Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Priorytety polskiej polityki zagranicznej

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 3/2009

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

 

SPIS TREŚCI

 

 • Marek A. Cichocki, Polskie strategie w Europie
 • Jacek Czaputowicz, Polityka zagraniczna Polski przełomu 1989 roku
 • Radosław Grodzki, Polska polityka wschodnia w okresie koabitacji po 2007 roku
 • Jadwiga Kiwerska, Wymarzony sojusznik Polski
 • Marceli Kosman, W cieniu tradycji, fobii i nie zawsze kompetencji
 • Marcin Lasoń, Próba bilansu zaangażowania Polski w interwencję zbrojną i proces stabilizacji Iraku w latach 2003-2008
 • Artur Niedźwiecki, Polityka Polski wobec Unii Europejskiej po wyborach w 2007 roku. Próba oceny
 • Michał Nowosielski, O strategii promocji Polski
 • Renata Podgórzańska, Stosunki Polski z niepodległą Macedonią
 • Mariusz Ruszel, Bezpieczeństwo energetyczne priorytetem polskiej polityki wobec Litwy i Ukrainy
 • Andrzej Sakson, Perspektywy polsko-niemieckiej współpracy
 • Janusz J. Węc, Relacje polsko-niemieckie w Unii Europejskiej. Między współpracą a konfliktem interesów
 • Justyna Zając, Bandwagoning w polskiej polityce zagranicznej
 • Ryszard Zięba, Czy w stosunkach polsko-rosyjskich możliwe jest przejście od "polityki historycznej" do "polityki perspektywicznej"?

 

ARTYKUŁY

 

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Piotr A. Świtalski, Niecierpliwość świata. Uwagi o polityce międzynarodowej czasu globalizacji (omów. Krzysztof Malinowski)
 • Jacek Czaputowicz (red.), Polityka zagraniczna Polski. Unia Europejska, Stany Zjednoczone, sąsiedzi (omów. Anna Szczepańska)
 • Laetitia Van Eeckhout, L`immigration (omów. Karolina Podgórska)
 • Jan-Werner Müller, Constitutional Patriotism (omów. Piotr Cichocki)
 • Stefan Bielański, Koncepcje Europejskiej Wspólnoty Obronnej we włoskiej myśli politycznej lat 50. i 60. XX wieku (omów. Bogdan Koszel)
 • Przemysław Olstowski, Obóz pomajowy w województwie pomorskim w latach 1926-1939 (omów. Piotr Cichoracki)
 • Zbigniew Dworecki, Poznańskie i Piłsudski (omów. Paweł Duber)
 • Józef Obrębski, Polesie. Studia etnosocjologiczne (omów. Krzysztof Jaskułowski)
 • Gustaw Manteuffel, Zarys z dziejów krain dawnych inflanckich, czyli Inflant właściwych (tak szwedzkich jako i polskich), Estonii z Ozylią, Kurlandii i Ziemi Piltyńskiej (omów. Tomasz Paluszyński)
 • Cestou dejin (omów. Marceli Kosman)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Maria Wagińska-Marzec, Polska - Niemcy: literatura i pamięć
 • Natalia Jackowska, Sprawiedliwość naprawcza drogą do podmiotowości obywateli
 • Piotr Kalka, Działalność Towarzystwa Niemców Bałtyckich (Deutsch-Baltische Gesellschaft)
 • Marta Götz, Rola i znaczenie Związku Wypędzonych (Bund der Vertriebenen - BdV) w stosunkach polsko-niemieckich
 • Rafał Riedel, Polityka a etyka

 


CONTENTS

 

 • Marek A. Cichocki, Polish Strategies in Europe
 • Jacek Czaputowicz, Poland's Foreign Policy during the Breakthrough of 1989
 • Radosław Grodzki, Polish Eastern Policy in the Period of Cohabitation after 2007
 • Jadwiga Kiwerska, Poland's Perfect Ally
 • Marceli Kosman, In the Shadow of Tradition, Phobias and not Always Competence
 • Marcin Lasoń, An Attempted Balance of Poland's Involvement in the Military Intervention and Stabilization Process in Iraq in the Years 2003-2008
 • Artur Niedźwiecki, Poland's Policy towards the European Union after the Elections of 2007. An Attempted Assessment
 • Michał Nowosielski, On the Strategy of Promoting Poland
 • Renata Podgórzańska, Poland's Relations with Independent the FYROM
 • Mariusz Ruszel, Energetic Security as a Priority of Polish Policy towards Lithuania and Ukraine
 • Andrzej Sakson, The Perspectives of Polish-German Cooperation
 • Justyna Zając, Bandwagoning in Polish Foreign Policy
 • Ryszard Zięba, Is Transition from "Historical Policy" to "Prospective Policy" Possible in Polish-Russian Relations?
 • Janusz J. Węc, Polish-German Relations in the European Union. Between Cooperation and a Confl ict of Interests
 • Piotr Cichocki, Piotr Jabkowski, Attachment to the European Union in the New Member States from Central and Eastern Europe
 • Marek Kaźmierczak, The Functions of Metaphors in the Relations of Poland with the European Union
 • Janusz T. Hryniewicz, Policy of Multiculturalism and Immigrants. The Experience of European Countries and Conlusions for Poland

 

INHALT

 

 

 • Marek A. Cichocki, Polnische Strategien in Europa
 • Jacek Czaputowicz, Die Außenpolitik Polens an der Wende von 1989
 • Radosław Grodzki, Die polnische Ostpolitik in der Zeit der Kohabitation nach 2007
 • Jadwiga Kiwerska, Polens Wunschpartner als Verbündeter
 • Marceli Kosman, Im Schatten der Traditionen und Phobien, aber nicht immer der Kompetenz
 • Marcin Lasoń, Versuch einer Bilanzierung des Engagements Polens in der militärischen Intervention im Irak und im Prozess seiner Stabilisierung in den Jahren 2003-2008
 • Artur Niedźwiecki, Die Politik Polens gegenüber der Europäischen Union nach den Wahlen von 2007. Versuch einer Evaluierung
 • Michał Nowosielski, Über die Strategie der Promotion Polens
 • Renata Podgórzańska, Die Beziehungen Polens zum unabhängigen Mazedonien
 • Mariusz Ruszel, Energiesicherheit als Priorität der polnischen Politik gegenüber Litauen und der Ukraine
 • Andrzej Sakson, Perspektiven polnisch-deutscher Zusammenarbeit
 • Justyna Zając, "Bandwagoning" in der polnischen Außenpolitik
 • Ryszard Zięba, Ist in den polnisch-russischen Beziehungen ein Übergang von der "Geschichtspolitik" zu einer "perspektivischen Politik" möglich?
 • Janusz J. Węc, Die polnisch-deutschen Beziehungen in der Europäischen Union. Zwischen Zusammenarbeit und Interessenkonfl ikten
 • Piotr Cichocki, Piotr Jabkowski, Das Gefühl einer Verbindung mit der Europäischen Union in den neuen Mitgliedstaaten Ostmitteleuropas
 • Marek Kaźmierczak, Die Funktion von Metaphern in den Beziehungen Polens mit der Europäischen Union
 • Janusz T. Hryniewicz, Multikulturelle Politik und Immigration. Erfahrungen der europäischen Staaten und deren Konsequenzen für Polen

 
Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640