Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Przegląd Zachodni

Świat na przełomie stuleci

 • Data wydania: 10 kwietnia 2011
 • Numer: 1/2009

Spis treści

Contents

Inhalt

Załączniki

 

 

ARTYKUŁY

 

 • Jadwiga Kiwerska, Czas wielkich zawirowań
 • Wanda Pilch, Wolność we współczesnym świecie
 • Maria Tomczak, Sieci terroryzmu na świecie. Powiązania między grupami i finansowanie
 • Katarzyna Żodź-Kuźnia, Globalizacja jako główny czynnik ewolucji współczesnego systemu międzynarodowego
 • Jarosław Czyżewski, Dzieci żołnierze we współczesnych konfliktach zbrojnych
 • Anna Sakson, Stan środowiska naturalnego oraz działania ONZ na rzecz jego ochrony
 • Rafał Matera, Problemy krajów rozwijających się na szczytach G7/G8
 • Andrzej Sepkowski, Państwo krzyżowców
 • Sebastian Wojciechowski, Stany Zjednoczone Ameryki jako przykład "osamotnionego" mocarstwa
 • Radosław Fiedler, USA wobec konfliktu izraelsko-palestyńskiego 1991-2008. Instrumenty, możliwości, błędy i ograniczenia amerykańskiego mediatora
 • Witold Ostant, Tarcza antyrakietowa jako instrument amerykańskiej supremacji w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa

 

OCENY I OMÓWIENIA

 

 • Marek Nowak, Michał Nowosielski (red.), Declining Cities/Developing Cities: Polish and German Perspectives (omów. Łukasz Budzyński)
 • Zygmunt Bauman, Płynne czasy. Życie w epoce niepewności (omów. Rafał Riedel)
 • Jacek Lachendro, Zburzyć i zaorać...? Idea założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle prasy polskiej w latach 1945-1948 (omów. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz)
 • Czyżby renesans gatunku? Uwagi na kanwie dwóch nowych biografii Ernsta Jüngera: Heimo Schwilk, "Ernst Jünger. Ein Jahrhundertleben"; Helmuth Kiesel, "Ernst Jünger. Die Biografie" (omów. Krzysztof Żarski)
 • Magdalena Latkowska, Günter Grass i polityka (omów. Leszek Żyliński)
 • Maciej Walkowiak, Erst von Salomons autobiographische Romane als literarische Selbstgestaltungsstrategien im Kontext der historisch-politischen Semantik (omów. Krzysztof Żarski)

 

Z KRONIKI NAUKOWEJ

 

 • Piotr Kubiak, Dyrektor Instytutu im. Herdera w Instytucie Zachodnim
 • Izabela Taraszczuk, Przemiany demograficzne Europy Środkowej w ujęciu historycznym i współczesnym
 • Damian Szymczak, Piotr Kubiak, Rok 1918 w Europie Środkowo-Wschodniej
 • Hanka Dmochowska, Kontynuacja czy zmiana w polskiej polityce zagranicznej
 • Ilona Romiszewska, Polsko-niemiecka współpraca gospodarcza - nowy kształt komplementarności
 • Piotr Kubiak, Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Instytut Zachodni

 

WSPOMNIENIA

 

 • Pamięci Profesora Wacława Wilczyńskiego 1923-2008 (Wacław Jarmołowicz

 

CONTENTS

 

 • Jadwiga Kiwerska, A Time of Great Turbulence
 • Wanda Pilch, Freedom in the Contemporary World
 • Maria Tomczak, Terrorism Networks in the World. Connections between Groups and their Financing
 • Katarzyna Żodź-Kuźnia, Globalization as a Main Factor of the Evolution of the Contemporary International System
 • Jarosław Czyżewski, Child Soldiers in Contemporary Armed Conflicts
 • Anna Sakson, The State of the Natural Environment and the Environmental Conservation Activity of the UN
 • Rafał Matera, The Problems of Developing Countries at G7/G8 Summits
 • Andrzej Sepkowski, A Country of Crusaders
 • Sebastian Wojciechowski, The United States of America as an Example of a "Lonely" Superpower
 • Radosław Fiedler, The USA and the Israeli-Palestinian Conflict of 1991-2008. Instruments, Possibilities and Limitations of the American Mediator
 • Witold Ostant, The Anti-Missile Shield as an Instrument of American Supremacy in the International Security System

 

INHALT

 

 • Jadwiga Kiwerska, Die Zeit der großen Umbrüche
 • Wanda Pilch, Freiheit in der Welt von heute
 • Maria Tomczak, Netze des Terrorismus in der Welt. Verbindungen zwischen den einzelnen Gruppen und die Finanzierung
 • Katarzyna Żodź-Kuźnia, Die Globalisierung als Hauptfaktor der Evolution des gegenwärtigen internationalen Systems
 • Jarosław Czyżewski, Kindersoldaten in den gegenwärtigen militärischen Konfl ikten
 • Anna Sakson, Der Zustand der Umwelt und die Aktivität der UNO zu ihrem Schutz
 • Rafał Matera, Die Probleme der Entwicklungsländer auf den G 7- und G 8-Gipfeltreffen
 • Andrzej Sepkowski, Der Staat der Kreuzritter
 • Sebastian Wojciechowski, Die Vereinigten Staaten von Amerika - ein Beispiel einer "vereinsamten" Macht
 • Radosław Fiedler, Die USA und der israelisch-palästinensische Konfl ikt 1991-2008. Instrumente, Optionen und Grenzen für den amerikanischen Vermittler
 • Witold Ostant, Der Raketenschild als Instrument der amerikanischen Suprematie im internationalen Sicherheitssystem

 


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640