Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

POLSKA LOKALNA I REGIONALNA

 • Data wydania: 13 kwietnia 2011
 • Numer: 3/2010

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

ARTYKUŁY

 • Rafał Drozdowski, Poprawianie miejskiej przestrzeni publicznej
 • Krzysztof Bondyra, Wielkopolskie rzemiosło a regionalizm ekonomiczny
 • Piotr Luczys, Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej Poznania
 • Łukasz Jurkowlaniec, Kształtowanie tożsamości lokalnej - Biały Bór
 • Józef Borzyszkowski, Instytut Kaszubski – stowarzyszenie ludzi nauki
 • Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Wizerunek islamu w świadomości Polaków
 • Katarzyna Warmińska, Refleksje nad kulturą tatarską
 • Janina Jędrzejczak-Gas, Rola i znaczenie sektora małych i średnich przedsiębiorstw po 1989 roku

 

MATERIAŁY

 • Witold Marcoń, Wielkopolanie w Sejmie Śląskim wobec autonomii śląskiej
 • Krzysztof Bukowski, Działalność siatki szpiegowskiej "Robineau" na terenie Pomorza Zachodniego 1947 – 1949
 • Robert Kolasa, Działalność podziemnych organizacji niepodległościowych na obszarze Piły i powiatu pilsko-trzcianeckiego w latach 1945–1956
 • Zenon Kachnicz, Dewastacyjno-rabunkowe działania żołnierzy sowieckich na Pomorzu Zachodnim w latach czterdziestych

 

PRZEGLĄDY I KOMENTARZE

 

 • Krystyna  Sikorska-Dzięgielewska,   Doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego dla prof. dr. hab. Henryka Olszewskiego
 • Łukasz Wróblewski, Polsko-niemiecko-szwedzka  współpraca  regionalna w latach 2007-2013 w  Euroregionie  Pomerania

 

RAPORTY

 • Jacek Kubera, Pestka czy metro w Poznaniu?
 • Monika Różańska, Katarzyna Rybarczyk, Dziedzictwo kulturowe Żuław. Badania terenowe 2008-2010

 

ŹRÓDŁA

 • Łukasz Jastrząb, Przemówienia obrońców w procesach poznańskich w październiku 1956 r.

 

OCENY I OMÓWIENIA

 • Marek Dzięcielski, Aktywność społeczno-polityczna szlachty pogranicza lęborskiego (omów. Marceli Kosman)
 • Piotr Wandycz, O czasach dawniejszych i bliższych. Studia z dziejów Polski i Europy Środkowo-Wschodniej
  (omów. Zbigniew Mazur)
 • Witold Matwiejczyk, Niemieccy katolicy w Poznańskiem a polityka narodowościowa rządu pruskiego 1871-1914
  (omów. Witold Molik)
 • Roman Baron (red.), A jednak zostanie... W stulecie założenia Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Orłowej na Śląsku Cieszyńskim (1909-2009)(omów. Marceli Kosman)
 • Kinga Konieczny, Andrzej Łazowski, „A ty zostaniesz ze mną” (omów. Anna Sobczak)
 • Paweł Malendowicz, Łukasz Popławski, Rafał Streich (red.), Oblicze polityczne Piły w dobie transformacji ustrojowej po 1989 roku (omów. Emilia Lewicka-Kalka)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 • Piotr Kubiak, Polacy w Niemczech
 • Zbigniew Mazur, O kartach pocztowych i wizualizacji Ziem Odzyskanych
 • Agnieszka Chwieduk, Anna Weronika Brzezińska, Projekt: miasto Poznań. Przegląd projektów badawczych

 

INSTYTUT ZACHODNI WE WSPOMNIENIACH

 • Rozmowa z profesorem Gerardem Labudą

 

CONTENTS

Poland: local and regional

 • Rafał Drozdowski, Improving Urban Public Space
 • Krzysztof Bondyra, Crafts in Great Poland and Economic Regionalism
 • Piotr Luczys, The Project of Developing the Public Space of Poznań
 • Łukasz Jurkowlaniec, The Shaping of Local Identity - Biały Bór
 • Józef Borzyszkowski, The Kashubian Institute – A Society of Scholars
 • Iwona Jakimowicz-Ostrowska, The Image of the Muslim Community in the Consciousness of Poles
 • Katarzyna Warmińska, Reflections on Tatar Culture
 • Janina Jędrzejczak-Gas, The Role and Significance of the Sector of Small and Medium Businesses after 1989
 • Witold Marcoń, Deputies of Great Poland Descent in Silesian Parliament on Silesian Autonomy
 • Krzysztof Bukowski, The Activity of the “Robineau” Espionage Network in Western Pomerania in 1947-1949
 • Robert Kolasa, Operation of Underground Independence Organizations on the Area of Piła and the Piła-Trzcianka District in 1945-1956
 • Zenon Kachnicz, Acts of Predatory Vandalism by Soviet Soldiers in Western Pomerania in the 1940s
 • Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, A Honorary Doctorate of the Jagiellonian University to Professor Henryk Olszewski
 • Łukasz Wróblewski, Polish-German-Swedish Regional Cooperation in 2007-2013 in the Pomerania Euroregion
 • Andrzej Choniawko, Polish People’s Republic and the Third Republic of Poland in Monographs of the Towns of Great Poland
 • Marek Andrzejewski, On the Book "Polskie środowisko toruńsko-pelplińskich mediewistów XIX i początku XX wieku" ("The Polish Community of Toruń-Pelplin Medievalists in the 19th and the Beginning of the 20th Century")
 • Jacek Kubera, A Fast Tram or the Subway in Poznań?
 • Monika Różańska, Katarzyna Rybarczyk, The Cultural Heritage of Zulawy. Field Studies 2008-2010
 • Łukasz Jastrząb, The Speeches of Defense Attorneys in the Poznań Trials of October 1956

 

 

INHALT

Polen auf lokaler und auf regionaler Ebene

 

 • Rafał Drozdowski, Die Verbesserung des städtischen öffentlichen Raumes
 • Krzysztof Bondyra, Das Handwerk in Großpolen und der wirtschaftliche Regionalismus
 • Piotr Luczys, Der Raumordnungsplan für die Stadt Poznań
 • Łukasz Jurkowlaniec, Die Herausbildung einer lokalen Identität am Beispiel von Biały Bór
 • Józef Borzyszkowski, Das Kaschubische Institut – eine Vereinigung von Persönlichkeiten der Wissenschaft
 • Iwona Jakimowicz-Ostrowska, Das Bild des Islam im Bewusstsein der Polen
 • Katarzyna Warmińska, Überlegungen zur tatarischen Kultur
 • Janina Jędrzejczak-Gas, Rolle und Bedeutung des Sektors der Klein- und Mittelunternehmen nach dem Umbruch von 1989
 • Witold Marcoń, Die Einstellung der Großpolen im Schlesischen Sejm zur schlesischen Autonomie
 • Krzysztof Bukowski, Das Wirken des Spionagenetzes „Robineau“ im Gebiet Westpommerns 1947 - 1949
 • Robert Kolasa. Die Untergrund-Aktivität der Unabhängigkeitsorganisationen in der Stadt Piła und im Bezirk
 • Piła-Trzcianka in den Jahren 1945-1956
 • Zenon Kachnicz, Verwüstung und Raub durch sowjetische Soldaten in Westpommern in den vierziger Jahren
 • Krystyna Sikorska-Dzięgielewska, Die Verleihung der Ehrendoktorwürde an Prof. Dr. hab. Henryk Olszewski
 • Łukasz Wróblewski, Die polnisch-deutsch-schwedische regionale Zusammenarbeit in der Euroregion Pomerania in den Jahren 2007-2013
 • Andrzej Choniawko, Volkspolen und die III Republik in Monographien großpolnischer Städte
 • Marek Andrzejewski, Über das Buch "Die polnische Gruppe der Mediävisten in Toruń und Pelplin im 19. und im frühen 20. Jahrhundert"
 • Jacek Kubera, Eine Schnellbahn oder eine Metro für Poznań?
 • Monika Różańska, Katarzyna Rybarczyk, Das kulturelle Erbe von Żuławien. Untersuchungen vor Ort 2008-2010
 • Łukasz Jastrząb, Die Plädoyers der Verteidiger in den Posener Prozessen im Oktober 1956

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640