżbieta Więcek, Ksymena Zawada, Katarzyna Sekuła, Dom Współpracy Polsko - Niemieckiej
 • Klaus Ziemer, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
 • Lisaweta von Zitzewitz, Akademia Europejska Kulice - Külz

 

MATERIAŁY

 

 • Izabela Drozdowska, "Nieobciążeni." Polsko - niemieckie stosunki literackie po 1989 roku. Próba bilansu
 • Wanda Pilch, Odpowiedzialność jednostki i organizacji

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Iwona Hofman, Rok Jerzego Giedroycia
 • Izabela Lewandowska, Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur jako przedmiot badań w ostatnim dziesięcioleciu
 • Maria Rutowska, Raport o stratach wojennych Poznania
 • Romualda Zwierzycka, Nagroda Księżnej Jadwigi Śląskiej

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Zbigniew Mazur, Centrum przeciwko Wypędzeniom (1999-2005) (omów. Piotr Madajczyk)
 • Karol Fiedor, Polska i Polacy w polityce Trzeciej Rzeszy 1933-1939 (omów. Janusz Solak)
 • Detlef Gürtler, Vorbild Deutschland. Warum die Amerikanisierung unserer Wirtschaft ein Ende haben muß! (omów. Marta Götz)
 • Gregor Thum, Obce miasto. Wrocław 1945 i potem (omów. Zbigniew Mazur)
 • Ernest Kuczyński, Historia i teraźniejszość. Życie i twórczość Marion Gräfin Dönhoff (omów. Izabela Drozdowska)
 • Manfred Görtemaker, Thomas Mann und die Politik (omów. Szymon Oszczudłowski)
 • Irena Światłowska, Biografia człowieka poszukującego. Klaus Mann. Europejczyk, pisarz, bojownik antyfaszystowski (omów. Roman Dziergwa)

 

NOTY

 

 • Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen. Darstellungen und Materialien für den Geschichtsunterricht (omów. Zbigniew Mazur)
 • Klaus Bachmann, Piotr Buras, Sebastian Płóciennik, Republika bez gorsetu. Niemcy po wyborach 18 września 2005 roku (omów. Aleksandra Kruk)
 • Młodzi Polacy i młodzi Niemcy w nowej Europie, pod red. Krzysztofa Koseły i Bernadette Jondy (omów. Ryszarda Formuszewicz)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Marcin Tujdowski, Metody badania społeczeństwa obywatelskiego. Jak badać działanie społeczne?
 • Ryszarda Formuszewicz, Europejskie Forum Współpracy: Poznań - Hannover - Rennes
 • Marta Götz, Spotkanie z ambasadorem Portugalii w Polsce
 • Natalia Jackowska, Od Traktatów Rzymskich do Traktatu Konstytucyjnego (Reformującego). VII Międzynarodowa konferencja z cyklu "Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej"
 • Hanka Dmochowska, Jubileusz "Komunikatów Mazursko-Warmińskich"
 • Natalia Jackowska, Polsko - niemieckie mediacje w rozwiązywaniu konfliktów z zakresu prawa rodzinnego

 

CONTENTS

 

 • Anna Wolff-Powęska, Poles - Germans: Partnership of Societies
 • Dieter Bingen, Deutsches Polen - Institut in Dialogue with Poland
 • Andrzej Cechnicki, Being Together, Being Neighbours - Nearness or Strangeness? Polish - German Partnerships in the Field of Psychiatry
 • Annemarie Franke, Roses Up There and Down There... Nettles. 10 Years Later
 • Ewa Guziak, Joanna Dyduch, Polish - German Dialogue at the International House of Youth Meetings
 • Małgorzata Jazgar, A School Commemoration Room
 • Michael Kurzwelly, Słubfurt - A City on the Border of Two Countries
 • Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Polish - German Cooperation Realized at the "Mikuszewo" International House of Youth Meetings
 • Łukasz Owczarek, The Polish - German Society in Poznań
 • Joanna Pyrgiel, Ryszard Bodziacki, The Role of Słubice in Shaping Understanding between Poles and Germans
 • Magdalena Tomaszewska, Magdalena Ziółek, The Polish-German Summer Academy at Ciążeń
 • Elżbieta Więcek, Ksymena Zawada, Katarzyna Sekuła, The House of Polish - German Cooperation
 • Klaus Ziemer, The German Historical Institute in Warsaw
 • Lisaweta von Zitzewitz, The European Academy at Kulice - Külz
 • Izabela Drozdowska, "The Unburdened." Polish - German Literary Relations after 1989. An Assessment
 • Wanda Pilch, Responsibility of the Individual and of the Organization
 • Iwona Hofman, The Year of Jerzy Giedroyć
 • Izabela Lewandowska, Cultural Heritage of Warmia and Mazuria as an Object of Study in the Last Decade
 • Maria Rutowska, A Report on the War Losses of Poznań
 • Romualda Zwierzycka, The Hedwig Duchess of Silesia Award

 

INHALT

 

 • Anna Wolff-Powęska, Polen - Deutsche: Partnerschaft der Gesellschaften
 • Dieter Bingen, Das Deutsche Polen - Institut im Dialog mit Polen
 • Andrzej Cechnicki, Miteinander oder Nebeneinander - Nähe oder Fremde? Polnisch - deutsche Partnerschaften auf dem Gebiet der Psychiatrie
 • Annemarie Franke, Oben Rosen, unten... Brennesseln. Zehn Jahre danach
 • Ewa Guziak, Joanna Dyduch, Deutsch - polnischer Dialog in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte
 • Małgorzata Jazgar, Eine Gedenkstätte in einer Schule
 • Michael Kurzwelly, Słubfurt - eine Stadt am Schnittpunkt zweier Länder
 • Magdalena Mazik-Gorzelańczyk, Praktizierte polnisch - deutsche Zusammenarbeit in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte "Mikuszewo"
 • Łukasz Owczarek, Die Polnisch - deutsche Gesellschaft in Poznań
 • Joanna Pyrgiel, Ryszard Bodziacki, Die Rolle der Stadt Słubice bei der Ausgestaltung der Verständigung zwischen Polen und Deutschen
 • Magdalena Tomaszewska, Magdalena Ziółek, Die Polnisch - Deutsche Sommerakademie in Ciążeń
 • Elżbieta Więcek, Ksymena Zawada, Katarzyna Sekuła, Das Haus für Polnisch - deutsche Zusammenarbeit
 • Klaus Ziemer, Das Deutsche Historische Institut in Warszawa
 • Lisaweta von Zitzewitz, Die Europäische Akademie in Kulice - Külz
 • Izabela Drozdowska, Die "Unbelasteten". Polnisch - deutsche Literaturbeziehungen nach 1989. Versuch einer Bilanz
 • Wanda Pilch, Verantwortung des einzelnen und seiner Organisation
 • Iwona Hofman, Das Jahr des Jerzy Giedroyć
 • Izabela Lewandowska, Das kulturelle Erbe des Ermlandes und Masurens als Gegenstand der Forschung im vergangenen Jahrzehnt
 • Maria Rutowska, Bericht über die Verluste Poznańs im Kriege
 • Romualda Zwierzycka, Der Preis Fürstin Hedwig von Schlesien

 

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640